Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Współpraca przedsiębiorstw branży ICT z uczelniami publicznymi

1. Proszę określić rodzaj przedsiębiorstwa, ze względu na jego wielkość (średnioroczne zatrudnienie).
A) Mikro ( poniżej 10 osób).
B) Małe ( 10 - 49 osób ).
C) Średnie ( 50- 249 osób ).
D) Duże ( powyżej 249 osób ).
2. Proszę określić, w której z poniższych kategorii mieści się roczny obrót netto oraz całkowity bilans roczny.
A) Roczny obrót netto nie przekracza 2 mln euro, całkowity bilans roczny poniżej 2 mln euro.
B) Roczny obrót netto wynosi co najmniej 2 mln euro, ale mniej niż 10 mln euro, całkowity bilans roczny poniżej 10 mln euro.
C) Roczny obrót netto wnosi co najmniej 10 mln euro, ale mniej niż 50 mln euro, całkowity bilans roczny poniżej 43 mln euro.
D) Nie chcę odpowiadać na to pytanie.
3. Czy w przedsiębiorstwie występuje kapitał zagraniczny ?
A) Tak.
B) Nie.
C) Nie chcę odpowiadać na to pytanie.
4. Forma organizacyjno-prawna przedsiębiorstwa, to ?
A) Sp. z o.o.
B) Spółka akcyjna.
C) Spółka cywilna.
D) Spółka jawna.
E) Spółka komandytowa.
F) Inna, proszę podać jaka ?
5. Proszę podać lokalizację przedsiębiorstwa - Województwo.
6. Proszę podać lokalizację przedsiębiorstwa - Miejscowość.
7. Podana lokalizacja przedsiębiorstwa stanowi ?
A) Jedyną siedzibę.
B) Jeden z oddziałów/filii/zakładów produkcyjnych.
8. Proszę określić zasięg terytorialny działalności przedsiębiorstwa.
Możliwość zaznaczenia więcej niż jednej odpowiedzi.
A) Lokalny.
B) Regionalny.
C) Krajowy.
D) Międzynarodowy.
9. Głównym przedmiotem działalności przedsiębiorstwa jest ?
Możliwość zaznaczenia więcej niż jednej odpowiedzi.
A) Działalność produkcyjna.
B) Działalność hurtowa.
C) Działalność telekomunikacyjna.
D) Działalność usługowa.
10. Działalność produkcyjna przedsiębiorstwa związana jest głównie z ?
Możliwość zaznaczenia więcej niż jednej odpowiedzi.
A) Produkcją elementów elektronicznych.
B) Produkcją elektronicznych obwodów drukowanych.
C) Produkcją komputerów i urządzeń peryferyjnych.
D) Produkcją sprzętu telekomunikacyjnego.
E) Produkcją elektronicznego sprzętu powszechnego użytku.
F) Produkcją magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji.
G) Nie dotyczy.
11. Działalność hurtowa przedsiębiorstwa związana jest głównie z ?
Możliwość zaznaczenia więcej niż jednej odpowiedzi.
A) Sprzedażą hurtową komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania.
B) Sprzedażą hurtową sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego.
C) Nie dotyczy.
12. Działalność telekomunikacyjna przedsiębiorstwa związana jest głównie z ?
Możliwość zaznaczenia więcej niż jednej odpowiedzi.
A) Działalnością w zakresie telekomunikacji przewodowej.
B) Działalnością w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej.
C) Działalnością w zakresie telekomunikacji satelitarnej.
D) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji.
E) Nie dotyczy.
13. Działalność usługowa przedsiębiorstwa związana jest głównie z ?
Możliwość zaznaczenia więcej niż jednej odpowiedzi.
A) Działalnością wydawnicza w zakresie gier komputerowych.
B) Działalnością wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania.
C) Działalnością związaną z oprogramowaniem.
D) Działalnością związana z doradztwem w zakresie informatyki.
E) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi.
F) Pozostałą działalnością usługową w zakresie technologii informatycznych.
G) Przetwarzaniem danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność.
H) Działalnością portali internetowych.
I) Naprawą i konserwacją komputerów i urządzeń peryferyjnych.
J) Naprawą i konserwacją sprzętu telekomunikacyjnego.
K) Nie dotyczy.
14. Czy przedsiębiorstwo posiada opracowaną strategię rozwoju ?
A) Tak.
B) Nie.
15. Czy przedsiębiorstwo podejmowało (na przestrzeni 2 ostatnich lat), podejmuje inwestycje ?
A) Tak.
B) Nie. Jeżeli nie, proszę przejść do pytania nr 19.
16. Struktura rodzajowa podejmowanych inwestycji dotyczyła głównie ?
Możliwość zaznaczenia wielu odpowiedzi.
A) Nieruchomości.
B) Maszyn i urządzeń.
C) Wartości niematerialnych i prawnych.
D) Inne, proszę podać jakie ?
E) Nie dotyczy.
17. Średnia wartość podejmowanych przez przedsiębiorstwo inwestycji wynosi w przybliżeniu ?
A) do 50 000 złotych.
B) Powyżej 50 000 złotych, ale mniej niż 100 000 złotych.
C) Powyżej 100 000 złotych, ale mniej niż 200 000 złotych.
D) Powyżej 200 000 złotych, ale mniej niż 300 000 złotych.
E) Powyżej 300 000 złotych, ale mniej niż 400 000 złotych.
F) Powyżej 400 000 złotych.
G) Nie chcę odpowiedzieć na to pytanie.
H) Nie dotyczy.
18. Podejmowane inwestycje finansowane były głównie ze środków ?
Możliwość zaznaczenia więcej niż jednej odpowiedzi.
A) Własnych.
B) Obcych, np. kredyty.
C) Dofinansowanie z funduszy krajowych.
D) Dofinansowanie z funduszy unijnych.
E) Inne, proszę podać jakie ?
F) Nie dotyczy.
19. Proszę określić znaczenie innowacji dla przedsiębiorstwa.
A) Bardzo ważne.
B) Ważne.
C) Umiarkowanie ważne.
D) Bez znaczenia.
20. Jaki rodzaj innowacji odgrywa dla przedsiębiorstwa kluczową role ?
Możliwość zaznaczenia więcej niż jednej odpowiedzi.
A) Innowacja produktowa.
B) Innowacja procesowa.
C) Innowacja organizacyjna.
D) Innowacja marketingowa.
21. Czy uważa Pan/i swoje przedsiębiorstwo za innowacyjne ?
A) Tak.
B) Nie.
22. Jak ocenia Pan/i obecną sytuację przedsiębiorstwa ?
A) Bardzo dobra.
B) Dobra
C) Umiarkowanie dobra.
D) Zła.
F) Bardzo zła.
23. Czy przedsiębiorstwo współpracowało, współpracuje z uczelniami publicznymi ?
A) Tak. Proszę pominąć pytanie nr 24.
B) Nie.
C) Nie, ale ma zamiar podjąć współpracę.
24. Dlaczego przedsiębiorstwo nie podejmowało, nie podejmuje współpracy z uczelniami publicznymi ?
Możliwość zaznaczenia więcej niż jednej odpowiedzi.
A) Nie dostrzega takiej potrzeby.
B) Brak wystarczających informacji dotyczących możliwości nawiązania współpracy z uczelniami.
C) Brak wystarczających informacji dotyczących form realizacji współpracy z uczelniami.
D) Brak dostrzeganych korzyści wynikających ze współpracy z uczelniami.
E) Brak wzorców współpracy z uczelniami.
F) Wysokie koszty współpracy z uczelniami.
G) Inne, proszę podać jakie ?
H) Nie dotyczy.


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .