Wyjście
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Proces koncentracji ludności na obszarach wiejskich na przykładzie miejscowości Dąbrówka

1. Miejscowość zamieszkania:
Dąbrówka
Dopiewiec
Dopiewo
Palędzie
Zakrzewo
2. Płeć:
Mężczyzna
Kobieta
3. Przedział wiekowy:
Od 18 do 44 lat
Od 45 do 67 lat
Powyżej 67 lat
4. Wykształcenie:
Podstawowe
Zawodowe
Średnie
Wyższe
5. Wykonywany zawód:
Uczeń/ Student
Bezrobotny
Emeryt
Pracujący: (SPRECYZUJ PONIŻEJ)
Fizycznie
Umysłowo
W usługach
W gospodarstwie rolnym
W przemyśle
6. Wynagrodzenie miesięczne brutto
Nie zarabiam zarobkowo
Minimalne wynagrodzenie w Polsce
Średnie wynagrodzenie w Polsce
Powyżej średniego wynagrodzenia w Polsce
7. Jak długo Pan/Pani zamieszkuje wybraną miejscowość?
Jeśli wybrał/a Pan/Pani odpowiedź pierwszą proszę przejść do PYTANIA 8. Gdy wybrał/a Pan/Pani jedną z pozostałych odpowiedzi proszę o przejście do PYTANIA 17.
Od urodzenia
Poniżej roku
Od 1 do 3 lat
Od 4 do 8 lat
Od 9 do 13 lat
Powyżej 13 lat
8. Mieszka Pan/Pani w:
Dom jednorodzinny wolnostojący
Dom jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej
Dom jednorodzinny w zabudowie szeregowej
9. Ile godzin Pan/Pani spędza w miejscu zamieszkania w ciągu doby?
Poniżej 8 godzin
Od 8 do 12 godzin
Od 12 do 16 godzin
Powyżej 16 godzin
10. Ile ma Pan/Pani dzieci?
Nie mam dzieci
1
2
3
4 i więcej
11. Czy chce się Pan/Pani przeprowadzić z zamieszkałej miejscowości?
Jeśli wybrał/a Pan/Pani odpowiedź TAK proszę przejść do PYTANIA 12, natomiast gdy wybrał/a Pan/Pani odpowiedź NIE proszę przejść do PYTANIA 16.
TAK
NIE
12. Jeśli TAK jakie są przyczyny przeprowadzki z gminy Dopiewo?
Proszę zaznaczyć 3 najważniejsze przyczyny.
Brak miejsc pracy
Drogi koszt utrzymania rodziny
Brak dostępu do infrastruktury społecznej (np. szkół, przedszkoli, bibliotek, ośrodków zdrowia, itp.)
Niewystarczająco rozwinięta infrastruktura techniczna (np. zaniedbane drogi, kanalizacja, wodociągi, itp.)
Nierozwinięta komunikacja miejska (z Poznaniem) i graniczącymi gminami
Uciążliwe sąsiedztwo
Brak bezpieczeństwo publiczne
Zanieczyszczenie środowiska
13. Czy przeprowadza się Pan/Pani do innego województwa?
TAK
NIE
14. Na jaki obszar chce się Pan/Pani przeprowadzić?
Miejski
Wiejski
15. Chciałby Pan/Pani zamieszkać w:
Jeśli wybierze Pan/Pani jedną z poniższych odpowiedzi proszę przejść do PYTANIA 22.
Dom jednorodzinny wolnostojący
Dom jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej
Dom jednorodzinny w zabudowie szeregowej
Bloku
16. Jeśli NIE jakie są przyczyny pozostania na terenie gminy Dopiewo?
Proszę zaznaczyć 3 najważniejsze przyczyny. Jeśli wybierze Pan/Pani 3 przyczyny proszę przejść do PYTANIA 22.
Dużo miejsc pracy
Zapewnione bezpieczeństwo publiczne
Zapewniony dostęp do infrastruktury społecznej (np. szkół, przedszkoli, bibliotek, ośrodków zdrowia, itp.)
Rozwinięta infrastruktura techniczna (np. drogi, kanalizacja, wodociągi, telekomunikacja, itp.)
Rozwinięta komunikacja miejska (z Poznaniem) i graniczącymi gminami
Nie uciążliwe sąsiedztwo (społeczność lokalna)
Ochrona środowiska
17. Mieszka Pan/Pani w:
Dom jednorodzinny wolnostojący
Dom jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej
Dom jednorodzinny w zabudowie szeregowej
18. Ile godzin Pan/Pani spędza w miejscu zamieszkania w ciągu doby?
Poniżej 8 godzin
Od 8 do 12 godzin
Od 12 do 16 godzin
Powyżej 16 godzin
19. Ile ma Pan/Pani dzieci?
Nie mam dzieci
1
2
3
4 i więcej
20. Czym się Pan/Pani sugerował/a przy wyborze miejsca zamieszkania?
Proszę zaznaczyć 3 najważniejsze przyczyny, które decydowały o wyborze miejsca zamieszkania.
Dużo rynkiem pracy
Bezpieczeństwem publiczne
Dostępnością do infrastruktury społecznej (np. szkół, przedszkoli, bibliotek, ośrodków zdrowia, itp.)
Dostępnością do różnego rodzaju usług
Rozwiniętą infrastruktura techniczna (np. drogi, kanalizacja, wodociągi, telekomunikacja, itp.)
Rozwiniętą siecią komunikacyjną (łatwe połączenie z Poznaniem, możliwość korzystania z transportu kolejowego, samochodowego, itp.)
Społeczność lokalna (czy aktywnie bierze udział w poprawie warunków życia mieszkańców, czy jest integrowana)
Ceną mieszkań do wynajęcia/kupna
Kosztem utrzymania
Środowiskiem przyrodniczym (czy jest las, w którym można uprawiać sport, spacerować, itp.)
21. Czy gmina Dopiewo zapewniała wybrane przez Pana/Panią warunki do osiedlenia się na jej terenie?
TAK
NIE
22. Proszę ocenić stan poszczególnych dziedzin życia w gminie Dopiewo.
Przyjęto trójstopniowa skale, gdzie 1 odnosi się do stanu dobrego, 2 to stan średni, a 3 - zły. Proszę zaznaczyć odpowiedź w odpowiedniej kolumnie każdego wiersza.
123
Rolnictwo
Leśnictwo
Rybołówstwo i rybactwo
Transport i łączność
Gospodarka mieszkaniowa
Działalność usługowa
Administracja publiczna
Bezpieczeństwo publiczne
Oświata i wychowanie
Pomoc społeczna
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Kultura i sztuka
Sport
23. Proszę ZAZNACZYĆ 3 DZIEDZINY, które według Pana/Pani w największym stopniu rozwinęły się w gminie Dopiewo w okresie 2000-2013.
Rolnictwo
Leśnictwo
Rybołówstwo i rybactwo
Transport i łączność
Gospodarka mieszkaniowa
Działalność usługowa
Administracja publiczna
Bezpieczeństwo publiczne
Oświata i wychowanie
Pomoc społeczna
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Kultura i sztuka
Sport
24. W jakim stopniu rozwój tych dziedzin (wyżej zaznaczonych przez Pana/Panią) wpłynął na jakość życia mieszkańców?
Nie wpłynął
Wpłynął w słabym stopniu
Wpłynął w średnim stopniu
Wpłynął w dużym stopniu
Nie mam zdania
25. Czy zmiany mogą być spowodowane napływem ludności z Poznania, a co za tym idzie zwiększeniem liczby ludności w gminie Dopiewo?
TAK
NIE
Nie mam zdania


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .