Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Poczucie przygotowania do pełnienia roli nauczyciela w opinii studentów Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej

* 1. Płeć
kobieta
meżczyzna
* 2. Wiek
* 3. Na jaki typ uczelni aktualnie uczęszczasz?
Akademia
Uniwersytet
Politechnika
* 4. Proszę ocenić, w skali 0-5, swój obecny poziom umiejętności opiekuńczo- wychowawczych (1- źle; 5- bardzo dobrze):
12345
Skala:
* 5. Proszę ocenić, w skali 0-5 swoje praktyczne umiejętności dydaktyczne (do nauczania/ prowadzenia zajęć):
12345
Skala:
* 6. Co miało wpływ na podjęcie się przez Ciebie studiów o specjalności nauczycielskiej?
* 7. Określ swój stosunek wobec zawodu nauczyciela (pozytywny/obojętny/negatywny). Proszę uzasadnij swoją odpowiedź.
* 8. Jakie czynniki według Ciebie wskazują na skuteczność kształcenia nauczycieli w szkołach wyższych ? Uzasadnij proszę swój wybór.
przygotowanie kadry naukowo- dydaktycznej
sprawność zarządzania uczelnią
metody stosowane w kształceniu studentów
wyposażenie i zaplecze techniczne uczelni i jej sal dydaktycznych
uregulowania prawne uczelni
specyfika otoczenia społecznego i gospodarczego w jakim funkcjonuje ośrodek akademicki
determinacja i zaangażowanie studentów
* 9. Uzasadnij proszę swój wybór z pytania poprzedniego:
* 10. Który z wymienionych standardów kształcenia według Ciebie odgrywa najważniejszą rolę:
liczba godzin oferowanych przez uczelnię wynikająca z ustawy w aspekcie praktyk
współpraca i porozumienia z placówkami zewnętrznymi
czas trwania studiów
efekty kształcenia
* 11. Czy Twoja ilość godzin poświęcona na praktyki podczas studiów jest dla Ciebie wystarczająca? Uzasadnij proszę swoją odpowiedź.
12. Jakie spośród wybranych efektów kształcenia dają Ci satysfakcjonujący poziom?
wiedza merytoryczna i metodyczna
wiedza pedagogiczna i psychologiczna
przygotowanie w zakresie technologii informacyjnej
poziom znajomości języka obcego
* 13. Czy Twoja uczelnia gwarantuje Ci porozumienie z placówkami zewnętrznymi typu szkoła, świetlica środowiskowa?
tak
nie
nie wiem
* 14. Dot. pyt. 12. Jeżeli tak to, czy ułatwia Ci to pracę z daną placówką? Dlaczego?
* 15. Który ze sposobów uczenia się preferujesz? (zaznacz jedną prawidłową odpowiedź)
uczenie pamięciowe
uczenie się przez rozwiązywanie problemów
uczenie się przez zrozumienie
uczenie się przez próby i błędy
uczenie się sensoryczne
uczenie się przez naśladownictwo
uczenie się mimowolne
* 16. Jakie style uczenia się preferujesz:
wzrokowy
słuchowy
dotykowy
kinestetyczny
* 17. Czy dokształcasz się we własnym zakresie?
tak
nie
18. Dot. pyt. 17: Jeżeli tak, to w jakim celu ?
* 19. Proszę określić formy za pomocą, których poszerzasz swoją wiedzę:
kursy
szkolenia
wolontariat
Internet
czytanie książek
* 20. Co pomaga Ci w planowaniu i organizowaniu czasu?
* 21. Czy podczas uczęszczania na studia także pracujesz zarobkowo?
tak
nie
* 22. Czy Twoja praca związana jest z kierunkiem kształcenia?
* 23. Jak ogólnie, w skali 0-5, określasz swój poziom przygotowania do zawodu:
12345
Skala:
* 24. Proszę krótko uzasadnić określony powyżej poziom:
* 25. Jaką postawę po 4 (już prawie 5) latach studiów wykazujesz do zawodu nauczyciela?
przychylna
nieprzychylna
neutralna
pośrednia
* 26. Proszę uzasadnić swoje stanowisko do wyżej zaznaczonej odpowiedzi:


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .