Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze

Ankieta dla lubuskich organizacji pozarządowych 2018

Szanowni Państwo,
Zapraszamy do udziału w badaniu, którego celem jest dostarczenie możliwie jak najszerszej wiedzy o funkcjonowaniu lubuskiego sektora ekonomii społecznej. Wiedza ta przyczyni się do dopasowania oferty Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) do potrzeb instytucji i podmiotów, które będzie wspierać. Część zgromadzonych danych posłuży także do zbadania postępu jaki dokonał się w stanie społecznym i ekonomicznym sektora ES oraz wpływu jaki na ten fakt miał OWES. Udział w badaniu jest dobrowolny. Odpowiedzi na pytania udzielane są w prawej kolumnie każdej tabelki. W pytaniach otwartych prosimy o wpisanie odpowiedzi, natomiast w pytaniach zamkniętych o zaznaczenie właściwej kratki. Oprócz miejsc, w których zaznaczono iż ilość możliwych odpowiedzi jest większa, pytania mają charakter jednokrotnego wyboru. Wypełnienie ankiety nie powinno zająć więcej niż 15 minut.
* 1. Nazwa organizacji
* 2. Rodzaj organizacji
Fundacja
Stowarzyszenie (zarejestrowane w KRS)
Stowarzyszenie zwykłe
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej/ Uczniowski Klub Sportowy
Organizacja kościelna
Związek stowarzyszeń
3. Czy organizacja ma nadany status OPP?
NIE
TAK
NIE WIEM
4. Rok powstania organizacji
rok uzyskania wpisu do odpowiedniego rejestru
* 5. Główny obszar działalności statutowej organizacji
Wskaż najwyżej 3 główne obszary działania Twojej organizacji.
kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
nauka, edukacja, oświata i wychowanie turystyka i krajoznawstwo
ochrona i promocja zdrowia porządek i bezpieczeństwo publiczne
przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym ochrona zwierząt, ochrona środowiska, ekologia
pomoc społeczna promocja i organizacja wolontariatu
działalność na rzecz wspólnot i społeczności lokalnych działalność na rzecz seniorów
działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
6. Zasięg działania organizacji
jeśli dla różnych działań organizacji zasięg jest różny, proszę zaznaczyć wszystkie właściwe odpowiedzi
lokalny regionalny
ponadregionalny krajowy
międzynarodowy
7. Czy organizacja prowadzi działalność gospodarczą ?
NIE
8. Czy organizacja prowadzi działalność odpłatną statutową?
NIE
NIE WIEM
9. Czy w ostatnim roku działania Państwa organizacja…
rozwinęła swoją działalność
prowadziła działalność na dotychczasowym poziomie
ograniczyła swoją aktywność
nie wiem
10. Jakie są przewidywania odnośnie najbliższego roku w Państwa organizacji?
rozwinie swoją działalność
będzie prowadziła działalność na dotychczasowym poziomie
ograniczy swoją aktywność
nie wiem


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .