Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Opóźnienia budowlne

* 1. Rodzaje pełnionych przez respondentów funkcji:
wykonawcy
członkowie zespołów inspektorów nadzoru inwestorskiego
pracownicy służb inwestycyjnych inwestorów
projektanci
* 2. Rodzaje obiektów, przy których zaangażowani byli respondenci
obiekty kubaturowe
sieci (elektryczne, sanitarne i inne)
drogi i mosty
obiekty budownictwa wodnego
obiekty kolejowe
obiekty inżynieryjne
obiekty sportowe
obiekty zabytkowe
* 3. Źródło finansowania budowy (miejsca doświadczeń respondentów):
poza zamówieniami publicznymi
zamówienia publiczne
* 4. Branże, w których respondenci posiadali uprawnienia (do pełnienia samodzielnych funkcji
technicznych):
budownictwo ogólne
instalacje sanitarne
instalacje elektryczne
drogi lub mosty
sieci podziemne
instalacje telekomunikacyjne
obiekty kolejowe
obiekty budownictwa wodnego
* 5. Rodzaj uprawnień respondentów
Wykonawcze
Projektowe
* 6. Staż respondentów w budownictwie po uzyskaniu uprawnień:
ponad 15 lat
między 5 a 15 lat
krótszy ni 5 lat
* 7. Jaki wpływ na opóźnienia budowlane mają poniższe czynniki? Proszę ocenić w skali od 1 do 7, gdzie 1 oznacza nieistotne, a 7 istotne.
1234567
dużo błędów w dokumentacji technicznej
zła współpraca pomiędzy inwestorem (zamawiającym), a generalnym wykonawcą
niesprzyjające warunki atmosferyczne
zbyt duża ilość podwykonawców
opóźnienia w dostawach materiałów
zastosowanie bardzo nowoczesnych, nie stosowanych szeroko technologii
duża wartość kontraktu
rozległość placu budowy
Kryterium najniższej ceny w przetargach realizowanych w oparciu o Prawo Zamówień Publicznych
Przedłużające się procedury urzędowe
Celowe opóźnianie płatności
Niewłaściwe przepisy prawa budowlanego
Zbyt krótkie terminy realizacji narzucane przez zamawiających
Zmiany personalne w trakcie trwania inwestycji
Nieznajomość polskiego prawa przez zagranicznego wykonawcę
Negocjacje z prywatnymi właścicielami terenu, wysokie oczekiwania finansowe w zakresie odszkodowań
brak siły roboczej
nieadekwatne doświadczenie wykonawcy
trudności w finansowaniu prac przez wykonawcę
nieefektywne planowanie i przygotowanie przedsięwzięcia ( w tym bieżąca kontrola harmonogramu, kontrola zaawansowania postępu robót
niski poziom wydajności siły roboczej
błędy wykonawcze, konieczność wykonania robót dodatkowych
przyjęcie za krótkiego czasu realizacji całego przedsięwzięcia
błędy w sporządzaniu harmonogramu
opóźnienia w płatnościach za strony inwestora
wprowadzenie zmian w projekcie przez inwestora
niska jakość projektu
błędy projektowe
brak nadzoru autorskiego


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .