Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Badanie przedsiębiorstw ICT

1. Czy przedsiębiorstwo, współpracowało, współpracuje z uczelnią ?
A) Tak.
B) Nie.
2. A1. Proszę określić rodzaj przedsiębiorstwa, ze względu na jego wielkość ( średnioroczne zatrudnienie ).
A) Mikro ( poniżej 10 osób ).
B) Małe ( 10-49 osób ).
C) Średnie ( 50 – 249 osób).
3. A2. Proszę określić, w której z poniższych kategorii mieści się roczny obrót netto przedsiębiorstwa ?
A) Nie przekracza 2 mln EUR.
B) Ponad 2 mln EUR, ale nie więcej niż 10 mln EUR.
C) Ponad 10 mln EUR, ale nie więcej niż 50 mln EUR.
D) Co najmniej 50 mln EUR.
4. A3. Proszę podać lokalizacja przedsiębiorstwa ( województwo ).
5. A4. Proszę podać lokalizacja przedsiębiorstwa ( miejscowość ).
6. A5. Zlokalizowanie Pana/i przedsiębiorstwa w ww. miejscowości stanowi:
A) Jedyną jego siedzibę
B) Jeden z oddziałów/filii/zakładów produkcyjnych.
C) Główną centralę, oprócz niej posiadamy też oddziały w innych miejscowościach.
7. A6. Zasięg terytorialny działalności Pana/i przedsiębiorstwa (grupa docelowa):
Możliwość zaznaczenia wielu odpowiedzi.
A) Lokalny.
B) Regionalny.
C) Krajowy.
D) Międzynarodowy.
8. A7. Głównymi przedmiotami działalności Pana/i przedsiębiorstwa jest.
Możliwość zaznaczenia wielu odpowiedzi.
A) Działalność produkcyjna.
B) Sprzedaż hurtowa.
C) Telekomunikacja.
D) Działalność usługowa.
9. A8. Działalność produkcyjna Pana/i przedsiębiorstwa związana jest głównie z ?
Możliwość zaznaczenia wielu odpowiedzi.
A) Produkcją elementów elektronicznych.
B) Produkcją elektronicznych obwodów drukowanych.
C) Produkcją komputerów i urządzeń peryferyjnych.
D) Produkcją sprzętu telekomunikacyjnego.
E) Produkcją elektronicznego sprzętu powszechnego użytku.
F) Produkcją magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji.
G) Nie dotyczy.
10. A9. Sprzedaż hurtowa Pana/i przedsiębiorstwa związana jest głównie z ?
Możliwość zaznaczenia wielu odpowiedzi.
A) Sprzedażą hurtową komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania.
B) Sprzedażą hurtową sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego.
C) Nie dotyczy.
11. A10. Działalność w zakresie telekomunikacji Pana/i przedsiębiorstwa związana jest głównie z ?
Możliwość zaznaczenia wielu odpowiedzi.
A) Działalnością w zakresie telekomunikacji przewodowej.
B) Działalnością w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej.
C) Działalnością w zakresie telekomunikacji satelitarnej.
D) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji.
E) Nie dotyczy.
12. A11. Działalność usługowa Pana/i przedsiębiorstwa związana jest głównie z ?
Możliwość zaznaczenia wielu odpowiedzi.
A) Działalnością wydawnicza w zakresie gier komputerowych.
B) Działalnością wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania.
C) Działalnością związaną z oprogramowaniem.
D) Działalnością związana z doradztwem w zakresie informatyki.
E) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi.
F) Pozostałą działalnością usługową w zakresie technologii informatycznych.
G) Przetwarzaniem danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność.
H) Działalnością portali internetowych.
I) Naprawą i konserwacją komputerów i urządzeń peryferyjnych.
J) Naprawą i konserwacją sprzętu telekomunikacyjnego.
K) Nie dotyczy.
13. A12. Forma organizacyjno-prawna przedsiębiorstwa, to ?
A) Spółka z o.o.
B) Spółka jawna.
C) Spółka cywilna.
D) Spółka komandytowa.
E) Inne, proszę podać jakie
14. A13. Czy w Pana/i przedsiębiorstwie występuje kapitał zagraniczny ?
A) Tak.
B) Nie.
C) Nie chce odpowiedzieć na to pytanie.
15. A14. Czy Pana/i przedsiębiorstwo posiada opracowaną strategię rozwoju ?
A) Tak.
B) Nie.
16. A15. Strategia rozwoju Pana/i przedsiębiorstwa została opracowana ?
Możliwość zaznaczenia wielu odpowiedzi.
A) Tylko raz przy założeniu przedsiębiorstwa.
B) Jest opracowywana raz na rok.
C) Jest opracowywana raz na kilka lat.
D) Jest opracowywana doraźnie, w zależności od potrzeb.
17. A16. Proszę określić znaczenie innowacji w działalności Pana/i przedsiębiorstwa ?
A) Bardzo ważne.
B) Ważne.
C) Mało ważne.
D) Bez znaczenia.
18. A17. Jaki rodzaj innowacji odgrywa w Pana/i przedsiębiorstwie kluczową rolę ?
Możliwość zaznaczenia wielu odpowiedzi.
A) Innowacja produktowa.
B) Innowacja procesowa.
C) Innowacja organizacyjna.
D) Innowacja marketingowa.
19. A18. Czy Pana/i przedsiębiorstwo podejmuje inwestycje ?
A) Tak.
B) Nie.
20. A19. Struktura rodzajowa inwestycji Pana/i przedsiębiorstwa dotyczy głównie ?
Możliwość zaznaczenia wielu odpowiedzi.
A) Nieruchomości.
B) Maszyny i urządzenia.
C) Środki transportu.
D) Wartości niematerialne i prawne.
E) Inne, proszę podać jakie.
F) Niedotyczy.
21. A20. Przyczyny ponoszenia wydatków inwestycyjnych to Pana/i przedsiębiorstwa, to ?
Możliwość zaznaczenia wielu odpowiedzi.
A) Polepszenie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.
B) Nowe możliwości finansowania (w tym fundusze unijne).
C) Poszerzenie oferty.
D) Wejście na nowe rynki.
E) Wzrost konkurencyjności.
F) Wzrost innowacyjności oferowanych produktów i usług.
G) Poprawa efektywności organizacji produkcji.
H) Usprawnienie systemu zarządzania przedsiębiorstwem.
I) Usprawnienie działalności marketingowej.
J) Inne, proszę podać jakie ?
22. A21. Średnia wartość, podejmowanych inwestycji przez Pana/i przedsiębiorstwo wynosi ?
A) do 50 tysięcy złotych.
B) od 50 do 100 tysięcy złotych.
C) od 100 do 200 tysięcy złotych.
D) od 200 do 500 tysięcy złotych.
E) Powyżej 500 tysięcy złotych
23. A22. Proszę określić źródła finansowania dokonywanych przez Pana/i przedsiębiorstwo.
Możliwość zaznaczenia wielu odpowiedzi.
A) Środki własne.
B) Środki publiczne.
C) Środki unijne.
D) Kredyty krajowe.
E) Kredyty zagraniczne.
D) Inne, proszę podać jakie.
24. A23. Jak Pan/i ocenia obecną sytuację przedsiębiorstwa ?
A) Bardzo dobrze.
B) Raczej dobrze.
C) Ani dobrze, ani źle.
D) Raczej źle.
E) Bardzo źle.
25. A24. Czy uważa Pan/i swoje przedsiębiorstwo za innowacyjne ?
A) Tak.
B) Nie.


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .