Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Wykorzystanie środków unijnych przez małe i średnie przedsiębiorstwa

1. Z jakich źródeł finansowania działalności gospodarczej korzystali Państwo najczęściej w ostatnich latach (2007 – 2013)?
samofinansowanie
kredyty i pożyczki bankowe
dotacje unijne
pożyczki z instytucji specjalizujących się w pożyczkach dla małych i średnich firm
2. Z jakich funduszy strukturalnych korzystali Państwo w latach 2007 – 2013?
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Programu Rozwoju Polski Wschodniej
Programu Operacyjnego Europejskiej Współpracy Terytorialnej
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
3. W jakiej wysokości otrzymali Państwo dofinansowanie?
do 25 000 zł
25 000 – 50 000 zł
50 000 – 100 000 zł
100 000 – 500 000 zł
500 000 – 1 000 000 zł
powyżej 1 000 000 zł
4. Na co przeznaczyli Państwo dofinansowanie?
na rozpoczęcie działalności (start-up)
na rozwój produktów
zakupy inwestycyjne
na rozwój prac badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwie
na wdrażanie nowych technologii w przedsiębiorstwie
5. Jaki według Państwa jest stopień trudności uzyskania dofinansowania z Unii Europejskiej?
zdecydowanie trudno
trudno
trudno powiedzieć
łatwo
zdecydowanie łatwo
6. Czy sporządzili Państwo wniosek samodzielnie czy skorzystali z pomocy firmy doradczej ?
samodzielnie
skorzystaliśmy z usług firmy doradczej
7. Jakie są Państwa zdaniem najważniejsze bariery w uzyskaniu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
zawiłe procedury administracyjne
problemy z uzyskaniem informacji
brak wiedzy i umiejętności sporządzania wniosków o dofinansowanie
konieczność posiadania wkładu własnego
prawidłowe udokumentowanie realizowanych działań
8. Na którym etapie ubiegania się o dofinansowanie mieli państwo najwięcej problemów ?
uzyskania informacji
wypełnienia i składania wniosków
rozliczenia projektu
nie było żadnych problemów
9. Czy bez wsparcia ze środków unijnych Państwa inwestycja zostałaby zrealizowana ?
zdecydowanie tak
raczej tak
trudno powiedzieć
raczej nie
zdecydowanie nie
10. Jakie efekty nastąpiły w firmie w wyniku realizacji projektów unijnych w okresie 2007 – 2013 ?
wzrost rentowności
wprowadzenie nowoczesnych technologii
wprowadzenie na rynek nowego produktu lub usługi
ulepszenie istniejącego produktu lub usługi
wzrost zatrudnienia
nowe inwestycje
spadek kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa
zwiększenie udziału w rynku
wdrożenie rozwiązań pro środowiskowych
11. Czy Państwa przedsiębiorstwo jest zainteresowane aplikowaniem o dofinansowanie ze środków unijnych w okresie 2014 - 2020?
tak
nie
trudno powiedzieć
METRYCZKA
12. Typ przedsiębiorstwa ze względu na zatrudnienie
do 9 zatrudnionych – mikroprzedsiębiorstwo
od 10 do 49 zatrudnionych – małe przedsiębiorstwo
od 50 do 249 zatrudnionych – średnie przedsiębiorstwo
13. Forma prawna
jednoosobowa działalność
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
spółka jawna
spółka cywilna
spółka partnerska
spółka komandytowa
spółka akcyjna
14. Branża działalności gospodarczej:
handel
usługi
produkcja przemysłowa
turystyka
telekomunikacja
informatyka
szkolenia
15. Okres funkcjonowania przedsiębiorstwa:
do 5 lat
5 - 10 lat
powyżej 10 lat


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .
MoreGrowth   |   Natu.Care   |   HelloFinance   |   HiJunior   |   LifeAndMyFinance