Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Agroturystyka

1. Wiek
Kobieta
Mężczyzna
2. Wiek?
3. Wykształcenie
podstawowe
zawodowe nierolnicze
zawodowe rolnicze
średnie nierolnicze
średnie rolnicze
wyższe nierolnicze
wyższe rolnicze
4. Źródło utrzymania?
praca w gospodarstwie rolnym jako jedyne źródło utrzymania
umowa o pracę i praca w gospodarstwie rolnym
umowa o pracę
renta i praca w gospodarstwie rolnym
emerytura i praca w gospodarstwie rolnym
zasiłek i praca w gospodarstwie rolnym
własna działalność gospodarcza
5. Jakie grunty Pani/Pan posiada?
( proszę podać wielkość w ha/ar oraz klasę bonitacyjną)
Grunty orne
Łąki
Pastwiska
Sady
Las
Inne(jakie?)
6. Ile osób pracuje w Pani/Pana gospodarstwie?
( w sezonie i poza sezonem )
7. System gospodarowania?
( proszę podać od którego roku i numer certyfikatu )
ekologiczny
integrowany
konwencjonalny
8. Struktura upraw ( dane z 2014 r.) Proszę napisać odmianę uprawy oraz powierzchnię w ha.
9. Inwentarz ( dane za 2014 r.) Proszę podać gatunek zwierzęcia oraz liczbę sztuk.
10. W którym roku ostatnio Pan/Pani wykonała badanie gleby stwierdzające pH oraz zasobność gleby w składniki pokarmowe?
11. Czy stosuje Pani/Pan do nawożenia upraw nawozy organiczne?
Nie
Tak, Jakie?
12. W jaki sposób Pani/Pan składuje obornik w gospodarstwie?
W zbiornikach utwardzonych niezakrytych
W zbiornikach nieutwardzonych
W pomieszczeniach inwentarskich
W zbiornikach utwardzonych zakrytych
Nie dotyczy
13. Płynne odchodu zwierzęce są przechowywane w?
W zbiornikach zakrytych utwardzonych
W zbiornikach niezakrytych
W szambach
W beczkach
W gospodarstwie brak jest zbiorników na gnojówkę
Nie dotyczy
14. Czy stosuje Pani/Pan do nawożenia upraw nawozy mineralne?
Tak
Nie
15. Jeżeli tak, to proszę podać jakie nawozy mineralne Pa/Pani stosuje?
Azotowe
Fosforowe
Potasowe
Wieloskładnikowe
16. Proszę podać miejsce przechowywania zakupionych nawozów?
17. Jak u Pana/Pani są zagospodarowane opakowania po nawozach sztucznych?
Wyrzucane są do pojemników na odpady komunalne
Wtórnie użytkowane
18. Czy wykonuje Pani/Pan dla zwierząt gospodarskich kiszonkę?
Nie
W rękawie
W silosie
19. Co Pani/Pan robi z padłymi zwierzętami gospodarskimi?
Zakopuje na terenie gospodarstwa
Oddaje odpowiednim służbom utylizującym
Nie dotyczy
20. Czy stosuje Pan/Pani do zwalczania chorób, szkodników lub chwastów chemiczne środki ochrony roślin?
Tak
Nie
21. Jeżeli są stosowane to:
Systematycznie, niezależnie od liczby szkodników, chwastów lub nasilenia choroby
Jeśli tylko pojawi się agrofag
Po przekroczeniu przez agrofaga progu szkodliwości
Tylko zaprawiam nasiona
22. Proszę podać nazwy stosowanych środków ochrony roślin i chronioną roślinę:
Preparaty chwastobójcze ( nazwa, chroniona roślina, powierzchnia);
Preparaty grzybobójcze ( nazwa, chroniona roślina, powierzchnia);
Preparaty owadobójcze, roztoczobójcze, ślimakobójcze ( nazwa, chroniona roślina, powierzchnia);
23. Czy ma Pan/i wydzielone miejsce do przygotowywania cieczy roboczej pestecydu?
Tak
Nie
Nie dotyczy
24. Opryskiwacz po pracy myje Pan/i:
Na betonowej płycie podwórka
Na specjalnie zaprojektowanym stanowisku ( bidet dla opryskiwacza )
Nie dotyczy ( nie posiadam własnego opryskiwacza)
25. Proszę podać miejsce przechowywania zakupionych chemicznych środków ochrony roślin:
26. Czy posiada Pan/i zaświadczenie ukończenia szkolenia dotyczącego stosowania środków ochrony roślin?
Tak
Nie
27. Czy posiada Pan/i ważny atest dla opryskiwacza?
Tak
Nie
Nie dotyczy ( nie posiadam własnego opryskiwacza)
28. Czy Pan/i po zużyciu chemicznego środka ochrony roślin płucze opakowanie?
Nie
Jeden raz
dwa razy
29. Opakowania po chemicznych środkach ochrony roślin:
Wszystkie są wyrzucane do pojemników na odpady komunalne
Wszystkie są oddawane do sklepu, w którym zostały środki zakupione
Opakowania papierowe są palone
30. Czy ogranicza Pan/i odpływ wód powierzchniowych z pól przez zabiegi przeciwerozyjne, stosując:
Poplony zbierane jesienią ( podać gatunki roślin)
Poplony na wiosenne przyoranie ( podać gatunki roślin)
Inne zabiegi, jakie?
Nie srosuję żadnych zabiegów przeciwerozyjnych
31. Czy na terenie Pani/Pana gospodarstwa znajdują się elementy urozmaicające krajobraz?
Zadrzewienia śródpolne
Zakrzewienia śródpolne
Oczko wodne
Użytek ekologiczny
Pozostałości starego sadu
32. Z czym Panu/i kojarzą się zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne?
Z ochroną upraw przed wiatrem
Z siedliskiem chorób i szkodników przenoszonych na pola uprawne
Z utrudnieniem prac polowych
Z schronieniem i gniazdowaniem ptaków owadożernych
Z schronieniem dla zwierzyny łownej
Z wiejskim krajobrazem
Nie mam zdania
33. Jaki procent powierzchni użytków rolnych byłaby/byłby Pan/Pani skłonny/a dodatkowo przeznaczyć do zadrzewienia i zakrzewienia śródpolnego?
Do 1 %
Od 1 do 3%
powyżej 3 %
0%, bo ziemia jest zbyt cenna by jej nie użytkować rolniczo
0%, bo grunty, które odłoguje już porastają samosiejką drzew i krzewów
34. Jak ocenia Pani/Pan wpływ rolnictwa na środowisko przyrodnicze?
Tylko pozytywny
Bardziej pozytywny niż negatywny
Bardziej negatywny niż pozytywny
Tylko negatywny
Trudno powiedzieć
35. Z czym kojarzą się Pani/Panu proekologiczne metody gospodarowania w rolnictwie?
Dostarczają żywności wysokiej jakości technologią nie ingerując w środowisko
Wymagają dużego nakładu pracy i czasu
Pozwalają na uzyskanie dotacji finansowych
Nie mam zdania
36. Czy jest Pan/i zainteresowany/a przestawieniem swojego gospodarstwa na produkcję ekologiczną?
Tak
Nie
Nie mam zdania
37. Czy jest Pan/i zainteresowany/a przestawieniem swojego gospodarstwa na produkcję integrowaną?
Tak
Nie
Nie mam zdania
38. Dlaczego Pani/Pana zdaniem warto dbać o środowisko przyrodnicze?
Poprawa warunków życia
Dla przyszłych pokoleń
Dla wrażeń wizualno-estetycznych
Dla wartości turystycznej terenu
39. Czy zadowala Panią/Pana stan środowiska w naszej okolicy?
Zdecydowanie nie
Umiarkowanie nie
Umiarkowanie tak
Zdecydowanie tak
Nie mam zdania
40. Czy segreguje Pan/i śmieci?
Tak
Nie
41. Gdzie wyrzuca Pan/i odpady niebezpieczne? np. zużyte baterie?
Do pojemnika na odpady komunalne
Do pojemnika na odpady segregowane
Do specjalnych oznaczonych pojemników
42. Jak ocenia Pan/i wpływ turystyki na środowisko?
Tylko pozytywny
Bardziej pozytywny niż negatywny
Bardziej negatywny niż pozytywny
Tylko negatywny
Trudno powiedzieć
43. W jaki sposób są zagospodarowane ścieki z Pani/Pana gospodarstwa domowego?
Podłączenie do kanalizacji wiejskiej i oczyszczalni ścieków
Przyzagrodowa oczyszczalnia ścieków
Szambo z wybetonowanym dnem
Szambo nie jest potrzebne, zużytą wodę wylewa się na teren gospodarstwa
44. Czy Pan/i stosuje w swoim gospodarstwie niekonwencjonalne rozwiązania przyjazne środowisku?
Tak
Nie
45. Jeżeli stosuje Pan/i niekonwencjonalne rozwiązania przyjazne środowisku to jakie?
Uprawa roślin energetycznych
Konwektory energii słonecznej
Przydomowa oczyszczalnia ścieków
46. Jeżeli nie stosuję Pan/i w swoim gospodarstwie niekonwencjonalne rozwiązania przyjazne środowisku to:
Nie planuję instalacji
47. Czy na terenie Pana/i miejscowości istnieją gospodarstwa, gdzie do pokrycia budynków wykorzystywany jest eternit zawierający szkodliwy azbest?
Tak
Nie
48. Czy urząd gminy pomaga w utylizacji azbestu z gospodarstw indywidualnych?
Tak
Nie
49. Czy w Pana/i domu funkcjonuje system grzewczy mieszkania:
Punktowe piece kaflowe
Kominek z rozprowadzaniem ciepła
Kominek bez rozprowadzanego ciepła
50. Deklarowane zainteresowanie tematyką ochrony środowiska?
Niewielkie
Średnie
Znaczne
51. Czy uważa Pan/i, że niektóre czynniki środowiska, w którym żyjemy mają wpływa na stan zdrowia?
Nie
Tak, na choroby nowotworowe
Tak, na choroby układu oddechowego
Alergie
52. Czy korzysta Pan/i z różnych form podnoszenia wiedzy dotyczącej produkcji rolniczej i ekologicznej?
Tak
Nie
53. Jeżeli tak to:
doradztwo służb specjalistycznych
Fachowa prasa, książki
Środki masowego przekazu
Systematyczne kursy
54. Czytelnictwo prasy rolniczej i ekologicznej ( proszę podać nazwę czasopisma )
Prenumerata
Zakup cykliczny
Zakup okazjonalny
Czytelnictwo poprzez internet
Nie czytam
55. Uczestnictwo w dotacjach i programach unijnych
Dotacje bezpośrednie
Program rolno środowiskowy
Program młody rolnik
56. Które walory regionu uznaje Pan/i za najważniejsze ( proszę zaznaczyć max 3)
Przyroda i krajobraz
dziedzictwo kulturowe regionu
Rozwijająca się agroturystyka
Dogodne położenie komunikacyjne
Atrakcyjna infrastruktura turystyczna
Otwartość i gościnność mieszkańców regionu
57. Co zdaniem Pana/i ogranicza rozwój regionu? (proszę zaznaczyć max 3 ograniczenia )
Migracja młodych do miast
Niska dochodowość rolnictwa
Niski poziom edukacji w szkołach
Niskie dochody mieszkańców
Małe możliwości zatrudnienia
Brak informacji i szkoleń nt. składania wniosków i możliwości uzyskiwania dopłat w zakresie realizacji programów rolno-środowiskowych
Obszary środowiska przyrodniczego prawnie chroniona ( Natura 2000, pomniki przyrody itp.)
Brak działań promujących produkty lokalne
58. Proszę wymienić dotychczasowe znane Panu/i działania inwestycyjne gminy na rzecz poprawy stanu środowiska
59. Czy korzystał Pan/i z usług gospodarstwa agroturystycznego?
Tak
Nie
60. Czy w Pana/i gminie są obszary lub obiekty przyrodnicze warte zobaczenia?
Nie
Nie wiem
61. Czy w Pana/i gminie są obiekty dziedzictwa kulturowego warte zobaczenia?
Nie
Nie wiem
62. W jakich sprzyjających okolicznościach przekształciłaby Pan/i własne gospodarstwo rolne na agroturystyczne?
Dotacje na założenie działalności agroturystycznej
Powstanie w okolicy dobrze prosperujących gospodarstw agroturystycznych
Propozycja współpracy jako sieciowe gospodarstwo agroturystyczne
Brak możliwości dalszego funkcjonowania jako gospodarstwo rolne
Nigdy
63. Czy zna lub słyszał Pan/i o gospodarstwie agroturystycznym na terenie swojej gminy?
Nie
64. Jakie usługi mogłaby Pan/i oferować gospodarstwo agroturystyczne?
Nocleg
Wyżywienie tradycyjne
Terapie ziołowe
Obserwacje pszczół i apiterapię
Wypożyczenie sprzętu sportowego lub rekreacyjnego
Basen, sauna, ruska bania
Organizacja pieszych wycieczek
Biesiadowanie przy ognisku
Sprzedaż własnych wyrobów ( np. wędliny, przetwory)
Obserwowanie i fotografowanie przyrody
Bezpośredni kontakt ze zwierzętami
Możliwość poznania pracy w gospodarstwie rolnym
Uczestnictwo w warsztatach rękodzieła ludowego, artystycznego
Wędkowanie
Degustacja własnych trunków: piwa, wina, nalewek
65. Jakie Pana/i zdaniem zwierzęta użytkowe lub towarzyszące mogą być największą atrakcją w gospodarstwie agroturystycznym?
Wysoko produkcyjne zwierzęta gospodarskie np: krowy mleczne, kozy
Rasy zachowawcze np: koń huculski
Zwierzęta egzotyczne np: lamy, alpaki, strusie
Rasy ozdobne
Zwierzyna łowna
Zwierzęta miniaturowe
Żadne
66. Jeśli w Pana/i okolicy powstałoby gospodarstwo agroturystyczne, czy chciałby Pan/i z nimi współpracować ( np. jako dostawca warzyw)
Tak, jako
Nie, ponieważ
67. Podejmując działalność gospodarczą, czy chciałby Pan/i wstąpić do stowarzyszenia zrzeszającego agrokwaterodawców?
Tak
Nie
Nie mam zdania


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .