Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%
Szanowni Państwo, Jestem studentką II roku studiów magisterskich na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Przygotowuję pracę magisterską na temat sytuacji osób w wieku 50+ na rynku pracy. Poniższa ankieta składa się z 22 pytań otwartych i zamkniętych. Pytania zamknięte składają się z pytań jednokrotnego i wielokrotnego wyboru. Ankieta jest anonimowa, jej wyniki zostaną wykorzystane wyłącznie na potrzeby pracy magisterskiej.

ANKIETA

* 1. Jak określił(a)by Pan(i) sytuację na rynku pracy? Czy, Pana(i) zdaniem, obecnie:
bez większych problemów można znaleźć pracę
można wprawdzie znaleźć pracę, ale trudno o pracę odpowiadającą wykształceniu i doświadczeniu kandydatów
trudno jest znaleźć jakąkolwiek pracę
trudno powiedzieć
* 2. Jaka Pana(i) zdaniem jest sytuacja osób 50+ na rynku pracy?
zdecydowanie dobra
raczej dobra
raczej zła
zdecydowanie zła
trudno powiedzieć
* 3. Czy według Pana(i) osoby bezrobotne w wieku 50+ aktywnie szukają pracy?
zdecydowanie tak
raczej tak
raczej nie
zdecydowanie nie
trudno powiedzieć
* 4. Jak ocenił(a)by Pan(i) poniższe przyczyny pozostawiania osób 50+ bez pracy?

Proszę ocenić każdą z przyczyn w skali od 1 - 5 (gdzie 1 oznacza przyczyny najmniej ważne, a 5 przyczyny najważniejsze)
12345
brak odpowiednich ofert pracy
zbyt wysokie wymagania pracodawców
zbyt niskie oferowane wynagrodzenie
negatywne nastawienie pracodawców w stosunku do osób 50+
konieczność opiekowania się osobami starszymi/ wnukami
niechęć do podejmowania pracy
problemy ze zdrowiem
niski poziom wykształcenia
brak motywacji do poszukiwania pracy
brak doświadczenia
zbyt długa przerwa w pracy
* 5. Kto Pana(i) zdaniem ma większe szanse na zatrudnienie po pięćdziesiątym roku życia: kobiety czy mężczyźni? Dlaczego?
* 6. Jak Pan(i) ocenia działania podejmowane przez Urzędy Pracy w stosunku do osób 50+?
zdecydowanie dobrze
raczej dobrze
raczej źle
zdecydowanie źle
trudno powiedzieć
* 7. Jakie oczekiwania Pana(i) zdaniem mają osoby 50+ względem Urzędów Pracy?

Proszę zaznaczyć wszystkie odpowiedzi z którymi się Pan(i) zgadza.
zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego
pomocy w znalezieniu odpowiedniej pracy
skierowania na odbycie kursu/ stażu
dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej
jedynie wypłaty zasiłku
doradztwa zawodowego
nie mają żadnych oczekiwań względem Urzędów Pracy
* 8. Czy spotkał(a) się Pan(i) z ogłoszeniem o pracę zawierającym sformułowania dyskryminujące osoby starsze?
zdecydowanie tak
raczej tak
raczej nie
zdecydowanie nie
trudno powiedzieć
* 9. Jak często poniższe praktyki Pana(i) zdaniem są stosowane przez pracodawców w odniesieniu do pracowników 50+?
BARDZO CZĘSTOCZĘSTOSPORADYCZNIENIGDYTRUDNO POWIEDZIEĆ
nieawansowanie starszych pracowników
odmowa zatrudnienia ze względu na wiek w przypadku osób o odpowiednich kwalifikacjach
niekierowanie starszych pracowników na szkolenia
poniżanie i upokarzanie pracowników ze względu na wiek
stosowanie wieku jako istotnego kryterium przy podejmowaniu decyzji o zwolnieniach w firmie
zmiana stanowiska na mniej obciążające w przypadku prac fizycznych
propozycja pracy na część etatu po osiągnięciu wieku emerytalnego
możliwość pracy z domu
zapewnienie szkoleń pracownikom 50+ dostosowanych do ich potrzeb oraz zdolności uczenia
* 10. Jakie Pana(i) zdaniem jest podejście pracodawców do osób starszych jako pracowników?
* 11. Co Pana(i) zdaniem przemawia za niezatrudnieniem osoby 50+ ( proszę wymienić przynajmniej 3 powody)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
* 12. Co Pana(i) zdaniem przemawia za zatrudnieniem osoby 50+ ( proszę wymienić przynajmniej 3 powody)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
* 13. Jak ocenia Pan(i) poziom poniższych umiejętności u osób powyżej 50 roku życia?
zdecydowanie złaraczej złatrudno powiedziećraczej dobrazdecydowanie dobra
Umiejętność uczenia się nowych rzeczy
Logiczne myślenie
Komunikatywność
Umiejętność organizacji pracy
Współpraca w grupie
Samodzielność
Rozwiązywanie problemów
Rozwiązywanie konfliktów
Kreatywność
Przejawianie inicjatywy
Zarządzanie pracownikami
Znajomość języków obcych
Dyspozycyjność
Umiejętność obsługi komputera
Znajomość programów MS office
Odporność na stres
* 14. Jak Pana(i) zdaniem pracodawcy oceniają zdrowie starszych pracowników?
zdecydowanie dobrze
raczej dobrze
raczej źle
zdecydowanie źle
trudno powiedzieć
* 15. Jak Pana(i) zdaniem pracodawcy oceniają chęć poszerzania wiedzy z zakresu nowych technologii pracowników 50+?
zdecydowanie dobrze
raczej dobrze
raczej źle
zdecydowanie źle
trudno powiedzieć
* 16. Jak Pana(i) zdaniem pracodawcy oceniają zdolność przystosowania się do zmian starszych pracowników?
zdecydowanie dobrze
raczej dobrze
raczej źle
zdecydowanie źle
trudno powiedzieć
* 17. Jak ocenia Pan(i) działania HR kierowane w stosunku do osób starszych?
prowadzone działania są wystarczające
działy HR powinny podejmować więcej działań w stosunku do osób starszych
prowadzone działania nie stanowią wartości dla pracowników 50+
trudno powiedzieć
* 18. Które z poniższych działań Pan(i) zdaniem mogą mieć największy wpływ na opóźnienie podjęcia przez pracownika decyzji o przejściu na emeryturę?

Proszę uszeregować w kolejności, na pierwszym miejscu stawiając działanie najważniejsze, a na ostatnim najmniej ważne.
Twój ranking (tutaj upuść) Lista elementów (stąd przeciągnij)
  •   możliwość zmiany stanowiska pracy na mniej uciążliwe po osiągnieciu określonego wieku
  •   możliwość pełnienia roli mentora
  •   zdrowie i profilaktyka np. zapewnienie pakietu medycznego
  •   organizacja miejsca pracy z uwzględnieniem potrzeb osób 50+ (np. mniej pracowników w jednym pomieszczeniu, więcej przerw w pracy)
  •   elastyczny czas pracy
  •   możliwość pracy z domu
  •   podnoszenie kwalifikacji
  •   zapewnienie szkoleń pracownikom 50+ dostosowanych do ich potrzeb oraz zdolności uczenia
* 19. Czy Pana(i) zdaniem wprowadzenie elastycznego czasu pracy może mieć wpływ na opóźnienie przez pracownika podjęcia decyzji o przejściu na emeryturę?
zdecydowanie tak
raczej tak
raczej nie
zdecydowanie nie
trudno powiedzieć
* 20. Czy Pana(i) zdaniem zapewnienie szkoleń pracownikom 50+ dostosowanych do ich potrzeb oraz zdolności uczenia opóźnia decyzję pracownika o przejściu na emeryturę?
zdecydowanie tak
raczej tak
raczej nie
zdecydowanie nie
trudno powiedzieć
* 21. Jakie działania, służące zatrzymaniu osób starszych w organizacji, prowadzone są przez dział HR w Pana(i) firmie?
* 22. Płeć
kobieta
mężczyzna
* 23. Wiek
… - 25
26 - 35
36 - 45
46 - 55
55 - …
* 24. Wykształcenie
podstawowe
gimnazjalne
zasadnicze zawodowe
średnie
wyższe
* 25. Pozycja zawodowa
przedsiębiorca
kadra zarządzająca
pracownik
bezrobotny
student


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .
MoreGrowth   |   Natu.Care   |   HelloFinance   |   HiJunior   |   LifeAndMyFinance