Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Ankieta 2015

Uprzejmie prosimy o zaznaczenie stwierdzeń, z którymi się Pan/Pani zgadza (można zaznaczyć kilka odpowiedzi).

Ankieta jest anonimowa.

Dziękujemy.
1. Zasoby
Brakuje drobnego wyposażenia i materiałów potrzebnych do wykonywania codziennej pracy.
Możliwości techniczne i funkcjonalne urządzeń i narzędzi pracy przekraczają aktualne potrzeby.
Narzędzia pracy i urządzenia nie działają właściwie - są zużyte i awaryjne.
Programy i systemy informatyczne są niepowiązane ze sobą - to utrudnia i komplikuje wykonywanie codziennej pracy.
W przypadku awarii urządzeń i maszyn niezbędnych do bieżącej realizacji zdań, oczekiwanie na naprawę lub wymianę trwa na tyle długo, że dezorganizuje pracę.
2. Dostęp do informacji
Bardziej doświadczeni pracownicy niechętnie dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniami z innymi.
Informacje na ten sam temat przekazywane przez osoby decyzyjne są niespójne.
Informacje przekazywane przez zarząd nie docierają do pracowników niższych szczebli.
O rzeczach, które mają wpływ na trwałą zmianę zadań, organizacji pracy itp. pracownicy zwykle informowani są zbyt późno.
Przekazywane informacje potrzebne do pracy są niepełne i niejasne.
Rozmowy nieformalne są najczęstszym źródłem informacji na temat tego, co ważnego dzieje się w szpitalu.
Informacje podawane w Intranecie uważam za podstawowe źródło informacji wiarygodnych.
3. Organizacja pracy
Brakuje jasno określonych reguł współpracy.
Osoby decyzyjne często wydają sprzeczne polecenia.
Oczekiwania co do wyników nie są jasno określone.
Organizacja pracy zmienia się zbyt często i w nieoczekiwany sposób.
Praca jest drobiazgowo kontrolowana przez przełożonych, nawet jeśli nie ma to uzasadnienia merytorycznego.
Pracownicy nie widzą związku pomiędzy swoją pracą a pracą innych osób w szpitalu.
4. Kompetencje
Dostęp do szkoleń podnoszących kwalifikacje jest ograniczony.
Nie ma jasnego planowania rozwoju wiedzy i umiejętności pracowników szpitala.
Ocena wiedzy i umiejętności pracowników jest prowadzona bez określonych reguł.
Przełożonym brakuje umiejętności pracy z podwładnymi, skupiają się przede wszystkim na realizacji zadań.
Zadania są przydzielane bez uwzględniania wiedzy i doświadczenia pracowników.
Dostęp do osób o największej wiedzy i doświadczeniu w danej dziedzinie w szpitalu jest utrudniony (zarówno w obszarze medycznym jak i niemedycznym).
5. Motywacja
Błędy pracowników ganione są zawsze a sukcesy dostrzegane rzadko.
Brakuje wsparcia i motywujących zachowań ze strony przełożonych.
Im większy staż pracownika w szpitalu tym mniejsza chęć nabywania nowej wiedzy i doświadczenia.
Przełożeni nie przekazują na bieżąco podwładnym informacji o ocenie ich pracy.
Reguły ustalania wynagrodzeń są niejasne.
Związki pomiędzy rozwojem zawodowym pracownika, a zajmowanym stanowiskiem w szpitalu są niejasne.
6. Jakość życia
Konflikty pomiędzy pracownikami są na porządku dziennym.
Praca w szpitalu nie zapewnia poczucia stabilizacji życiowej.
Pracy w szpitalu towarzyszy nadmierny poziom stresu.
Przełożeni nie dotrzymują zobowiązań podjętych wobec pracowników.
Zarząd nie dotrzymuje zobowiązań podjętych wobec pracowników.
W szpitalu panuje niezdrowa rywalizacja.
Występuje nadmiar pracy, która negatywnie wpływa na życie osobiste pracowników.
Metryczka
7. Płeć
Kobieta
Mężczyzna
8. Wiek
Do 30 roku życia
31-40 lat
41-50 lat
51-60 lat
Powyżej 60 lat
9. Wykształcenie
Wyższe
Średnie
Podstawowe/zawodowe
10. Staż pracy
Do 5 lat
6-10 lat
11-15 lat
Powyżej 16 lat
11. Rola
Kadra kierownicza medyczna
Personel lekarski
Personel pielęgniarski
Pozostały personel medyczny
Personel niemedyczny – stanowiska kierownicze
Personel niemedyczny- pozostali pracownicy
Dziękujemy za wypełnienie ankiety.


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .