Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Ankieta na temat występowania zjawiska przemocy domowej w Gminie

Ankieta, jaką ma Pani/Pan przed sobą jest całkowicie anonimowa, a Pani/Pana wypowiedzi posłużą do analizy statystycznej. Bardzo prosimy o szczere jej wypełnienie.
* 1. Płeć
Kobieta
Mężczyzna
* 2. Wiek
* 3. W jakich rodzinach najczęściej występuje przemoc?(można zaznaczyć kilka odpowiedzi)
pełnych niepełnych
wielodzietnych wielopokoleniowych
rodzinach mających poważne problemy materialne rodzinach mających poważne problemy z wychowaniem dzieci
rodzinach z problemem nadużywania alkoholu we wszystkich wymienionych
* 4. Jakie zna Pan/Pani rodzaje przemocy domowej? (można zaznaczyć kilka odpowiedzi)
fizyczna psychiczna
ekonomiczna seksualna
* 5. Które z zachowań zaliczyłby Pan/Pani, jako mające znamiona przemocy? (można zaznaczyć kilka odpowiedzi)
groźby popychanie
bicie stała krytyka
ograniczanie środków na życie zabieranie pieniędzy
krzyki, przekleństwa wyśmiewanie, poniżanie
„ciche dni” (miesiące) zmuszanie do kontaktów seksualnych
odbieranie ulubionych rzeczy
* 6. Kto według Pana/Pani najczęściej pada ofiarą przemocy w rodzinie?
* 7. Kto według Pana/Pani najczęściej jest sprawcą przemocy w rodzinie?
* 8. Czy był Pan/Pani ofiarą przemocy domowej?
Tak
Nie
* 9. Czy zna Pan /Pani w naszej gminie rodzinę, w której stosowana jest przemoc domowa?
Tak
Nie
* 10. Czy był Pan/Pani świadkiem przemocy domowej?
Tak
Nie
* 11. Jeżeli TAK, to: Jakie Pan/Pani podjął działania? (można zaznaczyć kilka odpowiedzi)
udzieliłem/am pomocy ofierze
powiadomiłem/am policję
zgłosiłem/am do Ośrodka Pomocy Społecznej
nie podjąłem żadnych działań
* 12. Jak Pan/Pani sądzi gdzie powinna udać się po pomoc osoba doznająca przemocy w rodzinie?
* 13. Czy słyszał Pan/Pani o Zespole Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Wołomin?
Tak
Nie
* 14. Jeżeli TAK: Czym zajmuje się Zespół Interdyscyplinarny w gminie Wołomin?


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .