Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

OŚWIADCZENIE O POSIADANYM ŹRÓDLE CIEPŁA

1. Dane adresowe właściciela nieruchomości
Imię i nazwisko
ulica
nr budynku
Miejscowość
Kod pocztowy
Adres e-mail
Numer telefonu
2. Rodzaj nieruchomości, której dotyczy oświadczenie:
budynek jednorodzinny
3. Rodzaj nieruchomości, której dotyczy oświadczenie:
budynek wielorodzinny/lokal mieszkalny
budynek usługowy
budynek użyteczności publicznej
4. Czy budynek jest ocieplony?
TAK NIE
5. Tytuł prawny do nieruchomości
właściciel
współwłaściciel
najemca/dzierżawca
6. Przeznaczenie nieruchomości
mieszkalne
usługowe
mieszkalno-usługowe
7. Rodzaj źródła ciepła (np. kocioł, kominek, piec kaflowy, pompa ciepła, ogrzewanie elektryczne, ogrzewanie gazowe, ogrzewanie olejowe lub inne)
wpisać właściwe
8. Liczba kotłów:
9. Klasa i moc źródła ciepła (Klasa kotła powinna być określona na tabliczce znamionowej umieszczonej na kotle lub w instrukcji obsługi kotła. Brak informacji oraz brak tabliczki znamionowej oznacza, że kocioł nie spełnia kryteriów żadnej z klas – w takim przypadku w punkcie VI. należy wpisać „kocioł bezklasowy)
10. Rok instalacji
11. Rodzaj paliwa (np. węgiel, ekogroszek, pelet, olej opałowy, drewno, gaz, prąd, inne)
wpisać właściwe
12. Roczne zużycie paliwa
13. Dane o posiadanym kominku:
Ilość kominków w budynku/lokalu
Sposób użytkowania kominka (do ogrzewania, rekreacyjnie)
Ilość zużywanego paliwa w ciągu roku
14. W przypadku innego źródła ciepła podać jego moc.
15. Data, miejscowość, imię i nazwisko

W związku z realizacją wymogów określonych w art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), realizując obowiązek informacyjny Administratora danych osobowych, uprzejmie informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Damnica mający swą siedzibę w Damnicy, ul. Górna 1,76-231 Damnica, tel. (59) 848 44 31, e-mail: [email protected].
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, Pana Zdzisława Kołtuniaka, z którym można się kontaktować poprzez email: [email protected] lub nr telefonu 59 848 44 52.
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu inwentaryzacji źródeł niskiej energii-ogrzewania lokali mieszkalnych, handlowych, usługowych oraz użyteczności publicznej w gminach województwa pomorskiego zgodnie z Uchwałą 308/XXIV/20 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 września 2020 r. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
- organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
- inne podmioty, które na podstawie stosownych umów zawartych z Gminą Damnica przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Urząd Gminy.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania wskazanego w pkt 3, a następnie archiwizowane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, żądania ograniczenia ich przetwarzania. Nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych, przenoszenia danych osobowych oraz sprzeciwu, gdyż podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .
MoreGrowth   |   Natu.Care   |   HelloFinance   |   HiJunior   |   LifeAndMyFinance