Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

SKAWINA

* 1. Od kiedy istnieje organizacja? Proszę podać rok, w którym została założona.
* 2. Jaki jest status prawny organizacji?
stowarzyszenie stowarzyszenie kultury fizycznej
stowarzyszenie zwykłe fundacja
Związek stowarzyszeń organizacja powstała na mocy umowy Państwo-Kościół
3. Jaki jest zasięg działania organizacji?
gminny powiatowy regionalny (kilka powiatów) wojewódzki ogólnopolski
* 4. Ilu członków liczy organizacja?
formalnie
aktywnych
* 5. Proszę wskazać, w jakim obszarze/obszarach Państwa organizacja prowadzi działalność?
edukacja i wychowanie aktywizacja seniorów aktywizacja osób niepełnosprawnych
profilaktyka uzależnień kultura, sztuka ochrona środowiska
ochrona zdrowia pomoc społeczna prawo i jego ochrona
religia rozwój społeczności lokalnej aktywizacja zawodowa
sport, turystyka, rekreacja zdrowie promocja i organizacja wolontariatu
działalność międzynarodowa działalność naukowo-badawcza
* 6. Czy organizacja była aktywna w 2015 roku? Czy prowadziła działania?
tak nie
7. Czy organizacja współpracuje z:
organizacjami działającymi na terenie gminy
grupami nieformalnymi
samorządem
nie mamy potrzeby współpracy z innymi grupami, podmiotami
8. Ilu pracowników zatrudnia państwa organizacja? Proszę zaznaczyć, jeśli pytanie Państwa dotyczy.
ogółem
na etat
na umowę zlecenia
na umowę o dzieło
* 9. Czy w organizacji są osoby posiadające kwalifikacje w zakresie:
tak
zagadnień prawnych
księgowości
zarządzania projektami
pozyskiwania środków
badania efektywności podejmowanych działań
dziedziny, którą zajmuje się organizacja
10. Czy organizacja korzysta ze wsparcia wolontariuszy?
tak nie
* 11. Proszę oszacować, jaka część działań organizacji wykonywana jest w postaci działalności społecznej członków organizacji, wolontariatu oraz pracy etatowej. Jako 100% należy przyjąć całość działań – proszę rozdzielić procenty pomiędzy:
działalność społeczna członków %
wolontariat w %
praca odpłatna w %
* 12. W jaki sposób organizacja prowadziła swoją księgowość w 2015r.?
odpłatnie przez firmę księgową/biuro rachunkowe odpłatnie przez osobę z kwalifikacjami nieodpłatnie przez osobę z kwalifikacjami nieodpłatnie przez osobę bez kwalifikacji nie prowadzono księgowości
13. Czy organizacja pozyskuje środki finansowe na swoją działalność z:
takProszę zaznaczyć 3 najważniejsze źródła
składek członkowskich
działalności odpłatnej
działalności gospodarczej
odpisu 1%
zbiórek publicznych
darowizn
sponsoringu
dotacji prywatnych
dotacji ze środków publicznych
14. Proszę wskazać, z jakich źródeł publicznych otrzymali Państwo środki w 2015r.
samorząd gminy
samorząd powiatu
samorząd województwa
administracja rządowa (środki ministerialne)
Unia Europejska
15. Jaki budżet miała Państwa organizacja w 2015 roku?
poniżej 1000 zł
1000 – 5000 zł
5000 – 10 000 zł
10 000 – 50 000 zł
50 000 – 100 000 zł
powyżej 100 000 zł
* 16. Czy organizacja:
tak
prowadzi stałe biuro
ma dostęp do komputera
ma dostęp do drukarki
ma dostęp do internetu
ma dostęp do sprzętu multimedialnego
ma swoją stronę internetową
posiada strategię rozwoju organizacji
prowadzi ewaluację realizowanych projektów/działań
jest członkiem sieci, organizacji porozumień np. Rady Działalności Pożytku Publicznego
17. Które z problemów dotyczą Państwa organizacji?:
takProsimy zaznaczyć maks. 3 najbardziej dotkliwe problemy organizacji
niewystarczająca liczba osób zaangażowanych w pracę na rzecz organizacji
małe zaangażowanie członków organizacji
niewystarczające kwalifikacje pracowników/członków organizacji
brak/niewielka liczba wolontariuszy
mała ilość podejmowanych działań
brak/niesprawny sprzęt biurowy, komputerowy
brak/niski standard pomieszczeń, w których organizacja prowadzi swoje działania
słaba promocja działań organizacji
trudności z pozyskaniem środków na działalność organizacji
18. W jakim zakresie chcieliby Państwo wzmocnić kwalifikacje pracowników/członków organizacji:
taknie
zarządzanie organizacją
księgowość w organizacji
odpowiedzialność członków zarządu
źródła finansowania działań organizacji
pisanie projektów
zarządzanie projektami
promocja działań
nowe technologie w pracy organizacji
współpraca z wolontariuszami
ewaluacja działań organizacji
współpraca z samorządem
19. Jak organizacja planuje swoje działania? Z jakim wyprzedzeniem? Kto jest realizatorem i wykonawcą tych planów? Jakie jest największe wyzwanie dotyczące realizacji zamierzonych planów?
20. Czy Państwa organizacja potrzebuje wsparcia dotyczącego zaplanowania rozwoju organizacji z konsultantem?
tak
nie
nie wiem
21. Wypełnienie przez Państwa tego pola da nam pełniejszy obraz potrzeb Państwa organizacji, co w praktyce pozwoli np. przesyłać dedykowane Państwu informacje.
Imię i nazwisko
Nazwa organizacji
Adres e-mail
Numer telefonu


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .