Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Wizerunek gminy Głogów Małopolski

Jestem studentką Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku ekonomia. Piszę pracę licencjacką pt. „Rola narzędzi marketingu terytorialnego w kształtowaniu wizerunku gminy Głogów Małopolski”. Ankieta została opracowana w celu uzyskania opinii Pana/i na temat postrzegania wizerunku gminy i działań podejmowanych przez władze. Zwracam się do Pana/i z uprzejmą prośbą o udzielenie szczerych odpowiedzi na pytania zawarte w niniejszej ankiecie. Ankieta jest anonimowa. Wszystkie informacje zdobyte drogą ankiety będą potrzebne wyłącznie do pracy. Dziękuję za wypełnienie ankiety.
* 1. Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z tego, że mieszka w Gminie Głogów Małopolski?
Tak
Nie
Jest mi to obojętne
* 2. Proszę ocenić, czy zgadza się Pan/i z poniższymi stwierdzeniami dotyczącymi Gminy Głogów Małopolski. Proszę zaznaczyć odpowiednie pozycje.
TakNieNie wiem
Ma dobrą sytuację finansową
Atrakcyjna dla mieszkańców
Atrakcyjna dla przedsiębiorców
Dobrze zarządzana
Dobrze zlokalizowana
Zapewnia mieszkańcom dobre warunki do życia
* 3. Jaki wpływ ma Pani/Pana zdaniem promocja Gminy na jej rozwój?
Bardzo duży
Duży
Mały
Trudno powiedzieć
* 4. Z którymi z wymienionych form promocji Gminy spotkał/a się Pan/i w ciągu ostatniego roku? (proszę zaznaczyć dowolną ilość odpowiedzi)
informacje w mediach regionalnych i krajowych (prasa, tv, radio)
informacje w mediach lokalnych (prasa, radio)
internet (portale społecznościowe, strona internetowa Gminy)
ulotki, plakaty, przydrożne tablice informacyjne, billboardy
targi i wystawy
wydarzenia specjalne, imprezy (festyny, wydarzenia sportowe i kulturowe)
* 5. Które elementy wpływają na Pana/-i zadowolenie z zamieszkiwania Gminy Głogów Małopolski? (proszę wybrać max. 3 elementy)
bezpieczeństwo
wysoki poziom szkolnictwa
wydarzenia kulturowe, sportowe
rynek pracy
walory przyrodnicze
czystość i wygląd miasta
wysoki poziom opieki społecznej
sposób funkcjonowania władzy samorządowej
* 6. Jak Pan/i ocenia poziom realizacji i zaspokojenia potrzeb mieszkańców Gminy
w wymienionych poniżej aspektach? Proszę ocenić w skali 1-5 (1-min, 5 max).
12345
Kanalizacja sanitarna i wodociągi
Wywóz śmieci
Komunikacja lokalna
Obiekty sportowe, rekreacyjne
Obiekty i atrakcje turystyczne
Stan dróg i chodników
Obiekty dla dzieci (przedszkola, place zabaw)
Szkolnictwo, biblioteka
Służba zdrowia i pomoc społeczna
Ilość i jakość imprez masowych
Bezpieczeństwo publiczne
Czystość, ład i porządek
Stan środowiska przyrodniczego i jego ochrona
Sytuacja na rynku pracy
* 7. Czy Pana/i zdaniem decyzje i inwestycje podejmowane przez władze Gminy:
TakRaczej takNie mam zdaniaRaczej nieNie
Odpowiadają na potrzeby mieszkańców
Są konsultowane z mieszkańcami
Są realizowane w sposób zaplanowany
* 8. Jak ocenia Pan/-i postęp w rozwoju Gminy w przeciągu ostatnich 5 lat?
Rozwój jest dynamiczny
Stopień rozwoju jest umiarkowany
Bez zmian
Trudno określić
* 9. Jak Pani/Pan ocenia stopień zaangażowania i kierunki działań władz lokalnych, związanych z kreowaniem wizerunku Gminy?
Bardzo dobrze
Dobrze
Dostatecznie
Niedostatecznie
* 10. Czy odwiedza Pan/i stronę internetową Gminy?
Tak
Nie (proszę przejść do pytania nr 13)
11. Jak często odwiedza Pan/i stronę internetową Gminy?
Codziennie
Raz na tydzień
Kilka razy w tygodniu
Raz na miesiąc
Kilka razy w miesiącu
Sporadycznie, kilka razy w ciągu roku
12. Jak ocenia Pan/i informacje zawarte na stronie internetowej Gminy? (w skali 1-5, 1-min, 5-max)
12345
Aktualność
Układ graficzny
Przydatność
Łatwość wyszukania informacji
Ilość informacji
Ocena ogólna
* 13. Jak ocenia Pan/i pracę Urzędu Gminy (skala 1-5, 1-min, 5-max)?
12345
Uprzejmość i życzliwość
Kompetencje i fachowość
Sprawność i szybkość obsługi
Udzielanie informacji
Terminowość
Ocena ogólna
* 14. Płeć:
Kobieta
Mężczyzna
* 15. Wiek:
18-24
25-39
40-59
60 lat i więcej
* 16. Miejsce zamieszkania:

Wieś
Miasto
* 17. Wykształcenie:
Podstawowe
Zawodowe
Średnie
Wyższe
* 18. Status zawodowy:
Pracownik fizyczny
Pracownik biurowy
Bezrobotny
Student/uczeń
Własna działalność
Emeryt/rencista


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .