Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Opór zmian

* 1. Płeć
Mężczyzna
Kobieta
* 2. Wiek
Poniżej 25 lat
25-35 lat
35-45 lat
45-55 lat
Powyżej 55 lat
* 3. Wykształcenie
Podstawowe
Średnie
Wyższe
* 4. Jaka jest częstotliwość wprowadzania zmian w firmie Amazon?
Zmiany są wprowadzane bardzo często
Zmiany są wprowadzane regularnie
Rzadko inicjowane są jakiekolwiek zmiany
Od kiedy pracuję w firmie nie zostały wprowadzone żadne zmiany
* 5. Jak często zmiany poprawiają pracę i funkcjonowanie firmy?
Zawsze
W większości przypadków
Czasami
Nigdy
* 6. Jak często firmie Amazon wprowadzane zmiany są konsultowane z pracownikami?
Zawsze
Często
Rzadko
Nigdy
* 7. Jakie są przyczyny wprowadzania zmian w firmie Amazon?
Poprawa wygody pracowników, a tym samym ich motywacji
Zwiększenie zysków firmy
Chęć poprawy wydajności pracy
Konieczność wynikająca ze zmiany funkcjonowania firmy
Drastyczny i nieplanowany wzrost liczby pracowników
* 8. Procedura wprowadzania zmian w firmie Amazon jest
Przemyślana i dobrze zaplanowana
Przeprowadzana w sposób szybki i bez przygotowania
Jest zjawiskiem wieloetapowym, mającym na celu ewolucyjną adaptację pracowników do zmian
Nastawiona jest na szybkie dojście do celu, niezależnie od konsekwencji w toku wprowadzania
* 9. Jak oceniasz procedurę wprowadzania zmian w firmie Amazon? (Gdzie 1 stanowi najgorszą procedurę, a 5 najlepszą)
12345
Odpowiedź
* 10. Oceń w skali 1-5 elementy procesu wprowadzania zmian w firmie Amazon. (Gdzie 1 stanowi najniższą ocenę, a 5 najwyższą)
12345
Tempo zmian
Konsultacje z załogą
Kierunek zmian
Rezultat wprowadzanych zmian
Przeprowadzanie prób nowych rozwiązań
* 11. Czy uważasz, że firma Amazon wymaga zmian?
Tak, konieczne są radykalne zmiany
Tak, lecz niekoniecznie natychmiast, zmiany powinny być wprowadzane etapowo i powoli
Nie, choć w funkcjonowaniu firmy widać pewne problemy
Zdecydowanie nie, firma funkcjonuje w sposób niemalże perfekcyjny
* 12. Czy twoim zdaniem firma Amazon w odpowiedni sposób reaguje na konieczność zmian?
Tak, analizuje problem, a następnie szuka najkorzystniejszego rozwiązania
Raczej tak, choć zmiany są wprowadzane często w sposób nieprzemyślany, zaś z czasem dokonuje się koniecznych korekt
Raczej nie, kierownictwo działa opieszale i ma częstokroć krytyczny stosunek do implementowanych rozwiązań
Nie, firma robi to w bardzo niekorzystny sposób, zrażając do zmian pracowników, choćby były konieczne i dobre
* 13. Czy podchodzisz pozytywnie do zmian w organizacji?
Tak
Nie
* 14. Jak pracownicy ustosunkowują się do zmian w firmie Amazon?
Uznają zmiany za naturalny element rozwoju firmy, nierzadko sami proponują potrzebne rozwiązania
Częstokroć są w stanie zaaprobować zmianę, jednakże konieczność jej wprowadzenia musi być im odpowiednio przedstawiona i uargumentowana
Nie podchodzą pozytywnie do zmian, najczęściej negują potrzebę jej wprowadzania
Stosunek pracowników do zmian jest skrajnie negatywny, zawsze wiąże się to z oporem z ich strony
* 15. Z jakimi emocjami wiąże się dla Pani/Pana zmiana w organizacji? (Można wskazać więcej niż jedną odpowiedź)
Radość
Ekscytacja
Ciekawość
Obojętność
Strach
Smutek
Irytacja
Niepewność
Satysfakcja
* 16. Która z poniższych zmian w firmie wiązałaby się z oporem z Pani/Pana strony? (Wskaż maksymalnie 3 odpowiedzi)
Zapowiedź zwolnień grupowych
Redukcja wydatków firmy na dodatki pracownicze
Obniżenie poziomu produkcji
Zmiana warunków umowy o pracę
Zmiana warunków wynagrodzenia obniżającej pensję godzinową na korzyść wyższych premii uznaniowych
Zmiana bezpośredniego przełożonego
Zmiana lokalizacji firmy
Wprowadzenie odpowiedzialności finansowej za błędy
Zmiana profilu działalności przedsiębiorstwa
* 17. Jakie problematyczne kwestie towarzyszyły implementacji zmian w firmie? (Maksymalnie 3 odpowiedzi)
Brak wspólnej podstawy komunikowania się.
Brak wspólnego systemu wartości.
Brak wspólnej świadomości problemów.
Zmiana jest odczuwana jako deprecjacja osobista.
Niedostatek zaufania do inicjatorów zmian.
Liczne niepewności, trudne do zniesienia.
Nieuwzględnianie składnika czasu, tzn. nowości przychodzą zbyt wcześnie, zbyt późno
lub szybko.
* 18. Kiedy pracownicy są informowani o wprowadzaniu zmian?
Kilka tygodni lub dni przed wprowadzeniem nowego rozwiązania
W dniu obowiązywania nowego rozwiązania
Po wprowadzeniu koniecznej zmiany
* 19. Czy uważasz, że wprowadzane zmiany w firmie są przedstawiane i argumentowane w odpowiedni sposób?
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Raczej nie
Zdecydowanie nie
* 20. Jakie Pani/Pana zdaniem, są największe błędy, jakie popełniają przełożeni w toku informowania o wprowadzeniu zmian (Można wskazać maksymalnie 3 odpowiedzi)
Brak informacji o obszarze wprowadzanych zmian
Niewyjaśnienie przyczyn
Nieznajomość przebiegu procesu zmian przez pracowników
Brak informacji o metodach zmian
Niewiedza pracowników o celach i spodziewanych rezultatach
* 21. Jakie Pani/Pana zdaniem, są przyczyny oporu wobec wprowadzanych zmian w firmie? (Można wybrać więcej niż 1 odpowiedź)
Niepewność wobec nowych rozwiązań
Strach
Odmienne postrzeganie problemów i sposobów ich rozwiązania
Zagrożenie osobistych interesów pracowników
Zła argumentacja ze strony przełożonych
* 22. Jakie są przyczyny oporu wobec zmian w firmie Amazon ze strony pracowników? (Maksymalnie trzy odpowiedzi)
Nie poinformowanie uczestników procesu zmian o wpływie zmiany na ich obecną sytuację życiową, społeczną, jak również finansową
Niedostrzeganie nie tylko indywidualnych, lecz wręcz nawet ogólnych korzyści z wdrażanego procesu
Nieprawidłowa analiza i tym samym ocena sytuacji, z uwagi na brak fachowego (eksperckiego) wsparcia inicjatorów zmian
Zaburzenia w przepływie informacji, będące przyczyną licznych nieporozumień
Brak zaufania w stosunku do osób, podmiotów inicjujących zmianę, jak również ją wdrażających i nią zarządzających
Brak przekonania, co do poprawności przebiegu oraz skuteczności wdrażanego procesu zmian
Ogólnie panująca atmosfera braku zaufania i niewłaściwe relacje interpersonalne pomiędzy uczestnikami procesu zmian
Obawa wynikająca z zagrożenia własnych kompetencji, pozycji, czy też zakresu władzy
Strach przed wszystkim, co nieznane, nowe, jak również strach przed porażkąlub też kompromitacją
* 23. Przy poprzednim wprowadzaniu zmian w firmie Amazon, jakie Pani/Pana zdaniem zostały popełnione błędy (Można wskazać więcej niż 1 odpowiedź)
Ignorowanie emocji członków, którzy uczestniczą w zmianie
Brak zrozumienia, że zmianę wprowadza się w tempie narastającym
Brak informowania o zakresie, nieuchronności i konieczności zmian
Brak wzmocnienia i gratyfikacji gotowości na zmianę przez zespół
Brak koordynatora zmiany i oceny postępu jej wdrażania
Brak umiejętności zakończenia zmiany i przekazania informacji o jej udanym lub czasem nieudanym zakończeniu
Nie akceptowanie drobnych pomyłek podczas zmiany i nadmierna drobiazgowość
Niedostateczne uświadamianie pracownikom korzyści dokonywanych zmian
Stworzenie niedostatecznie silnej grupy liderów
Brak wizji, nieadekwatna komunikacja wizji, która jest powodem zmian
Nie usunięcie przeszkód utrudniających realizację zmian
Brak systematycznego planowania i kreowania koniecznych zmian
Zbyt wczesne świętowanie zwycięstwa
Brak zakotwiczenia zamian w kulturze organizacyjnej firmy
Zła metodyka wprowadzenia zmian
Brak informacji o korzyściach zmian i ich skutkach
* 24. Z jakim oporem wobec zmian spotyka się Pani/Pan najczęściej w pracy?
Opór racjonalny (przyczyna oporu jest rzeczowa, konkretna)
Opór emocjonalny (wynika ze sfery uczuciowej, bazuje na emocjach uczestników procesu zmian)
Opór polityczny (nawiązuje głównie do sposobu zarządzania organizacją, przyjętych strategii, stosowanych metod i narzędzi)


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .