Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Wpływ programów unijnych na rozwój zasobów ludzkich na Podkarpaciu

1. Czy według Pana/Pani wejście Polski do Unii Europejskiej polepszyło sytuację w województwie podkarpackim ?
Tak
Nie
2. Jak ocenia Pan /Pani swoją wiedzę na temat funkcjonowania programów oraz funduszy unijnych?
Bardzo dobra
Dobra
Słaba
Bardzo słaba
3. Z jakich źródeł czerpie Pan/Pani informacje o funduszach unijnych dostępnych dla Polski?
Internet
Media publiczne
Punkty informacyjno-doradcze funduszy Unii Europejskiej
Szkolenia
Publikacje specjalistyczne
Ulotki, plakaty, broszury informacyjne
4. Czy zna Pan/Pani chociaż jedną inwestycję lub działanie, które było, bądź jest współfinansowane ze środków unijnych na terenie województwa podkarpackiego ?
Tak (proszę podać jaka to była inwestycja)
Nie
5. Czy ubiegał/a się Pan/ Pani o dofinansowanie własnego projektu ze środków unijnych?
Tak. (Proszę podać jaki był to projekt)
Tak, myślę o ubieganiu się o dofinansowanie
Nie, nie ubiegałem/ubiegałam się o dofinansowanie
Jeszcze się nad tym nie zastanawiałem/zastanawiałam
6. Czy zamierza Pan/Pani teraz bądź w przyszłości starać się o dofinansowanie projektu ze środków unijnych
Tak
Nie
7. Na jakie cele chciałby Pan/ chciałaby Pani pozyskać fundusze z programów UE?
Otwarcie własnej działalności gospodarczej
Podniesienie własnych kwalifikacji
Zapewnienie szkoleń swoim pracownikom
Kursy pozwalające nabyć nowe umiejętności ( językowe, zawodowe)
Inwestycje w rozwój prowadzonego przedsiębiorstwa (rozbudowa, otwarcie nowej linii produkcyjnej)
8. Jakie według Pani/Pana zdaniem są największe trudności w pozyskiwaniu przez władze samorządowe środków z funduszy unijnych?
Brak zainteresowania władz lokalnych funduszami unijnymi
Wysokie koszty uzyskania projektu wsparcia ( wysoki wkład własny )
Brak doświadczenia
Skomplikowane procedury pozyskiwania środków
Brak odpowiednich informacji na temat pozyskiwania środków unijnych
9. Czy Pana/Pani zdaniem województwo podkarpackie dobrze wykorzystuje środki unijne?

Bardzo dobrze, w pełni sięga po dostępne środki
Dobrze, jednak możliwe jest efektywniejsze wykorzystanie
Województwo nieumiejętnie sięga po środki unijne
Źle, w niektórych obszarach, mimo iż może ono uzyskać wsparcie ze środków unijnych projekty nie są realizowane
10. Czy Pana/Pani zdaniem zauważalny jest wpływ wykorzystywania funduszy unijnych na jakość życia mieszkańców województwa podkarpackiego
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Raczej nie
Zdecydowanie nie
11. Który wg Pana/Pani obszar na terenie województwa podkarpackiego powinien dostać szczególne wsparcie z funduszy unijnych i dlaczego?
Zasoby ludzkie
Turystyka
Oświata i kultura
Ochrona środowiska
Infrastruktura komunikacyjna
12. Co Pan/Pani rozumie pod pojęciem zasoby ludzkie? (proszę zaznaczyć max 2 odpowiedzi)

Jeden z trzech czynników produkcji rozumiany jako praca ( siła robocza)
Polityka personalna polegająca na wyborze odpowiednich jednostek do zatrudnienia w przedsiębiorstwie
Ogół ludności województwa podkarpackiego będących na rynku pracy
To działania na rzecz rozwoju jednostek prowadzących do szeroko rozumianego wzrostu gospodarczego
Ogół wiedzy, umiejętności, doświadczenia posiadanego przez osoby w danym regionie
To potencjał drzemiący w ludności z danego terenu
13. W jaki sposób według Pani/Pana programy unijne wpływają na rozwój zasobów ludzkich na Podkarpaciu?
Duży wpływNiewielki wpływŚrodki unijne nie miały znaczenia
Podniesienie poziomu życia mieszkańców województwa podkarpackiego
Rozwój gospodarczy Podkarpacia
Większe możliwości rozwoju zawodowego mieszkańców Podkarpacia
Stworzenie nowych miejsc pracy na terenie województwa podkarpackiego
Opracowanie i wdrożenie lokalnych strategii rozwoju
Wsparcie samorządu terytorialnego w realizacji projektów na terenie województwa podkarpackiego
Dofinansowanie inwestycji na obszarze Podkarpacia
14. Czy Pan/Pani korzysta z programu unijnego wpływającego na rozwój zasobów ludzkich?
Tak
Nie
15. Według Pana/ Pani który z segmentów gospodarki w województwie podkarpackim najwięcej skorzystał z programów unijnych ??
Przemysł
Edukacja
Zasoby ludzkie
Infrastruktura
Turystyka
16. Na jakie inwestycje według Pani/ Pana województwo podkarpackie powinno starać się pozyskać środki z Unii w najbliższych latach? (proszę zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi)
Z zakresu infrastruktury społecznej i usług społecznych (m.in. szkolnictwo, ochrona zdrowia, obiekty administracji)
Z zakresu infrastruktury drogowej (m.in. budowa dróg, ścieżek rowerowych, chodników)
z zakresu ochrony środowiska (m.in.: budowa kanalizacji, wodociągów, gospodarka odpadami)
Z zakresu turystyki i kultury (m.in. budowa obiektów i urządzeń turystycznych, promocja gminy, organizacja wydarzeń kulturalnych)
Z zakresu ładu przestrzennego i ekologicznego (m.in. rewitalizacja obszarów zdegradowanych, planowanie przestrzenne, zieleń gminna)


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .