Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

ANKIETA OCENIAJĄCA PRACĘ BIURA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA KRAINA DRWĘCY I PASŁĘKI

Szanowni Państwo,
Mając na uwadze zadowolenie mieszkańców obszarów wiejskich oraz świadczenie usług doradczych na wysokim poziomie zwracamy się z prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety.
Jednocześnie informujemy, że ankieta jest anonimowa i wszystkie zawarte w niej informacje posłużą usprawnieniu pracy biura Lokalnej Grupy Działania Kraina Drwęcy i Pasłęki.
* 1. Skąd się Pan/i dowiedział/a o istnieniu LGD Kraina Drwęcy i Pasłęki
(proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)
Internet
media (telewizja, radio, gazeta, itp.)
spotkania informacyjne, szkolenie
plakaty, ulotki
od znajomych, rodziny
inne, jakie
* 2. Czy dotychczas kontaktował/a się Pan/i z pracownikami Biura LGD Kraina Drwęcy
i Pasłęki?
Tak
Nie (proszę przejść do pytania nr 4)
3. W jakiej sprawie najczęściej kontaktował/a się Pan/i z biurem LGD Kraina Drwęcy
i Pasłęki?
(proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)
informacje o naborach wniosków (terminy, planowane kwoty)
kryteria wyboru operacji przez LGD
zasady przyznawania pomocy (zakresy, koszty kwalifikowalne)
wypełnianie wniosku o dofinansowanie
wymagane załączniki do wniosku o dofinansowanie
problemy, pytania na etapie realizacji operacji
wypełnianie wniosku o płatność
wymagane załączniki do wniosku o płatność
organizacja wydarzeń edukacyjnych i aktywizacyjnych przez LGD
tworzenie i aktualizacja LSR
bieżące funkcjonowanie LGD
inne, jakie
* 4. Jaka forma kontaktowania się z biurem LGD Kraina Drwęcy i Pasłęki jest Pana/i zdaniem najbardziej odpowiednia?
(proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)
telefoniczna
mailowa
listowna
osobista w biurze
kontakt z pracownikiem poza biurem LGD
inne, jakie
* 5. Jak ocenia Pan/i działalność LGD Kraina Drwęcy i Pasłęki?
(proszę zakreślić odpowiednią liczbę, 1 – jestem bardzo niezadowolony/a, 6 – jestem bardzo zadowolony/a)
1
2
3
4
5
6
* 6. Jakie elementy, sfery działania LGD Kraina Drwęcy i Pasłęki wymagają Pana/i zdaniem poprawy?
(proszę zakreślić maksymalnie trzy odpowiedzi)
doradztwo przy wypełnianiu wniosków
promocja działalności Lokalnej Grupy Działania
sposób dotarcia do mieszkańców
jakość szkoleń w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
ilość szkoleń w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
aktywizacja mieszkańców
kompetencje pracowników
komunikacja z wnioskodawcami
inne, jakie
* 7. Co jest Pana/i zdaniem największym osiągnięciem LGD Kraina Drwęcy i Pasłęki?
* 8. Proszę ocenić swoją aktywność w ramach LGD Kraina Drwęcy i Pasłęki (udział
w spotkaniach statutowych, pracach poszczególnych organów, szkoleniach, przedsięwzięciach promocyjnych etc.)
(proszę zakreślić odpowiednią liczbę, 1 – bardzo niska, minimalna, nie biorę udziału
w pracach LGD, 6 – bardzo wysoka, aktywnie działam w strukturach LGD, bardzo dobrze orientuję się w bieżącej działalności)
1
2
3
4
5
6
* 9. Czy kiedykolwiek składał/a Pan/i wniosek o dotację ze środków unijnych?
Nie (proszę przejść do pytana nr 11)
Tak, wniosek był złożony w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich lub inny, jaki
10. Biorąc pod uwagę Pana/i dotychczasowe doświadczenia związane z pozyskiwaniem środków unijnych proszę wskazać elementy, które ocenia Pan/i:
pozytywnie (ułatwiły proces pozyskiwania środków i powinny być nadal stosowane, rozwijane w przyszłości)
negatywnie (utrudniały działanie, powinny zostać wyeliminowane, zmienione)
* 11. Czy planuje Pan/i w najbliższym czasie złożyć wniosek o dotację ze środków unijnych?
Tak
Nie
* 12. W jakich działaniach aktywizujących najchętniej by Pan/i uczestniczył/a?
* 13. Czy jest Pan/i członkiem LGD Kraina Drwęcy i Pasłęki?
Nie
Tak, od roku
* 14. Płeć
Kobieta
Mężczyzna
15. Rok urodzenia
* 16. Zamieszkanie (gmina)
Łukta
Morąg
Jonkowo
Świątki
Grunwald
Miłakowo
Ostróda
Dąbrówno
inna, jaka
* 17. Obecnie:
pracuję
jestem bezrobotny/a
prowadzę własną działalność
prowadzę gospodarstwo rolne
uczę się
emerytura/renta
inne, jakie
* 18. Czy jest Pan/i członkiem jakiejś organizacji, stowarzyszenia, związku, koła, partii, grupy religijnej?
Tak
Nie


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .