Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

ANKIETA - POTRZEBY MIESZKAŃCÓW KRAINY DRWĘCY I PASŁĘKI

Szanowni Państwo!
W związku z wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju Krainy Drwęcy i Pasłęki oraz potrzebą ewentualnej jej aktualizacji zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety. Zebrane informacje pozwolą na zaplanowanie rozwiązań, które w największym stopniu przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkańców, a także będą miały wpływ na zmieniające się potrzeby na obszarach wiejskich.
Jednocześnie informujemy, że ankieta jest anonimowa i wszystkie zawarte w niej informacje posłużą do tworzenia i późniejszej aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Krainy Drwęcy i Pasłęki.
* 1. W skali od 1 do 6 proszę ocenić swoje ogólne zadowolenie z życia w swojej miejscowości.
(proszę zakreślić odpowiednią liczbę, 1 – jestem bardzo niezadowolony/a, 6 – jestem bardzo zadowolony/a)
1
2
3
4
5
6
* 2. Czy Pana/i zadowolenie z życia w swojej miejscowości zmieniło się w ostatnich latach?
Jest lepiej niż kilka lat temu
Jest gorzej niż kilka lat temu
Nie, nie ma większej różnicy
* 3. W skali od 1 do 6 proszę ocenić stopień swojego zadowolenia z rozwoju Pana/i gminy
w następujących dziedzinach.
(proszę zakreślić odpowiednią liczbę, 1 – jestem bardzo niezadowolony/a, 6 – jestem bardzo zadowolony/a)
123456
Bezpieczeństwo publiczne
Rynek pracy
Aktywność społeczna
Sport i rekreacja
Kultura, historia, tradycje
Edukacja
Ochrona zdrowia
Infrastruktura komunalna
Infrastruktura drogowa
Turystyka
Wynagrodzenie
Estetyka miejscowości
Oferta spędzania wolnego czasu
Ochrona środowiska naturalnego
* 4. Jak zmieniła się Pana/i zdaniem sytuacja w poszczególnych dziedzinach na przestrzeni ostatnich 5 lat?
Proszę przypomnieć sobie, jak sytuacja w poszczególnych dziedzinach wyglądała w roku 2010. Czy od tamtej pory nastąpiły zmiany? Przy każdej z dziedzin podanych poniżej proszę zaznaczyć jedną z opcji, wskazując, czy sytuacja w tej kwestii pogorszyła się, pozostała bez zmian czy też uległa poprawie.
- (sytuacja się pogorszyła)= (sytuacja nie zmieniła się znacząco)+ (sytuacja się poprawiła)
Bezpieczeństwo publiczne
Rynek pracy
Aktywność społeczna
Sport i rekreacja
Kultura, historia, tradycje
Edukacja
Ochrona zdrowia
Infrastruktura komunalna
Infrastruktura drogowa
Turystyka
Wynagrodzenie
Estetyka miejscowości
Oferta spędzania wolnego czasu
Ochrona środowiska naturalnego
* 5. Spośród 14 dziedzin wymienionych powyżej (pytanie 4) proszę wskazać trzy, które Pana/i zdaniem wymagają najpilniejszych działań (mają być finansowane w pierwszej kolejności).
1
2
3
* 6. Kto realizuje działania na rzecz rozwoju Pana/i miejscowości, gminy?
(proszę zaznaczyć maksymalnie trzy odpowiedzi)
wójt/burmistrz
członkowie rady gminy
pracownicy urzędu gminy
sołtys
członkowie rady sołeckiej
proboszcz
członkowie rady parafialnej
lokalna grupa działania
koło gospodyń wiejskich
ochotnicza straż pożarna
dyrektor szkoły
nauczyciele
członkowie lokalnych organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, fundacji
członkowie organizacji sportowych (LZS, UKS)
politycy
przedsiębiorcy
społecznicy
inni, kto?
* 7. Jakie inicjatywy, projekty są Pana/i zdaniem najbardziej potrzebne mieszkańcom?
(proszę zaznaczyć maksymalnie trzy odpowiedzi). Przy wybranych odpowiedziach należy umieścić znak X)
Organizacja imprez, festynów
Poprawa estetyki miejsc publicznych
Poprawa bazy edukacyjnej
Rozbudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej
Aktywizacja istniejących świetlic wiejskich
Budowa i modernizacja obiektów sportowych
Publikacje informacyjno-promocyjne
Rozwój ścieżek rowerowych
Rozwój sieci szlaków pieszych/nordic walking/kajakowe/konne
Inicjatywy dla dzieci i młodzieży
Organizacja szkoleń, warsztatów
Inwestycje w świetlice wiejskie
Tworzenie nowych miejsc pracy
Wsparcie działalności artystycznej
Wydarzenia sportowe i rekreacyjne
Ochrona zasobów przyrodniczych
Rozwój agroturystyki
Rozwój usług turystycznych
Rozwój edukacji przedszkolnej
Podtrzymywanie lokalnych tradycji
Działalność kulturalna
Produkt lokalny, marka lokalna
Promocja turystyczna obszaru
Uruchamianie wypożyczalni sprzętu sportowego
Inwestycje w infrastrukturę drogową
Działania proekologiczne
Tworzenie, remont, wyposażenie muzeów, izb pamięci
Wsparcie organizacji pozarządowych, promocja ekonomii społecznej
Promocja i rozwój infrastruktury do wytwarzania energii odnawialnej
Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej
Remont, renowacja zabytków
Budowa i modernizacja placów zabaw
Promocja lokalnych twórców
Tworzenie i modernizacja punktów informacji turystycznej
Działania aktywizujące seniorów
Upamiętnianie ważnych wydarzeń historycznych
Wsparcie lokalnej przedsiębiorczości, inwestycje w lokalne przedsiębiorstwa
Inne, jakie?
* 8. Do kogo przede wszystkim powinny być kierowane działania w ramach poszczególnych inicjatyw, projektów?
(proszę zaznaczyć maksymalnie trzy odpowiedzi)
kobiety
dzieci
młodzież
przedsiębiorcy
osoby zatrudnione
organizacje pozarządowe
bezrobotni
osoby niepełnosprawne
seniorzy
osoby niezamożne
mieszkańcy najmniejszych miejscowości
żadna z grup nie powinna być preferowana, projekty mają służyć wszystkim mieszkańcom
inni, kto?
* 9. Czy chciałby Pan/i aby Pańskie dzieci bądź bliskie Panu/i osoby młode zostały w tej samej miejscowości/gminie, w której teraz mieszkają?
Tak
Nie
Nie wiem
* 10. Czy Pańskie dzieci bądź bliskie Panu/i osoby młode planują związać swoje życie z miejscowością/gminą, na terenie której teraz mieszkają?
Tak
Nie
Nie wiem
* 11. Skąd czerpie Pan/i informacje o wydarzeniach lokalnych i działalności LGD (np. imprezy, szkolenia, wydarzenia kulturalne, sportowe, konkursy)?
(proszę zaznaczyć maksymalnie trzy odpowiedzi)
osobiste kontakty z innymi mieszkańcami
telewizja
prasa
radio
Internet
słupy, tablice ogłoszeniowe
materiały doręczane do skrzynki pocztowej
inne, jakie?
* 12. Gdyby mógł Pan/i przyznać pomoc finansową na realizację 5 projektów lokalnych, jakie byłyby to projekty?
1
2
3
4
5
* 13. Jakie projekty Pana/i zdaniem nie powinny być wspierane finansowo ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich?
14. Płeć
Kobieta
Mężczyzna
* 15. Rok urodzenia
* 16. Miejsce zamieszkania (gmina)
Łukta
Grunwald
Morąg
Miłakowo
Jonkowo
Dąbrówno
Świątki
Ostróda
inna, jaka?
* 17. Obecnie
pracuję
jestem bezrobotny/a
prowadzę własną działalność
prowadzę gospodarstwo rolne
uczę się
emerytura/renta
inne, jakie?
* 18. Czy jest Pan/i członkiem jakichś organizacji, stowarzyszeń, związków, kół, partii, grup religijnych?
Tak
Nie


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .