Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%
Szanowna Pani, Szanowny Panie. Zwracamy się do Pani /Pana w związku z realizacją badań dotyczących wykorzystywania narzędzi public relations w działalności instytucji pomocowych. Celem badania jest m.in. uzyskanie informacji na temat praktyki współpracy jednostek z mediami, wykorzystywania narzędzi PR i w komunikacji społecznej na rzecz pomocy i integracji w opiniach pracowników instytucji. Wnioski z przeprowadzanego badania będą bardzo istotne dla opracowania modelu komunikacji adekwatnego do potrzeb, specyfiki branży oraz ukierunkowania dalszych działań na rzecz kształtowania pozytywnego wizerunku instytucji pomocy społecznej w Polsce. Uprzejmie prosimy o szczere i wyczerpujące odpowiedzi. W przypadku gdy nie jest Pani/Panu znana odpowiedź na pytanie lub pytanie nie dotyczy działalności Pani/Pan instytucji proszę pozostawić je bez odpowiedzi. Niniejsza ankieta jest anonimowa, uzyskane wyniki przedstawione będą w postaci zestawień zbiorczych bez możliwości identyfikacji osób uczestniczących w badaniu. Prosimy o szczere odpowiedzi i z góry dziękujemy za poświęcony czas

PR instytucji pomocy i integracji

* 1. Płeć
Mężczyzna
Kobieta
* 2. Staż pracy w obecnej instytucji
do roku
1-2 lata
3-5 lat
ponad 5-10 lat
powyżej 10 lat
* 3. pełnione obecnie stanowisko
pracownik socjalny, specjalista pracy socjalnej
kierownik / dyrektor
inne
* 4. Staż pracy w pomocy społecznej w latach
* 5. Wykształcenie (można zaznaczyć kilka właściwych pozycji)
policealne / pomaturalne
Kolegium Pracowników Służb Społecznych
Wyższe: Studia licencjackie
Wyższe: Studia magisterskie
Studia podyplomowe, kursy
* 6. Typ instytucji
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Dom Pomocy Społecznej
Placówka Specjalistycznego Poradnictwa
Ośrodek Wsparcia
Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Inna instytucja
* 7. Sektor
jednostka publiczna
fundacja / stowarzyszenie
prywatna firma
* 8. Województwo
dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie
lubuskie łódzkie małopolskie
mazowieckie opolskie podkarpackie
podlaskie pomorskie śląskie
świętokrzyskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie
zachodniopomorskie
* 9. wielkość gminy
Do 10 tys. ponad 10 do 20 tys. ponad 20 do 50 tys.
ponad 50 do 100 tys. ponad 100 do 200 tys. ponad 200 tys. Do 500 tyś.
ponad 500 tys. do 1 mln. ponad 1 milion
* 10. Czy w toku edukacji zawodowej uczestniczył(a) Pani/Pan w kursie z zakresu public relations / relacji publicznych / kontaktów z mediami?
Tak, uczestniczyłam(-em) w kursie z zakresu public relations / relacji publicznych / kontaktów z mediami
Tak, lecz temat ten omawiany był incydentalnie, w ramach innych przedmiotów
Nie spotkałam(-em) się z tą problematyką w swojej dotychczasowej edukacji
11. Jeśli tak, to proszę napisać w jakich okolicznościach miała Pani / Pan kontakt z edukacją w zakresie public relations / relacji publicznych / kontaktów z mediami?
* 12. Z jakimi pojęciami (skojarzeniami) wiąże Pani / Pan termin public relations?
Proszę o wskazanie z poniższej listy 4 najbardziej adekwatne pojęcia.
reklama współpraca z mediami
socjotechnika współpraca z otoczeniem
promocja funkcja zarządzania
manipulowanie komunikowanie
kampanie polityczne kształtowanie wizerunku
informowanie zarządzanie kryzysowe
* 13. Czy w strukturze organizacyjnej reprezentowanej przez Panią / Pana instytucji istnieje osoba / jednostka odpowiedzialna za działania public relations i kontakty z mediami?
tak
nie
nie wiem
* 14. Kto w Pani / Pana instytucji odpowiada za kontakty z mediami oraz opinią publiczną? (proszę zakreślić właściwe odpowiedzi, maksymalnie dwie)
Rzecznik prasowy
Kierownik / dyrektor
Rzecznik prasowy oraz kierownik/dyrektor
Różni pracownicy, zależnie od sytuacji
Zdecydowanie brakuje takiej osoby
Inna osoba
Nie wiem
* 15. Czy w Pani / Pana instytucji prowadzone są działania na rzecz rozwijania relacji publicznych (tzn. budowania wizerunku, promocji działań oraz kontaktów z mediami i opinią publiczną)?
Działania prowadzone są regularnie (np. w każdym miesiącu)
Działania prowadzone są sporadycznie (np. 2-3 razy w roku)
Działania prowadzone są incydentalnie (np. raz w roku, przy wyjątkowej okazji)
Nie są prowadzone takie działania
Nie wiem
* 16. Jakie narzędzia lub działania public relations najczęściej są wykorzystywane (podejmowane) w Pani / Pana instytucji? (proszę zakreślić do 5 najwłaściwszych odpowiedzi)
Narzędzia prasowe (kontakty z mediami, wysyłanie zaproszeń, notatek prasowych itp.)
Narzędzia internetowe (aktualny serwis www, zamieszczanie na www informacji o bieżącej działalności, projektach)
Wykorzystywanie mediów społecznościowych (Youtube, Facebook, itp.)
Narzędzia radiowe (reklama radiowa, reportaże o działaniach instytucji, zapraszanie dziennikarzy radia)
Narzędzia wydawnicze (publikowanie materiałów o instytucji, raportów, ulotek, plakatów, informacji)
Korespondencja okolicznościowa (np. życzenia świąteczne)
Organizacja i współorganizacja wydarzeń jak konkursy, pikniki, drzwi otwarte, dzień pracownika socjalnego itp.)
Rozwijanie dobrych kontaktów z otoczeniem społecznym i instytucjonalnym
Dbałość o dobrą komunikację wewnątrz instytucji, np. między pracownikami, komórkami itp.
Dbałość o komunikację wizualną i estetykę przestrzeni instytucji
Motywowanie pracowników, dbałość o komfort pracy
Nie są prowadzone żadne działania
Nie wiem
17. Jakie konkretnie działania na rzecz relacji publicznych, budowania wizerunku, promocji działań oraz kontaktów z mediami i opinią publiczną prowadzone są w Pani/ Pana jednostce? Proszę o podanie przykładów konkretnych działań z powyżej wybranych grup narzędzi PR w pytaniu (np. Jeśli są to narzędzia radiowe: udział w audycji, nagranie wywiadu).
* 18. Czy Pani / Pana zdaniem instytucja ma swobodę w kreowaniu działań public relations (rozwijaniu relacji publicznych), czy może jest uzależniona od decyzji nadrzędnej jednostki administracyjnej?
nie mamy swobody
mamy swobodę w umiarkowanym stopniu
trudno określić
mamy swobodę w dużym stopniu
mamy pełnąsowbodę
* 19. Czy działania z zakresu PR w Państwa jednostce prowadzone są na podstawie planu?
Tak mamy spisany plan
Działamy zgodnie z planem, lecz nie ma on formy spisanej
Nie mamy żadnego planu
Nie wiem
* 20. Czy w Pani / Pana instytucji prowadzi się rejestr publikacji na temat Państwa działań (tzw. monitoring mediów)?
tak, regularnie
tak, okazjonalnie
nie
nie mam wiedzy na ten temat
* 21. ocena działań PR
niedostateczniedostatecznietrudno określićdobrzebardzo dobrze
Jak ocenia Pani / Pan sposób prowadzenia działań z zakresu public relations w reprezentowanej instytucji?
* 22. Ocena ważności działań PR
nie są prowadzone / ma znikome znaczeniesą mało ważne na tle działalności / ma umiarkowane znaczenietrudno to określićsą uważane jeko jeden z komponentów działalności / ma istotne znaczeniemają duże znaczenie w perspektywie innych działań / ma bardzo duże znaczenie
Proszę zaznaczyć, jaki stopień ważności w Pani/Pana ocenie zajmują działania public relations w funkcjonowaniu instytucji, w której Pani / Pan pracuje?
nie są prowadzone / ma znikome znaczeniesą mało ważne na tle działalności / ma umiarkowane znaczenietrudno to określićsą uważane jeko jeden z komponentów działalności / ma istotne znaczeniemają duże znaczenie w perspektywie innych działań / ma bardzo duże znaczenie
Czy Pani / Pana zdaniem działalność z zakresu public relations może mieć wpływ na to, jak społeczność ocenia efektywność działań instytucji?
* 23. Jakie są – Pani / Pana zdaniem – główne bariery w prowadzeniu działań z zakresu public relations w reprezentowanej instytucji? (proszę wskazać maksymalnie 4 najważniejsze przyczyny).
Brak czasu Wysoki poziom zbiurokratyzowania działań
Brak zasobów kadrowych Brak zasobów materialnych
Nadmiar innych, w tym ważniejszych obowiązków Brak doświadczenia kadry w tym zakresie
Brak zrozumienia dla ważności PR-u Obawy przed nowymi zadaniami i obowiązkami
Inne
* 24. Ocena potencjału PR 2
zdecydowanie nie są potrzebneraczej nie: mają małe znaczenietrudno określićraczej tak: mają umiarkowane znaczniezdecydowanie tak, mają duże znacznie
Czy Pani /Pana zdaniem w instytucjach pomocy społecznej powinny być prowadzone działania z zakresu public relations?
* 25. W którym z obszarów funkcjonowania instytucji public relations powinno mieć największe zastosowanie? (maksymalnie 5 odpowiedzi)
Kształtowanie tożsamości instytucji (jej misji, filozofii działania, zachowań pracowników, komunikacji wizualnej) rozwijanie współpracy z otoczeniem instytucjonalnym i społecznym
budowanie wyraźnej i przyjaznej komunikacji wewnątrz instytucji współpraca z mediami
zarządzanie i komunikacja w sytuacjach kryzysowych promowanie i reklamowanie prowadzonych działań
informowanie obywateli o działaniach, świadczeniach, kryteriach dostępności itp. wzmacnianie prestiżu instytucji i branży pomocowej
podwyższenie komfortu pracy wzmacnianie zaangażowania pracowników
podwyższanie efektywności pracy instytucji w żadnym z nich / działania public relations mają znikome znaczenie
inne
26. Proszę wymienić, jakie są Pani / Pana zdaniem trzy najważniejsze korzyści wynikające z działań public relations
27. Proszę wymienić zagrożenia związane ze stosowaniem narzędzi public relations
* 28. Część II ankiety: Pytania z zakresu komunikacji .

Jak ocenia Pani / Pan jakość współpracy pomiędzy reprezentowaną jednostką a otoczeniem:
niedostatecznadostatecznatrudno określićdobrabardzo dobra
instytucjonalnym (tj. urzędami, innymi jednostkami i organizacjami, firmami/przedsiębiorstwami, partiami politycznymi, władzami)?
społecznym (tj. mieszkańcami, lokalną społecznością, nieformalnymi zrzeszeniami, grupami interesantów)?
* 29. Jak ocenia Pani / Pan jakość komunikacji wewnątrz instytucji?
niedostatecznadostatecznatrudno określićdobrabardzo dobra
komunikacja pionowa (między przełożonymi a podwładnymi pracownikami)
komunikacja pozioma (między pracownikami na podobnych lub równorzędnych stanowiskach)
atmosfera pracy w instytucji
30. Z jakich mediów / specjalistycznego oprogramowania / specjalistycznych serwisów / narzędzi internetowych korzystacie w Państwa instytucji?
31. Jakie innowacje lub niekonwencjonalne rozwiązania stosuje się w Państwa instytucji? (np. KGR, mapy problemów społecznych, projekty innowacyjne)
32. Na jakie największe bariery komunikacyjne zaburzające funkcjonowanie instytucji może Pani / Pan wskazać?
* 33. Czy ma Pani / Pan w pracy dostęp do komputera?
Mam w pracy nielimitowany dostęp do komputera i Internetu
Mam w pracy ograniczony dostęp do komputera i Internetu
Mam w pracy nielimitowany dostęp do komputera (bez Internetu)
Mam w pracy limitowany dostęp do komputera (bez Internetu)
Nie mam w pracy dostępu do komputera
* 34. Jak ocenia Pani / Pan dotychczasową współpracę macierzystej instytucji z mediami?
brak współpracydostateczna współpracatrudno określićdobra współpracabardzo dobra współpraca
media lokalne, środowiskowe, samorządowe
media ogólnopolskie
* 35. Jak ocenia Pani / Pan dotychczasowe zainteresowanie dziennikarzy i mediów reprezentowaną instytucją oraz prowadzonymi działaniami?
zupełny brak zainteresowaniaincydentalne zainteresowanie, np w syt. kryzysowejmałe zainteresowanie, wymaga zabiegania o uwagęśrednie zainteresowanieduże zainteresowanie
media lokalne, środowiskowe, samorządowe
media ogólnopolskie
* 36. W jakim stopniu w Pani / Pana opinii macierzysta instytucja jest przygotowana do kontaktów z mediami?
jest niedostatecznie przygotowana
jest dostatecznie przygotowana
trudno określić
jest dobrze przygotowana
jest bardzo dobrze przygotowana
* 37. zy Pani / Pana instytucja była dotychczas przedstawiana w niekorzystnym świetle przez dziennikarzy / pracowników mediów
nie, nigdyTak, incydentalnie (np. raz, dwa razy w minionej dekadzie)Tak, zdarzyło się to kilkakrotnieTak, zdarza się to regularnie (np. raz / dwa razy w roku)Tak, zdarza się to często (np. raz / dwa razy w miesiącu)nie wiem
mediów tradycyjnych lokalnych lub regionalnych (lokalne gazety, telewizje, lokalne edycje ogólnopolskich tytułów prasowych)
mediów tradycyjnych ogólnopolskich (np. TVN, TVP, Dziennik Zachodni, Gazeta Wyborcza itp.)
mediów elektronicznych (portale internetowe)
* 38. Jak w Pani / Pana opinii sektor pomocy / integracji społecznej jest przedstawiany przez dziennikarzy i pracowników mediów?
Niedostatecznie. Przeważnie negatywnie lub niewłaściwie, widać niechęć i niekompetencję dziennikarzy choć czasami sami na to zasługujemyDostatecznie, pół na pół, media zauważają i negatywne sprawy i pozytywyDobrze: wciąż mamy „sensacje”, ale coraz częściej mówi się pozytywnie w mediach o branży pomocy społecznejBardzo dobrze: dziennikarze i pracownicy mediów rzetelnie i przeważnie dobrym świetle przedstawiają pracowników socjalnych i branżę pomocy społecznej
mediów lokalnych lub regionalnych (lokalne gazety, telewizje, lokalne edycje ogólnopolskich tytułów prasowych itp.)
mediów ogólnopolskich (np. TVN, TVP, Dziennik Zachodni, Gazeta Wyborcza itp.)
mediów elektronicznych (np. portale internetowe)
* 39. Proszę wskazać na trzy pojęcia, które Pani / Pana zdaniem najlepiej charakteryzują pracowników socjalnych w społecznym odbiorze. Proszę zaznaczyć trzy pola.
pełnią bardzo ważne role w społeczeństwie pomagają przełamywać bariery
mocno angażują się w pracę rozwiązują problemy społeczne
marnują publiczne pieniądze pomagają darmozjadom
niesłusznie odbierają dzieci nigdy ich nie ma tam gdzie potrzeba
realizują przewidziane im zadania jest to zawód jak każdy inny
40. Jakie Pani / Pana zdaniem stereotypy są charakterystyczne dla społecznych i medialnych opinii o pracownikach socjalnych? Proszę o podanie hasłowo.
* 41. Proszę zaznaczyć do 5 najczęściej powielanych Pani / Pana zdaniem stereotypów/opinii
Superbohaterowie dnia codziennego Pracownicy przeładowani obowiązkami
Pracownicy bardzo nisko uposażeni Edukatorzy i pomocnicy
Pracownicy uwięzieni procedurami Pracownicy, którzy nie realizują swoich zadań
Pracownicy opieki społecznej Pracownicy realizujący swoje zadania w terenie
Pracownicy realizujący zadania siedząc za biurkiem Łącznicy i koordynatorzy międzyinstytucjonalni
Organizatorzy społeczności lokalnych Pracownicy profesjonalnie pomagający innym
Pracownicy, od których bardzo wiele się wymaga Ich zaniedbania są przyczyną sytuacji kryzysowych
Kozły ofiarne w sytuacjach kryzysowych Pracownicy zdolni do wielu wyrzeczeń
Inne
* 42. Czy w ostatnich latach zauważyła Pani / Pan działania medialne na rzecz budowania pozytywnego wizerunku instytucji i branży pomocowej?
nie
tak, są działania przypadkowe i incydentalne
tak, można zauważyć zbiór takich działań
43. Jeśli tak, proszę wymienić zauważone działania.


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .