Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Ankieta odo

1. Czy PESEL jest daną osobową?
Tak
Nie
2. Czy imię, nazwisko i adres zamieszkania występujące łącznie są danymi osobowymi?
Tak
Nie, potrzebne są inne informacje dodatkowe, np. PESEL
Zależy czy imię i nazwisko jest popularne
3. Daną wrażliwą jest: *
Informacja o stanie zdrowia
Numer PESEL
Informacja o przynależności związkowej
4. Co oznacza skrót GIODO
Główny Instytut o Danych Osobowych
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Główna Izba Odpowiedzialna za Dane Osobowe
5. Czy w Spółce wyznaczony jest Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI):
Nie, nie ma ABI
TAK (podane imię i nazwisko)
TAK, ale nie wiem kto to jest
6. Które z poniższych opcji spełniają kryteria terminu "przetwarzanie danych osobowych"? *
Usuwanie danych z systemu
Modyfikacja danych
Zbieranie danych
Przechowywanie danych
Przekazywanie zebranych danych
7. Jakie dokumenty musi poznać pracownik przetwarzający dane osobowe? *
Politykę bezpieczeństwa danych osobowych
KRS firmy
Instrukcję Zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe
Regulamin Organizacyjny Spółki
8. W jaki sposób powinno się niszczyć dokumenty zawierające dane osobowe? *
Nigdy nie powinniśmy niszczyć tego typu dokumentów
Za pomocą niszczarki dokumentów
Wyrzucić do kosza na odpadki
Wyrzucić do przygotowanych do tego celu pojemników utylizacyjnych
9. Jakie zasady sprzyjają ochronie danych osobowych? *
Zasada czystego biurka
Nieudostępnianie swojej karty dostępu
Polityka czystego ekranu
Zachowanie w tajemnicy swojego hasła dostępu
Zbieranie dokumentów na okres świąt do domu
10. Czy zeskanowanie i schowanie do szafy umowy zawartej pomiędzy mBankiem a klientem mBanku jest przetwarzaniem danych osobowych?
Tak
Nie
11. Na czym polega zasada czystego biurka i ekranu?
Brak danych osobowych na biurku podczas nieobecności przy biurku
Chowanie dokumentów, pieczątek do szafki
Wylogowanie ze stacji roboczej podczas nieobecności przy biurku
Niezapisywanie haseł w widocznym miejscu
Odpowiednie ustawienie monitora
Niszczenie wydruków, skanów nie później niż na koniec dnia pracy
Nie wiem
12. Co zrobisz w przypadku gdy ktoś zadzwoni i zapyta o dane osobowe klienta Banku? *
Nie udzielę informacji telefonicznie
Udzielę informacji wyłącznie osobie lub osobom wskazanym mi do kontaktu przez przełożonego i w ustalonej wcześniej formie pisemnej
Nie udzielę w ogóle informacji ponieważ nie jestem do tego upoważniony/na
Po raz pierwszy jestem o to proszona/ny – zapytam na jakiej podstawie jestem proszona (umowa, procedura pracy) i skonsultuję się z przełożonym
Udzielę informacji najszybciej jak potrafię – czas to pieniądz
13. Co zrobisz w przypadku stwierdzenia naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych?
Poinformuję przełożonego
Poinformuję ABI, osoby wspierające ABI, Bezpieczeństwo
Poinformuję Audyt
Poinformuję odpowiednie osoby
Powstrzymam się od pracy, żeby nie zatrzeć śladów
Nie wiem
Nic nie zrobię


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .