Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Badanie dotyczące realizacji działań z zakresu społecznej odpowiedzialności przez zakłady pogrzebowe

* 1. Na które podmioty mogą wpływać działania lub decyzje podejmowane przez Państwa firmę?
Proszę zaznaczyć te podmioty:
właściciele
klienci
pracownicy
organizacje proekologiczne
dostawcy/odbiorcy (hurtownie, producenci itp.)
konkurenci
banki/instytucje finansowe
inni (jacy? - proszę wpisać w polu poniżej)
* 2. Które podmioty (Państwa zadaniem) są zainteresowane tym, w jaki sposób prowadzą Państwo swoją działalność gospodarczą?
Proszę zaznaczyć te podmioty
właściciele
klienci
pracownicy
organizacje proekologiczne
społeczność lokalna
dostawcy/odbiorcy (hurtownie, producenci itd.)
konkurenci
banki/instytucje finansowe
inni (jacy? - proszę wpisać w polu poniżej)
* 3. Kto z poniższej listy najbardziej interesuje się prowadzoną przez państwa odpowiedzialnością?
Proszę zaznaczyć te podmioty
właściciele
klienci
pracownicy
organizacje proekologiczne
społeczność lokalna
dostawcy/odbiorcy (hurtownie, producenci itp.)
konkurenci
banki/instytucje finansowe
inni (jacy? - proszę wpisać w polu poniżej)
4. Jak oceniają Państwo relacje ze swoimi interesariuszami?
bardzo złezłetrudno powiedziećdobrebardzo dobre
właściciele
klienci
pracownicy
społeczność lokalna
dostawcy/odbiorcy
konkurencja
banki/instytucje finansowe
inni (których dodatkowo wymienili Państwo w poprzednich pytaniach) 1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
5. Z kim chcieliby Państwo mieć najlepsze relacje (na których Państwu najbardziej zależy)?
nie zależyraczej nie zależytrudno powiedziećzależybardzo zależy
właściciele
klienci
pracownicy
społeczność lokalna
dostawcy/odbiorcy
konkurencja
banki/instytucje finansowe
inni, (tak jak w pytaniu nr 4.), 1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
* 6. Jaki wpływ (istotny/nieistotny) wywierają na Państwa firmę poszczególni interesariusze?
Podmioty wymienione w poprzednich pytaniach proszę podzielić na tych, którzy wywierają istotny wpływ na Państwa firmę i na tych, których wpływ jest nieistotny. Proszę wypisać je w polach poniżej.
Istotny
Nieistotny
7. Który z aspektów społecznej odpowiedzialności uważają Państwo za najważniejszy z punktu widzenia działalności zakładu pogrzebowego?

Społeczna odpowiedzialność -jest to zobowiązanie do transparentnego i etycznego prowadzenia działalności według zasad zrównoważonego rozwoju oraz w dążeniu do dobrobytu społecznego, uwzględniając oczekiwania interesariuszy zgodnie z prawem i normami zachowań.

Aspekty społecznej odpowiedzialności:
ekonomiczny - osiąganie zysków, utrzymanie pozycji rynkowej, konkurencyjność
etyczny - podejmowanie działań w sposób sprawiedliwy, godziwy
prawny - działanie zgodnie z prawem
filantropijny - dobrowolne podejmowanie działań wykraczające poza to, do czego przedsiębiorstwo jest zobowiązane wykonywać

Proszę ustosunkować się do poniższych wariantów.
nie ważnyraczej nie ważnytrudno powiedziećraczej ważnyważny
ekonomiczny
prawny
etyczny
filantropijny
8. Które z poniższych działań WOBEC PRACOWNIKÓW są podejmowane w Państwa firmie?
Proszę zaznaczyć podejmowane przez Państwa działania
zapewnienie warunków pracy, które szanują godność i zdrowie pracownika
tworzenie sprzyjającego klimatu wśród załogi
usprawnienie komunikacji wewnętrznej
zapewnienie równowagi między pracą a życiem prywatnym
przestrzeganie praw pracownikow
stwarzanie równych szans awansu i rozwoju
stanowienie kodeksu etycznego
pomoc zwalnianym pracownikom (outplacement)
regularne i sprawiedliwe wynagradzanie pracowników
brak działań
inne (jakie? proszę wpisać w polu poniżej)
9. Które z poniższych działań WOBEC KLIENTÓW są podejmowane w Państwa firmie?
Proszę zaznaczyć podejmowane przez Państwa działania
oferowanie produktów i usług najwyższej jakości zgodnie z wymaganiami klientów
dbanie o charakter działań marketingowych, aby nie naruszały zasad poszanowania ludzkiej godności
dbanie o wysoki poziom obsługi klientów
uwzględnianie skarg/reklamacji zgłaszanych przez klientów
budowanie pozytywnego wizerunku marki wśród klientów
brak działań
inne (jakie? - proszę wpisać w polu poniżej)
10. Które z poniższych działań WOBEC KONKURENTÓW są podejmowane w Państwa firmie?
Proszę zaznaczyć podejmowane przez Państwa działania
tworzenie atmosfery współdziałania, a nie rywalizacji
dochowywanie umów i zobowiązań
utrzymywanie poprawnych relacji
brak działań
inne (jakie? - proszę wpisać w polu poniżej)
11. Które z poniższych działań WOBEC ŚRODOWISKA NATURALNEGO są podejmowane w Państwa firmie?
Proszę zaznaczyć podejmowane przez Państwa działania
ograniczenie zużycia zasobów naturalnych (energii, wody, paliwa)
ograniczenie zanieczyszczenia środowiska odpadami, ściekami, emisjami do powietrza, wody, gleby
angażowanie się w usuwanie szkód wyrządzonych środowisku naturalnemu
ograniczanie negatywnego wpływu na zdrowie użytkowników produktów, pracowników itp.
wykorzystywanie surowców wtórnych
brak działań
inne (jakie? - proszę wpisać w polu poniżej)
12. Które z poniższych działań WOBEC SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ są podejmowane w Państwa firmie?
Proszę zaznaczyć podejmowane przez Państwa działania
działania sponsoringowe
działania charytatywne (np. przekazywanie darowizn, wsparcie finansowe)
pomoc w rozwiązywaniu problemów społecznych
brak działań
inne (jakie? - proszę wpisać w polu poniżej)
13. Które z poniższych działan WOBEC DOSTAWCÓW/ODBIORCÓW są podejmowane w Państwa firmie?
Proszę zaznaczyć podejmowane przez Państwa działania
kreowanie etycznych postaw wśród dostawców/odbiorców
prowadzenie uczciwych negocjacji
wspólne rozwiązywanie powstających problemów
terminowe wywiązywanie się ze zobowiązań
brak działań
inne (jakie? - proszę wpisać w polu poniżej)
14. Jakie KORZYŚCI (Państwa zdaniem) może przynieść Państwa firmie działanie według zasad społecznej odpowiedzialności biznesu?
Proszę wybrać
poprawa wizerunku firmy
obniżka kosztów
łatwiejsze wprowadzenie innowacji
lepsza pozycja na rynku
satysfakcja z prowadzenie biznesu w sposób odpowiedzialny
zwiększenie zaufania wśród interesariuszy
lepsze zaspokajanie potrzeb interesariuszy
większe szanse na pozyskanie wartościowych pracowników
większe szanse na zatrzymanie wartościowych pracowników w firmie
mniejsza absencja w pracy
poprawa atmosfery w pracy
mniejsza ilość konfliktów
większa wydajność pracowników
brak korzyści
inne (jakie? - proszę wpisać w pole poniżej)
15. Jakie SZANSE widzą Państwo w otoczeniu, które istnieją obecnie lub mogą pojawić się w ciągu najbliższych 5 lat?
Proszę wybrać
rozwój branży na rynku
możliwość pozyskania wartościowych pracowników
możliwość pozyskania innowacji/innowacje produktowe
wzrost liczby klientów
mniejsza konkurencja/słabnięcie siły konkurentów
pojawienie się nowych źródeł kapitału
pojawienie się nowych dostawców/odbiorców
nowe korzystne rozwiązania prawne
zmiany demograficzne/ starzenie się społeczeństwa
brak szans
inne (jakie? - proszę wpisać w polu poniżej)
16. Jakie ZAGROŻENIA widzą Państwo w otoczeniu, które istnieją obecnie lub mogą pojawić się w ciągu najbliższych 5 lat?
Proszę wybrać
słabnięcie branży rynku
problemy z pozyskaniem wartościowych pracowników
wprowadzenie niekorzystnych uregulowań prawnych przez państwo
spadek liczby klientów
większa konkurencja/umacnianie się konkurentów
utrata części rynku
problemy ze spłatą zobowiązań
utrata dostawców/odbiorców
zmiany mentalne/kulturowe
brak zagrożeń
inne (jakie? - proszę wpisać w polu poniżej)
17. Czy w związku z SZANSAMI wskazanymi w pytaniu 15. widzą Państwo potrzebę podejmowania obecnie lub w ciągu najbliższych 5 lat działań społecznie odpowiedzialnych?
tak
nie (proszę przejść do pytania 19.)
18. Analizując szanse pojawiające się w otoczeniu oraz uwzględniając korzyści z prowadzenia biznesu w sposób odpowiedzialny, WOBEC KTÓRYCH PODMIOTÓW CHCIELIBY PAŃSTWO PODEJMOWAĆ DZIAŁANIA SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNE?
Proszę wymienić te podmioty
19. Czy w związku z ZAGROŻENIAMI wskazanymi w pytaniu 16. widzą Państwo potrzebę podejmowania obecnie lub w ciągu najbliższych 5 lat działań społecznie odpowiedzialnych?
tak
nie (proszę przejść do pytania 21.)
20. Analizując zagrożenia pojawiające się w otoczeniu oraz uwzględniając korzyści z prowadzenia biznesu w sposób odpowiedzialny, WOBEC KTÓRYCH PODMIOTÓW CHCIELIBY PAŃSTWO PODEJMOWAĆ DZIAŁANIA SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNE?
Proszę wymienić te podmioty
21. ILU PRACOWNIKÓW zatrudnia Państwa firma?
10 i mniej
10-20
21-30
31 i więcej
22. Czy Państwa firma jest przedsiębiorstwem rodzinnym? (Co najmniej dwóch członków rodziny pracuje w Państwa przedsiębiorstwie?)
tak
nie
23. OD ILU LAT Państwa firma działa na rynku?
od roku od 5 lat
od 6 do 10 lat
od 11 do 15 lat
od 16 do 20 lat
od 21 do 25 lat
od 26 do 30 lat
od 31 lat i więcej


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .