Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Badanie ewaluacyjne ex-post Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Podgrodzie Toruńskie”

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy do wypełnienia poniższej ankiety nt. realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Podgrodzie Toruńskie”. Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki przyczynią się do oceny działań LGD.
Dorfin Grant Thornton sp. z o.o.
JAKOŚĆ ŻYCIA
1. Proszę określić swój poziom zadowolenia z faktu zamieszkania w gminie:
bardzo zadowolony/a
zadowolony/a, ale mogłoby być lepiej
raczej niezadowolony/a – jest więcej wad, niż zalet zamieszkiwania tu
bardzo niezadowolony/a
2. Jak ocenia Pan/Pani poziom zadowolenia z jakości życia w gminie w stosunku do 2011 roku?
zwiększył się
jest bez zmian
zmniejszył się
3. Co mogłoby się przyczynić do wzrostu Pana/Pani zadowolenia z jakości życia w gminie?
4. Jak ocenia Pan/Pani poziom integracji mieszkańców swojej miejscowości?
TakNie
W mojej wsi ludzie dobrze się znają
W mojej wsi ludzie chcą ze sobą współpracować
Ogólnie rzecz biorąc ludziom z mojej wsi można ufać
5. Jak ocenia Pan/Pani poziom integracji społecznej mieszkańców miejscowości, w której Pan/Pani mieszka w stosunku do 2011 roku?
zwiększył się
jest bez zmian
zmniejszył się
6. Czy kiedykolwiek uczestniczył/a Pan/Pani w festynie organizowanym na terenie gminy?
tak, wiele razy
tak, kilka razy
nie, nie interesuje mnie to
7. Co mogłoby się przyczynić do wzrostu integracji społecznej mieszkańców gminy?
8. Czy w swojej miejscowości ma Pan/Pani dostęp do najważniejszych usług dla ludności sprzyjających łatwiejszemu życiu (np. usługi komunalne, usługi rzemieślnicze, sport i rekreacja, hotelarstwo i gastronomia, naprawy i serwis, usługi prawnicze)?
tak – wszystko jest raczej na miejscu
tak – większość jest na miejscu
nie – jest tylko kilka punktów usługowych
nie – nie ma tu nic, wszystkie usługi trzeba zamawiać poza moja wsią
9. Jak ocenia Pan/Pani dostęp mieszkańców do usług dla ludności w stosunku do 2011 roku?
zwiększył się
jest bez zmian
zmniejszył się
10. Czy poziom zainteresowania wykorzystaniem „zielonych technologii” (np. segregacja odpadów, bioodpady, technologie przyjazne środowisku, odnawialne źródła energii, energetyka przyjazna środowisku, efektywniejsze korzystanie z surowców, recykling, zrównoważona gospodarka wodą, zrównoważony transport) w stosunku do 2011 roku?
zwiększył się
jest bez zmian
zmniejszył się
11. Proszę określić swój stosunek do odnawialnych źródeł energii (OZE, np. wiatraki energetyczne, solary, biopaliwo, biomasa, pompy ciepła):
Zgadzam sięNie zgadzam sięNie wiem
OZE to przyszłość – trzeba to popierać
OZE to głównie zarobek dla firm, a niewielki skutek dla środowiska
OZE są tylko dla ludzi zamożnych
Mogę nazwać siebie osoba pro-ekologiczną
Na terenie mojej gminy przydałoby się finansowe wsparcie dla osób chcących montować OZE
LOKALNE ZASOBY PRZYRODNICZO-KULTUROWE
12. Czy uważa Pan/Pani, że teren waszej gminy jest atrakcyjny dla turystów?
tak
nie
13. Czy chciałaby/chciałby Pan/Pani, aby wasza gmina rozwijała się pod kątem turystyki?
zdecydowanie tak
raczej tak
raczej nie
zdecydowanie nie
14. Jak ocenia Pan/Pani poziom swojego zainteresowania lokalnym dziedzictwem kulturowym (np. kultura ludowa, rzemiosło, ochrona zabytków, dzieła muzealne, zabytki archeologiczne, tradycje lokalne) w stosunku do 2011 roku?
zwiększył się
jest bez zmian
zmniejszył się
15. Czy zna Pan/Pani obiekty zabytkowe i turystyczne (w tym muzea, formy ochrony przyrody – pomniki przyrody, park krajobrazowy) występujące na terenie waszej gminy?
tak
nie
nie wiem, trudno powiedzieć
16. Czy ma Pan/Pani pomysł jak rozwijać turystykę w gminie?
17. Czy uważa Pan/Pani, że pieniądze z Unii Europejskiej przyczyniły się do rozwoju gminy?
tak
nie
nie wiem, trudno powiedzieć
ZNAJOMOŚĆ LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA
18. Czy zna Pan/Pani Lokalną Grupę Działania „Podgrodzie toruńskie”?
tak
wydaje mi się, że kiedyś słyszałem
nie
19. Czy potrafi Pan/Pani wskazać działania podejmowane przez Lokalną Grupę Działania „Podgrodzie toruńskie”?
tak
nie
trudno powiedzieć
METRYCZKA
20. Gmina: 
Lubicz  Wielka Nieszawka  Zławieś Wielka
21. Płeć:
Kobieta Mężczyzna
22. Wiek:
18-25 16-40  41-60  powyżej 60 lat
23. Wykształcenie:
wyższe  średnie  zawodowe  gimnazjalne i poniżej
24. Status na rynku pracy:
pracownik przedsiębiorstwa 
pracownik administracji publicznej 
pracownik organizacji 
student 
emeryt 
bezrobotny 
inny
Dziękujemy za udzielenie odpowiedzi!


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .