Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Ocena aktywności władz gminy w zakresie podejmowania i realizacji działań inwestycyjnych w oparciu o zewnętrzne środki pomocowe

1. Czy jako mieszkaniec gminy interesuje się Pan/i aktywnością i zaangażowaniem władz lokalnych w jej rozwój?
Tak
Nie
Nie wiem
2. Czy według Pana/i władze gminy dobrze wywiązują się ze służebnej roli wobec mieszkańców?
Tak
Nie
Nie wiem
3. Proszę wskazać, jakie bariery napotyka Pan/i obserwując rozwój gminy na przestrzeni ostatnich lat?
bariery architektoniczne
niekompetencja urzędników,
„nieżyciowe” przepisy
opieszałość w działaniach/załatwianiu spraw
brak wizji rozwoju gminy
4. Czy według Pana/i publiczne pieniądze w gminie są?
dobrze wydatkowane
źle wydatkowane
nie wiem
5. Czy Pana/i zdaniem władze gminy działają na rzecz rozwoju przestrzeni lokalnej poprzez poszukiwanie środków finansowych i udział w programach unijnych na wsparcie różnorodnych inwestycji?
Tak
Nie
Nie wiem
6. Proszę określić, w jakim stopniu jest Pan/i zadowolony, z jakości realizowanych inwestycji przez zarząd gminy (burmistrza i podległe mu organy)

zadowolonynie zadowolonybrak zdania
1) przedsiębiorczość władz
2) zarządzanie budżetem gminy
3) promocja gminy
4) rozwój infrastruktury
5) pozyskanie funduszy z UE
7. Czy Pana/i zdaniem władze gminy podejmują wysiłki, aby realizować projekty poprawiające, jakość życia na terenie gminy?
Tak
Nie
Nie wiem
8. Czy zna Pan/i działania, inwestycje, których realizacja była wynikiem uzyskania wsparcia finansowego z UE.
Tak
Nie
Nie wiem
9. Proszę zweryfikować następujące założenia oceniając orientację władz gminy na możliwości pozyskania środków z UE
Zdecydowanie takTakChyba takTrudno powiedziećChyba nieNieZdecydowanie Nie
1) mieszkańcy mają wpływ na zarządzanie swoja gminą
2) władze podejmują decyzje po wcześniejszych konsultacjach społecznych
3) środowisko lokalne jest dobrze informowane o możliwościach i działaniach w zakresie pozyskania środków z UE
4) Władz inicjuje aktywność pracowników i ich zaangażowanie w realizacje projektów
5) osoby sprawujące władze w gminie mają wysokie kwalifikacje i kompetencje w zakresie realizacji projektów
6) władza lokalna podejmuje działania i realizuje projekty odpowiadające potrzebom interesariuszy (mieszkańców)
10. Czy będąc mieszkańcem swojej gminy, ma Pan/i odczucie, że ma przynajmniej częściowy wpływ na to, jakie działania są realizowane w otoczeniu?
zdecydowanie tak
raczej tak
raczej nie
zdecydowanie nie
11. Pana/i zdaniem władze gminy pozyskując środki z gminy powinny przeznaczyć je w pierwszej kolejności na inwestycje z zakresu (proszę wybrać 3 odpowiedzi):
Budowę i remonty dróg
Budowę parkingów
Budowę kanalizacji
Organizację imprez kulturowych
Organizację szkoleń i przekwalifikowania
Ochronę środowiska
Rozwój alternatywnych źródeł energii
Promocja gminy
12. Jak ocenia pan/i zaangażowanie i kompetencje władz samorządu lokalnego w zakresie już zrealizowanych bądź będących w realizacji projektów inwestycyjnych?
bardzo dobrze
dobrze
słabo
źle
13. Jakie korzyści wynikające z pozyskiwania środków zewnętrznych są pana/i zdaniem najważniejsze dla lokalnych społeczności?
Większa liczba miejsc pracy
Lepiej funkcjonująca infrastruktura lokalna
Rozwój sfery usług
Ożywienie lokalnego rzemiosła i sztuki ludowej
Poprawa efektywności funkcjonowania samorządu lokalnego
Większa pomysłowość i innowacyjność dostrzegalna na terenie gminy
Możliwość wspierania malej i średniej przedsiębiorczości
14. Pana/i zdaniem władze samorządowe robią wszystko, aby lepiej i efektywniej pozyskiwać wsparcie zewnętrze na realizację inwestycji lokalnych
zdecydowanie tak
raczej tak
raczej nie
zdecydowanie nie
15. Czy był pan/i zachęcana przez przedstawiciela samorządu lokalnego do udziału w dowolnym projekcie finansowanym ze środków UE
zdecydowanie tak
raczej tak
raczej nie
zdecydowanie nie
16. Czy byłby Pan/i zainteresowana udziałem w tego typu działaniach samorządu lokalnego
zdecydowanie tak
raczej tak
raczej nie
zdecydowanie nie
17. Co zdaniem Pana/i władze samorządowe (gminy) powinny jeszcze zrobić, aby zapewnić lepsze i efektywniejsze pozyskiwanie środków z funduszy pomocowych UE
nawiązać kontakty z organizacjami stowarzyszeniami i fundacjami lokalnymi oraz ponadlokalnymi w zakresie dobrych praktyk inwestycyjnych i rozwojowych
podejmować współprace ze szkołami i uczelniami wyższymi celem opracowania jak najlepszych strategii inwestycyjnych
nawiązać kontakty ze specjalistami zajmującymi się pozyskaniem środków pomocowych celem poprawnej i efektywnej realizacji podjętych działań inwestycyjnych
18. Jak ocenia Pan/i w skali 1-5 (gdzie: 1–najsłabsza ocena 5 najlepsza) działania gminy i jej organów z perspektywy ostatnich kilku lat w zakresie obrotu środkami zewnętrznymi
12345
Zarząd gminy /jako całość/
Wydział rozwoju i planowania
Wydział infrastruktury
Wydział spraw społecznych
19. Płeć
Kobieta
Mężczyzna
20. Wiek
18-24,
25 44,
45-64,
65 i więcej
21. Wykształcenie
podstawowe,
zawodowe,
średnie,
wyższe
22. Wyuczony zawód
23. Liczba członków gospodarstwa domowego
1 osoba
2 osoby
3-4 osób
5-6 osób
powyżej 6
24. Miejsce zamieszkania
Miasto
Wieś


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .