Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Osoby niepełnosprawne i ich aktywność zawodowa na polskim rynku pracy

* 1. Czy wykonuje lub wykonywał/a Pan/Pani pracę zawodową?
TAK NIE (przejdź do pytania 8)
2. Czy jest Pan/Pani zatrudniony/a( lub był/a zatrudniony/a): 
Możliwość wielokrotnego wyboru
w zakładzie pracy chronionej, w zakładzie aktywności zawodowej, w państwowej jednostce, u prywatnego przedsiębiorcy, u zagranicznego przedsiębiorcy prowadząc własną działalność gospodarczą,
3. Czy zgadza się Pan/Pani z poniższymi stwierdzeniami? Proszę zaznaczyć odpowiednie pola:
Moja praca jest/Moja ostatnia praca była:
Trudno powiedziećRaczej nieZdecydowanie nieRaczej takZdecydowanie tak
Jest dla mnie zadowalająca
W pełni wykorzystuje moje możliwości
Jest zgodna z wykształconym zawodem
Jest zgodna z moimi zainteresowaniami
Przynosi dochody zgodne z moimi oczekiwaniami
Daje zarobki wystarczające do godziwego życia
Zapewnia dobre świadczenia socjalne
Daje poczucie bezpieczeństwa
4. Proszę zaznaczyć ogólny poziom zadowolenia z pracy
bardzo niski
niski
średni
wysoki
bardzo wysoki
5. Jak ocenia Pan/Pani przystosowanie obecnego (lub byłego) miejsca pracy pod względem architektonicznym?
możliwość wielokrotnego wyboru
miejsce pracy przystosowane do przyjęcia osób niepełnosprawnych
występują liczne bariery architektoniczne
miejsce pracy jest w trakcie redukcji barier architektonicznych
występują plany redukcji barier
występują bariery w miejscu pracy i nie ma planów ich redukcji
6. Czy w jakikolwiek sposób Pan/ Pani był/a lub jest szczególnie wspierany/a w swoim miejscu pracy?
Możliwość wielokrotnego wyboru
asystent w miejscu pracy
większe możliwości zatrudnienia w niepełnym wymiarze godzin
dodatkowy urlop
wykorzystywanie przez pracodawcę nowych osiągnięć technologicznych jako pomocy umożliwiającej organizowanie zatrudnienia
nie jestem/byłem/byłam/ szczególnie wspierany/a na swoim miejscu pracy przez pracodawcę
7. Czy poleciłby/aby Pan/Pani swoje miejsce zatrudnienia innym niepełnosprawnym?
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Nie wiem
Raczej nie
Zdecydowanie nie
8. Proszę ułożyć hierarchicznie najbardziej istotne bariery osób niepełnosprawnych na polskim rynku pracy :
najwyżej - bardzo duża przeszkoda
najniżej - niewielka przeszkoda
Twój ranking (tutaj upuść) Lista elementów (stąd przeciągnij)
  •   postawa rodziny
  •   postawa pracodawcy
  •   postawa współpracowników
  •   warunki środowiska pracy
  •   bariery po stronie służby medycyny pracy
9. Czy, Pani/Pana zdaniem, pracodawcy, no ogół, chętnie zatrudniają osoby niepełnosprawne? 
Bardzo chętnie Chętnie Trudno powiedzieć
10. Czy uważa Pan/Pani, że kampanie społeczne skierowane do pracodawców powodują zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych?
zdecydowanie tak
raczej tak
zdecydowanie nie
raczej nie
nie mam zdania
11. Które z wymienionych form wspierania niepełnosprawnych na rynku pracy są, według Pani/Pana, najbardziej efektywne?
(proszę wybrać max. 3 odpowiedzi) 
Wspieranie przedsiębiorczości niepełnosprawnych poprzez dotacje na rozpoczęcie przez nich działalności gospodarczej/założenie własnej firmy
Ulgi dla pracodawców zatrudniających niepełnosprawnych
Promowanie nowych form zatrudniania np. praca na odległość (praca w domu, praca przez Internet)
Wspieranie dostępu niepełnosprawnych do edukacji: kursy doszkalające, itp.
Lepsze docieranie z informacjami o lokalnym rynku pracy, tworzenie baz danych ofert, doradztwo zawodowe
Trudno powiedzieć
12. Czy uważa Pan(i) obecne programy aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych za wystarczające? 
Tak
Nie
Nie znam żadnego
13. Czy kiedykolwiek Pan/ Pani brał/a udział w programach aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych?
Tak
Nie (przejdź do punktu 20 )
14. Proszę podać nazwę programu aktywizacji zawodowej, w której Pan/Pani uczestniczy/uczestniczył/a:
15. Proszę podać powód, dla którego zdecydował/ła się Pan/Pani na wzięcie udziału w programie?
możliwość wielokrotnego wyboru
zdobycie zatrudnienia
poszerzenie kwalifikacji zawodowych
zdobycie umiejętności interpersonalnych
nauczenie się radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym
16. Jak ocenia Pan/Pani efektywność programu aktywizacji zawodowej?:
bardzo dobrze
dobrze
przeciętnie
bardzo słabo
17. Czy program aktywizacji zawodowej pomógł w późniejszym otrzymaniu zatrudnienia?
tak
nie
18. Co Pana/Pani zdaniem było najsłabszym elementem programu?:
19. Co według Pana/Pani było najlepszym elementem programu?:
* 20. Płeć:
kobieta
mężczyzna
* 21. Wiek:
od 18 do 25 lat
od 26 do 35 lat
od 36 do 55 lat
powyżej 56 lat
* 22. Miejsce zamieszkania
wieś
miasto do 100 tys. mieszkańców
miasto powyżej 100 tys. mieszkańców
* 23. Wykształcenie
podstawowe
zawodowe
średnie
wyższe
* 24. Jaki rodzaj orzeczenia Pani/Pan posiada? 
lekki stopień niepełnosprawności
umiarkowany stopień niepełnosprawności
umiarkowany stopień niepełnosprawności
znaczny stopień niepełnosprawności
* 25. Jaki rodzaj orzeczenia dotyczącego zdolności do wykonywania pracy zarobkowej u Pani/Pana stwierdzono? 
częściowa niezdolność do pracy,
całkowita zdolność do pracy,
całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji,
* 26. Przyczyna niepełnosprawności:
wady wrodzone,
choroby przewlekłe
zdarzenia nagłe (wypadki, urazy, zatrucia, infekcje, komplikacje medyczne)
* 27. Pani/Pana niepełnosprawność dotyczy: 
Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
dysfunkcji ruchowej,
sprawności psychofizycznej (choroby przewlekłe, nowotwory),
sprawności intelektualnej,
problemów ze zdrowiem psychicznym,
zaburzeń w komunikowaniu się (problemów ze słuchem, mową),


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .