Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Ankieta

* 1. 1. Status stanowiska:
kadra zarządzająca
pracownik administracyjny
pracownik produkcyjny/magazynowy
* 2. 2. Wiek:
poniżej 25 lat
25-35 lat
36-45 lat
46-55 lat
powyżej 55 lat
* 3. 3. Płeć:
kobieta
mężczyzna
* 4. 4. Wykształcenie:
wyższe (inż., mgr)
wyższe niepełne (licencjat)
średnie zawodowe
średnie ogólnokształcące
zawodowe
podstawowe
* 5. 5. Jak długo jest Pan/Pani zatrudniony (a) w firmie?
od 3 miesięcy
od 3 miesięcy do 6 miesięcy
od 6 miesięcy do 12 miesięcy
od 1 roku do 3 lat
od 3 do 5 lat
powyżej 5 lat
* 6. CZĘŚĆ I. KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA
6. Jakie znaczenie ma dla Pani/Pana komunikacja w firmie ?
Odgrywa dużą rolę
Odrywa rolę tylko w szczególnych przypadkach
Ma niewielkie znaczenie
Nie mam zdania
* 7. Jak ocenia Pani/Pan komunikowanie w firmie ?
Przebiega ona bardzo sprawnie, nie wymaga poprawy
Jedynie niewielkie szczegóły wymagają poprawy
Uważam, że jest na niskim poziomie i wymaga natychmiastowej poprawy
Nie mam zdania
* 8. Którą formę komunikacji w firmie stosuje się najczęściej?
Forma ustna
Forma pisemna
Równocześnie ustna i pisemna
* 9. Jaką drogą dociera do Pani/Pana najwięcej informacji?
Drogą formalną
Drogą nieformalną
* 10. Komunikacja wewnętrzna w Pana/Pani miejscu pracy przede wszystkim:
Pełni funkcję przekazywania poleceń
Jest głównym źródłem informacji
Pomaga w zrozumieniu zleconych zadań
Jest formą budowania relacji ze współpracownikami
* 11. Czy czuje się Pan/ Pani dobrze poinformowany/a o tym, co dzieje się w firmie ?
Tak
Nie
* 12. Czy ma Pani/Pan dostęp do informacji niezbędnych do realizowania swoich obowiązków?
Tak
Nie
* 13. Czy zdaniem Pani/Pana komunikacja wewnątrz firmy ma wpływ na jakość pracy ?
Tak, jest kluczowym czynnikiem mającym na to wpływ
Tak, ma duży wpływ
W niewielkim stopniu wpływa na jakość
Nie ma żadnego znaczenia
* 14. Jakie instrumenty komunikacji z pracownikami stosuje się najczęściej
(można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)(max 5)
Intranet (sieć komputerowa w firmie , umożliwiająca korzystanie np. z stron WWW, poczty elektronicznej)
Spotkania
Tablice ogłoszeń
e-maile
Broszury
Imrezy integracyjne i Eventy
Inne
Korespondencja papierowa
Zarządzenia
* 15. Jak ocenia Pani/Pan przepływ informacji
bardzo dobrzedobrześrednioźlebardzo źle
pomiędzy przełożonym, a podwładnym
pomiędzy podwładnym, a przełożonym
pomiędzy pracownikami
pomiędzy działami
* 16. Czy w firmie pojawiają się problemy w zakresie komunikacji wewnętrznej?
Tak
Nie
Trudno powiedzieć
* 17. Jakie Pani/Pana zdaniem istnieją bariery utrudniające skuteczną komunikację wewnątrz firmy ? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedz)(max 3)
Nieufność wobec siebie
Niedoinformowanie
Brak bezpośrednich kontaktów między wszystkimi pracownikami
Brak odpowiednich narzędzi komunikacji wewnętrznej
Zbyt duża ilość informacji
Zbyt długi czas dotarcia informacji z górnych szczebli do niższych
Plotki
Sprzeczność w przekazywanych informacjach
Blokowanie informacji przez kierownictwo
Blokowanie informacji przez pracowników
Nie mam zdania
* 18. Czy system komunikacji wymaga poprawy?
Tak
Nie
Nie mam zdania
* 19. CZĘŚĆ II MOTYWACJA.
19. Czy Pana/Pani praca jaką Pan/Pani wykonuje jest oceniana sprawiedliwie?
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Raczej nie
Zdecydowanie nie
Trudno powiedzieć
* 20. Czy w firmie istnieje możliwość awansu?
Tak
Tak, dla nielicznych osób
Nie
* 21. Jakie powinny obowiązywać kryteria awansowania pracowników?
Bardzo dobra ocena dotychczasowej pracy
Posiadane wykształcenie
Szczególne osiągnięcia na stanowisku
Posiadanie predyspozycji i kompetencji na awansowane stanowisko
Bardzo dobre wykonanie obowiązków służbowych
Nabywanie dodatkowych umiejętności i wiedzy
Inne (jakie?)
* 22. Czy ma Pan/Pani możliwość kształcenia się i podnoszenia kwalifikacji?
Tak, zawsze
Tak, często
Tylko czasami
Rzadko
Nie
* 23. Kto inicjuje decyzje o uczestnictwu na szkoleniach?
Pracownik
Przełożony pracownika
Zarząd
Inni…
* 24. Czy tematyka szkoleń ma których Pan/Pani uczestniczyła była dostosowana do potrzeb?
Tak
Raczej tak
Czasami
Rzadko
* 25. Czy jest Pan/Pani zadowolona z aktualnie otrzymywanego wynagrodzenia?
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Raczej nie
Zdecydowanie nie
Trudno powiedzieć
* 26. Czy uważa Pan/Pani, że aktualne wynagrodzenie jest odpowiednie do Pana/Pani stanowiska?
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Raczej nie
Zdecydowanie nie
Trudno powiedzieć
* 27. Czy odpowiada Panu/Pani obecny system premii i nagród obowiązujący w firmie?
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Raczej nie
Zdecydowanie nie
Trudno powiedzieć
* 28. Od czego zależy uzyskanie premii w Pana/Pani firmie?
Jakości wykonywanej pracy
Stopnia zaangażowania
Zbiegu okoliczności
Szczęścia
Wynika to z sympatii kierownika do pracownika
W moim miejscu pracy premie nie są przyznawane
* 29. Jakie spośród wymienionych świadczenia poza pieniężnych są stosowane w firmie?
Ubezpieczenia na życie
Telefon komórkowy
Samochód służbowy
Komputer przenośny
Karnety na basen/siłownie
Nagrody okolicznościowe
Paczki świąteczne
Odzież firmowa
Inne ….


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .