Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2017

Szanowni Państwo,
Przystępując do pracy nad "Programem współpracy Gminy Skawina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017" zapraszamy przedstawicieli sektora pozarządowego działających na terenie Miasta i Gminy Skawina do udziału we współtworzeniu tego dokumentu.

Na wypełnioną ankietę czekamy do dnia 19 sierpnia 2016 r.

Dziękujemy za wypełnienie ankiety!
1. Czy przedstawiony projekt Programu Współpracy Gminy Skawina z organizacjami pozarządowymi na rok 2017 spełnia Państwa oczekiwania?
Tak
Nie
2. Jakie ewentualne zmiany Państwo proponują?
3. Czy przedstawiony projekt Harmonogramu otwartych konkursów ofert na rok 2017 spełnia Państwa oczekiwania?
Tak
Nie
4. Jakie ewentualne zmiany Państwo proponują?
5. W jakich obszarach współpracy Państwa zdaniem powinna być prowadzona współpraca finansowa Gminy Skawina z organizacjami pozarządowymi?

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - jakie konkretne zadania chcieliby Państwo realizować przy wsparciu Gminy (proszę wymienić):
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej - jakie konkretne zadania chcieliby Państwo realizować przy wsparciu Gminy (proszę wymienić):
Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży - jakie konkretne zadania chcieliby Państwo realizować przy wsparciu Gminy (proszę wymienić):
Zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie osobom tego pozbawionym - jakie konkretne zadania chcieliby Państwo realizować przy wsparciu Gminy (proszę wymienić):
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - jakie konkretne zadania chcieliby Państwo realizować przy wsparciu Gminy (proszę wymienić):
Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami - jakie konkretne zadania chcieliby Państwo realizować przy wsparciu Gminy (proszę wymienić):
Wkład własny
6. Czy będą Państwo zainteresowani skorzystaniem ze wsparcia w ramach funduszu pożyczkowego?
Tak
Nie
Nie wiem
7. W jakich innych obszarach współpracy Państwa zdaniem powinna być prowadzona współpraca finansowa Gminy Skawina z organizacjami pozarządowymi?
pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
działalności charytatywnej;
działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
działalności na rzecz integracji cudzoziemców;
ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
turystyki i krajoznawstwa;
upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
promocji i organizacji wolontariatu;
promocji Polski za granicą;
działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
działalności na rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.
8. Jakie formy współpracy pozafinansowej są dla Państwa najistotniejsze?
wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działań i współpraca w zakresie konsolidacji tych kierunków, w szczególności poprzez: informowanie o zadaniach publicznych, które będą realizowane w danym roku wraz z podaniem wysokości środków przeznacza
organizowanie cyklicznych szkoleń dotyczących zasad realizacji zadań publicznych;
prowadzenie podstrony dla organizacji pozarządowych i podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy w strukturze portalu internetowego urzędu;
informowanie o działalności organizacji pozarządowych prowadzonej na rzecz mieszkańców i promowanie tej działalności oraz angażowanie organizacji pozarządowych do wymiany doświadczeń i prezentacji osiągnięć, w szczególności poprzez możliwość przygotowywan
obejmowanie patronatem burmistrza oraz udzielanie rekomendacji na rzecz projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe i podmioty określone w art. 3 ust. 3;
prowadzenie szerokich konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy;
informowanie o wprowadzonych zmianach w ustawie;
tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej;
współdziałanie w pozyskiwaniu środków z funduszy zewnętrznych;
inicjowanie lub współorganizowanie szkoleń podnoszących jakość pracy organizacji pozarządowych i innych podmiotów w sferze zadań publicznych;
udostępnianie organizacjom pozarządowym i innym podmiotom w drodze bezprzetargowej lokalów z zasobów gminnych w celu odbywania spotkań i realizacji projektów służących mieszkańcom, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
prowadzenie działalności doradczej związanej z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych i innych podmiotów;
zawieranie porozumień z organizacjami pozarządowymi o wspólnej realizacji przedsięwzięć;
inne
9. Jakie uwagi i propozycje do dotychczasowej współpracy Państwo wnosicie?
10. Jaka jest dla Państwa najdogodniejsza forma komunikacji w zakresie współpracy z Gminą?
zamieszczanie informacji na stronie internetowej www.gminaskawina.pl
zamieszczanie informacji na tablicy ogłoszeń urzędu
przesyłanie informacji drogą elektroniczną
w inny sposób,


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .