Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Strategia rozwoju gminy Świebodzin 2020+

Celem badania ankietowego jest diagnoza opinii mieszkańców gminy Świebodzin na temat dotychczasowej polityki rozwoju, mocnych i słabych stron gminy oraz kierunków działań strategicznych na przyszłość. Wyniki badań posłużą wykonawcom dokumentu do stworzenia trafnej diagnozy stanu istniejącego oraz zaplanowania celów i działań strategicznych lepiej dopasowanych do społecznych oczekiwań. Będziemy wdzięczni za Państwa pomoc i udział w badaniu.
1. Na początku prosimy o ogólną opinię na temat tego, jak się Pani/Panu żyje w gminie Świebodzin? Proszę swoją odpowiedź określić na skali 1-5, gdzie 1 oznacza „bardzo źle”, a 5 „bardzo dobrze”:
1 - bardzo źle
2 - raczej źle
3 - przeciętnie
4 - raczej dobrze
5 - bardzo dobrze
0 - trudno powiedzieć
2. Jak ocenia Pani/Pan politykę rozwojową prowadzoną przez aktualne władze gminy (wybrane w 2018 r.)?
1 - bardzo źle
2 - raczej źle
3 - przeciętnie
4 - raczej dobrze
5 - bardzo dobrze
0 - trudno powiedzieć
3. Jak ocenia Pani/Pan politykę rozwojową prowadzoną przez poprzednie władze gminy (z kadencji 2014-2018)?
1 - bardzo źle
2 - raczej źle
3 - przeciętnie
4 - raczej dobrze
5 - bardzo dobrze
0 - trudno powiedzieć
4. Czy plan rozwoju gminy Świebodzin na najbliższe 10 lat powinien być raczej strategią kontynuacji działań z okresu sprzed 2018 r., czy nową strategią, opartą na innych priorytetach? Proszę wyrazić swoją opinię na 10-stopniowej skali, gdzie „1” oznacza strategię „kontynuacji tego, co było przed 2018 r.”, a „10” zupełnie nową strategię rozwoju.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5. Co jest Pani/Pana zdaniem największym potencjałem, mocną stroną gminy Świebodzin? Proszę spośród poniższych propozycji wybrać 5, które wg Pani/Pana są najmocniejszą mocną stroną gminy i mogą sprzyjać jej rozwojowi:
Środowisko przyrodnicze (jeziora, lasy) stanowiące potencjał turystyczny i rekreacyjny
Figura Chrystusa – najbardziej rozpoznawalny element zewnętrznego wizerunku miasta
Dostęp do ważnego węzła kolejowego gwarantującego szybki dojazd do dużych aglomeracji (Poznania i Berlina)
Atrakcyjnie położone tereny mieszkaniowe
Dobrze zorganizowana sieć szkół i przedszkoli
Historyczny układ urbanistyczny Świebodzina i liczne zabytki (kościoły, pałace, dwory)
Atrakcyjnie położone tereny aktywizacji gospodarczej
Korzystne warunki do rozwoju energetyki wiatrowej
Korzystne położenie w układzie drogowym (drogi szybkiego ruchu A2 i S3
Specjalistyczne centrum świadczenia usług rehabilitacyjno-ortopedycznych
6. Czy widzi Pani/Pan inne ważne potencjały, mocne strony gminy Świebodzin? Jeśli tak, proszę je wpisać:
7. Co jest Pani/Pana zdaniem największym problemem, słabą stroną gminy Świebodzin? Proszę spośród poniższych propozycji wybrać 5, które wg Pani/Pana są największym problemem, słabą stroną gminy i mogą obniżać jej poziom rozwoju:
Niewystarczająca liczba miejsc w żłobkach i przedszkolach
Niewielka liczba mieszkań komunalnych i budownictwa społecznego
Zły stan techniczny dróg gminnych, chodników
Braki uzbrojenia w infrastrukturę (np. wodociąg, kanalizacja, drogi) części atrakcyjnych działek budowlanych i pod działalność gospodarczą
Brak odpowiedniej liczby pracowników na rynku pracy
Brak łatwo dostępnego lokalnego transportu publicznego
Niedobór planów zagospodarowania przestrzennego – brak uregulowanej i szczegółowej polityki przestrzennej
Dość duża skala tzw. niskiej emisji (smog) na terenach miejskich i podmiejskich
Niekorzystna struktura demograficzna – szybkie tempo starzenia się społeczności lokalnej
Brak południowej obwodnicy miasta
8. Czy widzi Pani/Pan inne ważne problemy, słabe strony gminy Świebodzin? Jeśli tak, proszę je wpisać:
9. Proszę zapoznać się z czterema poniższymi zdaniami, które opisują potencjalne priorytety rozwojowe gminy Świebodzin. Proszę wybrać spośród nich jeden, który Pani/Pana zdaniem powinien być dla władz gminy Świebodzin najważniejszy przy planowaniu przyszłych inwestycji:
Gmina Świebodzin powinna skupić się na ściągnięciu nowych mieszkańców by pozyskać dochody z podatków
Gmina Świebodzin powinna rozwijać się spokojnie w oparciu o własne zasoby, bez istotnego zwiększania liczby przedsiębiorstw, mieszkańców i turystów licząc się tym samym z mniejszymi dochodami
Gmina Świebodzin powinna skupić się na pozyskiwaniu turystów, którzy odwiedzając gminę zostawialiby część środków finansowych w miejscowych przedsiębiorstwach działających w branży turystycznej
Gmina Świebodzin powinien skupić się na ściąganiu nowych inwestorów by pozyskać nowe miejsca pracy i dochody z podatków
10. Na których działaniach powinny się skupić władze gminy Świebodzin? Proszę z poniższych propozycji wybrać i zaznaczyć 5, które wg Pani/Pana są najważniejsze.
Renowacja zabytkowej zabudowy śródmiejskiej
Rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej
Przyciąganie nowych inwestorów
Rozwój transportu publicznego
Rozwój turystyki
Ochronę jakości powietrza i środowiska przyrodniczego
Budowa i remonty dróg/chodników
Rozwój sieci przedszkoli i żłobków
Budowa ścieżek rowerowych
Przyciąganie nowych mieszkańców
11. Czy widzi Pani/Pan inne działania, które powinna podejmować gminy Świebodzin? Jeśli tak, proszę je wskazać:
12. Proszę wymienić 1 lub 2 konkretne inwestycje, które gmina Świebodzin powinna zrealizować lub o które powinna zabiegać w pierwszej kolejności
13. Wiek:
mniej niż 30 lat
30-40 lat
41-50 lat
51-60 lat
więcej niż 60 lat
14. Płeć:
Kobieta
Mężczyzna
15. Miejscowość zamieszkania:
Świebodzin Borów Chociule
Glińsk Gościkowo Grodziszcze
Kępsko Kupienino Jeziory
Jordanowo Lubinicko Lubogóra
Ługów Nowy Dworek Osogóra
Podlesie Raków Rosin
Rozłogi Rudgerzowice Rusinów
Rzeczyca Wilkowo Witosław


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .
MoreGrowth   |   Natu.Care   |   HelloFinance   |   HiJunior   |   LifeAndMyFinance