Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

BADANIE LOGISTYKI ODZYSKU W POLSCE – badanie łańcucha dostaw

Ankieta składa się z 30 pytań. Jej wypełnienie zajmie około 10-15 minut.
Szanowni Państwo,

mamy przyjemność poinformować Państwa o rozpoczęciu prac naukowych nad badaniem logistyki odzysku w Polsce.

Wzrost gospodarczy kraju i budowa infrastruktury transportowej przyczyniły się do dynamicznego rozwoju tradycyjnie pojętej logistyki. Z kolei coraz większe wymagania konsumentów wraz z ich rosnącą świadomością oraz przynajmniej deklarowana przez społeczeństwo troska o środowisko naturalne wymagają równie sprawnej organizacji procesów logistyki odzysku. Mimo to, można odnieść wrażenie że część przedsiębiorstw funkcjonujących w polskiej gospodarce wciąż nie zauważa tej potrzeby. Wyżej wymienione badanie pozwoli określić, jak istotną rolę odgrywa logistyka odzysku dla przedsiębiorstw prowadzących działalność w naszym kraju.

Adresatami analiz są przedsiębiorstwa funkcjonujące na rynku polskim. Ankietowanie obejmie około 80 tys. przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych, co pozwoli na uzyskanie wiarygodnych wyników. Badanie ma dać informacje m. in. o: branżach w których logistyka odzysku jest szczególnie istotna, barierach we wdrażaniu rozwiązań logistycznych w zakresie gospodarki odpadami, najczęściej występujących problemach w zakresie logistyki odzysku oraz podejściu przedsiębiorców do tematów ochrony środowiska, gospodarki odpadami i społecznej odpowiedzialności biznesu. Będzie to kompleksowe opracowanie podsumowujące obecny stan organizacji procesów logistyki odzysku w przedsiębiorstwach funkcjonujących w Polsce, które dodatkowo wskaże najpoważniejsze bariery i możliwe kierunki rozwoju tego narzędzia funkcjonowania łańcuchów dostaw w Polsce. O tym, że jest to skuteczny instrument mogą świadczyć przykłady konkretnych firm, w tym np.:

• Połączenie funkcji logistyki i logistyki odzysku w SONY ERICSSON pozwoliło na ograniczenie strat o 19% (źródło: Reverse Logistics Magazine),

• Walmart redukując masę opakowań i skracając trasy przejazdu swoich ciężarówek zaoszczędził 200 mln $ w skali roku (źródło: Harvard Business Review).

Prosimy o wyrażenie Państwa zdania poprzez udzielenie odpowiedzi w dołączonej ankiecie. Jesteśmy przekonani, że opracowanie danych, dostarczy cennych i wiarygodnych informacji na temat funkcjonowania i możliwości rozwoju logistyki odzysku w polskiej gospodarce.
1. Jeśli chciałby Pan/Pani w podziękowaniu za wypełnienie ankiety otrzymać zaproszenie na V Międzynarodową Konferencję Logistyka Odzysku – Opakowania, proszę o podanie danych teleadresowych firmy.
W przeciwnym razie ankieta zostanie wypełniona anonimowo.
Imię i nazwisko
Nazwa firmy
Stanowisko
Adres firmy
Adres email
Numer telefonu
* 2. Informacje ogólne:
Miejsce prowadzenia działalności (województwo, miejscowość)
Data rozpoczęcia działalności:
Branża:
Kapitał zakładowy przedsiębiorstwa:
* 3. Wielkość przedsiębiorstwa:
Mikroprzedsiębiorstwo (< 10 pracowników)
Małe przedsiębiorstwo (10-50 pracowników)
Średnie przedsiębiorstwo (50-250 pracowników)
Duże przedsiębiorstwo (> 250 pracowników)
* 4. Przedmiot działalności firmy:
Konfekcjonowanie
Handel
Serwis/ konserwacja/ naprawy
* 5. Zakres działalności firmy:
Import lub wewnątrzwspólnotowe nabywanie produktów w opakowaniach
Wprowadzanie produktów w opakowaniach na rynek krajowy
Sprzedaż produktów do eksporterów
* 6. Czy znane jest Państwu pojęcie logistyki odzysku (inaczej: logistyka zwrotna, logistyka odwrotna, logistyka zwrotów, ekologistyka, reverse logistics)?
Tak
Nie
* 7. Zakładając, że "logistyka odzysku to proces planowania, wdrożenia i kontrolingu wydajnego, optymalnego pod względem kosztowym przepływu surowców naturalnych, półproduktów i wyrobów gotowych wraz ze związaną z nimi informacją od punktu przeznaczenia do punktu pochodzenia w celu odzyskania wartości lub właściwego składowania" (źródło www.rlec.com) - czy przykładają Państwo uwagę od procesów logistyki odzysku zachodzących w Państwa przedsiębiorstwie?
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Raczej nie
Zdecydowanie nie
Nie obserwujemy zachodzenia takich procesów
* 8. Jak ważna jest logistyka odzysku w stosunku do innych procesów przebiegających w Państwa przedsiębiorstwie?
Bardzo ważna
Ważna
Stosunkowo mało ważna
Znaczenie marginalne
* 9. Czy dla Państwa przedsiębiorstwa ważne są problemy środowiska naturalnego?
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Raczej nie
Zdecydowanie nie
* 10. Proszę wskazać bariery, które wg Państwa ograniczają rozwój logistyki odzysku w Polsce. Przy każdej odpowiedzi proszę wpisać Pana/Pani ocenę [Tak/Nie]
Niski stopień istotności logistyki odzysku wobec innych procesów
Strategia firmy nie uwzględniająca procesów logistyki odzysku
Nieuczciwa konkurencja utrudniająca eksplorację nowych obszarów
Brak zaangażowania i zainteresowania problemem ze strony kierownictwa
Niski poziom wiedzy technicznej personelu
Niska wydajność systemu zarządzania w odniesieniu do odzyskiwania zasobów
Klasyczny opór przeciw zmianom organizacyjnym
Niezrozumienie korzyści stosowanych praktyk w tym obszarze obserwowanych wśród konsumentów
Ograniczenia/ brak środków finansowych
Zasady podatkowe utrudniające procesy zwrotu i odzysku
Brak widocznych korzyści finansowych, które motywowałyby do odzysku
Bariery prawne
Nieegzekwowanie prawa w praktykach związanych z gospodarką odpadami
Brak komunikacji, tzw. asymetria informacji powodująca zbyt duże ryzyko funkcjonowania na rynku odzysku
Brak zachęt legislacyjnych/ fiskalnych ze strony państwa
Niepraktyczne przepisy ochrony środowiska obciążające zbytnio biurokrację co obciąża firmy
Niewłaściwa polityka zwrotów i reklamacji
Zacofanie obszaru technologii recyklingu uniemożliwiające jego komputeryzację (przewaga ręcznego segregowania nad automatycznymi sortowniami)
Brak odpowiednich modułów obsługujących procesy logistyki odzysku w dostępnych systemach informatycznych
Brak systemów elektronicznej wymiany danych w ramach zamkniętej pętli łańcucha dostaw
Zbyt niski stopień istotności logistyki odzysku by ją informatyzować – potencjalne przychody ze sprzedaży surowców nie pokryją kosztów usług informatycznych
Brak odpowiednich praktyk w tym zakresie (młoda, rozwijająca się dziedzina, brak best practise)
Ograniczona możliwość prognozowania ze względu na różnorodność (heterogeniczność) zwrotów, braków, odpadów itp.
* 11. Proszę wybrać 5 sektorów, dla których wg Państwa ważne są procesy logistyki odzysku, oraz uzasadnić wybór wskazaniem czynników:
Stosunkowo duża ilość zwrotówProdukcja/sprzedaż wyrobów w opakowaniach wielokrotnego użytku,Produkcja/sprzedaż wyrobów objęte dużym ryzykiem zwrotów gwarancyjnych,Produkcja/sprzedaż wyrobów, z których w łatwy sposób można pozyskać surowce wtórne,Produkcja/ sprzedaż wyrobów zawierających substancje niebezpieczneProdukty, których selektywne zbieranie i utylizacja wymagane są przepisami prawa
Wydawniczy
Elektroniczny, AGD
Paliwowo- energetyczny
Metalurgiczny
Elektromaszynowy
Chemiczny
Farmaceutyczny
Odzieżowy i tekstylny
FMCG
Przemysł szklarski
Przemysł ciężki
Energia (OZE)
* 12. Proszę zaznaczyć jakie procesy logistyki odzysku występują w Państwa firmie pomiędzy partnerami sieci dostaw. [Tak/Nie]
Zwroty związane z wyrównywaniem stanów magazynowych
Zwroty marketingowe
Wycofywanie produktów ze sprzedaży
Wycofywanie produktów sezonowych
Produkty uszkodzone w transporcie
Produkty przeterminowane
System kaucjonowania
Reklamacje
Zwrotne
Wielkokrotnego użytku
Wymagające zebrania i utylizacji, w tym odzysku i recyklingu
System kaucjonowania
Reklamacje
13. Jakie inne procesy logistyki odzysku występują w Państwa firmie pomiędzy partnerami sieci dostaw?
* 14. Proszę zaznaczyć jakie procesy logistyki odzysku występują w Państwa firmie pomiędzy firmą a konsumentami [Tak/Nie]
Uszkodzone/ niechciane
Zwroty gwarancyjne
Wycofane ze sprzedaży
Wymagające zebrania i utylizacji, w tym odzysku i recyklingu
System kaucjonowania
Reklamacje
Odzysk
Recykling
Wymagające zebrania i utylizacji
System kaucjonowania
Reklamacje
15. Jakie inne procesy logistyki odzysku występują w Państwa firmie pomiędzy firmą a konsumentami?
* 16. Czy wytwarzane przez Państwa produkty nadają się do recyklingu?
Tak, bo produkty nadające się do recyklingu są częściej wybierane przez klientów
Tak, bo takie są wymagania
Nie, jest to zbyt praco- i czasochłonne
Nie, bo jest to dla nas mało ważne
* 17. Czy wytwarzane przez Państwa opakowania nadają się do recyklingu?
Tak, bo produkty w opakowaniach nadających się do recyklingu są częściej wybierane przez klientów
Tak, bo takie są wymagania
Nie, jest to zbyt praco- i czasochłonne
Nie, bo jest to dla nas mało ważne
* 18. Czy wytwarzane przez Państwa produkty pochodzą z surowców z recyklingu?
Tak, bo produkty w opakowaniach nadających się do recyklingu są częściej wybierane przez klientów
Tak, bo takie są wymagania
Nie, jest to zbyt praco- i czasochłonne
Nie, bo jest to dla nas mało ważne
Nie, bo konsumenci są negatywnie nastawieni do produktów z odpadów
* 19. Czy wytwarzane przez Państwa opakowania produkowane są z surowców pochodzących z recyklingu?
Tak, bo produkty w opakowaniach nadających się do recyklingu są częściej wybierane przez klientów
Tak, bo takie są wymagania
Nie, jest to zbyt praco- i czasochłonne
Nie, bo jest to dla nas mało ważne
Nie, bo klienci są negatywnie nastawieni do opakowań z odpadów
* 20. Czy współpracują Państwo na stałe z firmami gospodarki odpadami i starają się maksymalizować efektywność surowcową wspólnie z tymi firmami jako partnerami w łańcuchu dostaw?
Tak, ponieważ
Nie, ponieważ
* 21. Czy segregują Państwo odpady zebrane na terenie firmy?
Tak
Nie
* 22. Czy sprzedają Państwo wysegregowane na terenie firmy odpady jako surowce?
Tak, ponieważ
Nie, ponieważ
* 23. Czy prowadzili Państwo akcje związane ze strategią odpowiedzialnego biznesu (CSR)?
Tak, np.
Nie, ponieważ
* 24. Czy przeprowadzali Państwo w swojej firmie audyt pod kątem występowania marnotrawstwa surowców?
Tak
Nie, ale planujemy
Nie i nie planujemy
* 25. Czy przeprowadzali Państwo w swojej firmie audyt pod kątem spełnienia wymogów związanych z ochroną środowiska?
Tak
Nie, ale planujemy
Nie i nie planujemy
* 26. Czy Państwa zdaniem logistyka odzysku jest rozwojowa i opłacalna?
Tak – jest elementem działania na rzecz środowiska naturalnego, a właściwie zorganizowana pozwala na zwiększenie zysków i osiągniecie przewagi konkurencyjnej
Tak – ale tylko w niektórych branżach
Nie ma sensu – powoduje dodatkowe koszty i niepewne korzyści
Nie – występuje klasyczny opór przeciw zmianom organizacji pracy obecnie funkcjonujących procesów
* 27. Czy będą dążyli Państwo do wdrożenia/rozwoju logistyki odzysku w swoim przedsiębiorstwie?
Tak, ponieważ
Zastanawiamy się, ponieważ mamy wątpliwości w zakresie
Nie, ponieważ
* 28. Logistyka odzysku powoduje następujące korzyści dla konsumentów:
Lepszą obsługę zwrotów i reklamacji
Obniżenie kosztów produkcji w związku z wykorzystaniem surowców wtórnych
Możliwość stosowania opakowań wielokrotnego użytku
Skuteczny system kaucjonowania
Sprawny odbiór odpadów z gospodarstw domowych
Lepszy stan środowiska naturalnego
29. Jakie elementy pomogłyby Państwu podjąć pozytywną decyzję dotyczącą rozwoju procesów logistyki odzysku w Państwa przedsiębiorstwie?
* 30. Gospodarka recyrkulacyjna wymusza rozwój procesów logistyki odzysku. Jak szybko Państwa zdaniem logistyka odzysku ma szansę stać się powszechna w Unii Europejskiej, w tym w Polsce?
Do 3 lat
3-5 lat
Powyżej 5 lat


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .
MoreGrowth   |   Natu.Care   |   HelloFinance   |   HiJunior   |   LifeAndMyFinance