Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Rola dyrektora w planowaniu - nauczyciel

* 1. Czy uważa Pan/Pani, że stosowane dotychczas planowanie pracy w szkole, jest dla jej funkcjonowania:
Bardzo przydatne Częściowo przydatne
Zbędne Nie wiem
2. Jeśli w poprzednim pytaniu (nr 1) odpowiedział/a Pan/Pani, iż planowanie jest bardzo przydatne lub częściowo przydatne, to proszę uzasadnić dlaczego? (Proszę wskazać maksymalnie trzy odpowiedzi spośród poniższych):
Pozwala na usystematyzowanie pracy placówki
Wyznaczanie celów ułatwia ich realizację
Nauczyciele mają pełną świadomość własnych obowiązków i celów co ułatwia sprawowanie kontroli nad nimi
Każdy odpowiednio zarządzany obiekt winien mieć plan pracy, nie wyobrażam sobie, aby mogło być inaczej
Poprawia współpracę pomiędzy dyrekcją, a kadrą nauczycielką
Nie mam zdania
3. 3. Jeżeli w pytaniu nr 1 uznał/a Pan/Pani, że dotychczasowe planowanie jest zbędne to proszę uzasadnić odpowiedź (Proszę wskazać maksymalnie trzy odpowiedzi spośród poniższych):
Zajmuje zbyt dużo czasu, który mógłby zostać poświęcony uczniom
Sztucznie stwarza wymagania, które szkoła winna osiągnąć, współpraca z uczniami wymaga każdorazowo indywidualnego podejścia, systematyzacja częstokroć blokuje możliwości rozwojowe
Współpraca dyrekcji z nauczycielami niepotrzebnie staje się nadmiernie sformalizowana
Plan pracy nie uwzględnia możliwych trudności, które występują w ciągu roku, które uniemożliwiają jego realizację
Dyrekcja przede wszystkim podporządkowuje się planowi, kształcenie i bezpieczeństwo uczniów tym samym schodzi na drugi plan
Nie mam zdania
* 4. Z którego z dotychczas stosowanych planów pracy można zrezygnować bez szkody dla jej funkcjonowania? (Proszę wymienić przykłady)
* 5. Które z dotychczasowo stosowanych planów pracy szkoły wymagają modyfikacji? (Można wskazać dowolną ilość spośród wymienionych poniżej planów)
Wyznaczanie rocznych celów szkoły
Planowanie nadzoru pedagogicznego nad nauczycielami
Planowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli
Rozwój szkoły jako instytucji
Planowanie pracy zespołów nauczycieli
Organizacja pracy (plan nauczania, arkusze organizacji funkcjonowania obiektu)
Plany techniczne (np. remonty)
Żaden plan nie wymaga modyfikacji
* 6. Proszę wskazać w jaki sposób należy zmodyfikować wskazane w pytaniu nr 5 plany pracy szkoły?
* 7. Czy składał Pan/Pani wnioski i propozycje do planów pracy szkoły?
TAK
NIE
* 8. Jak ocenia Pan(i) dotychczasową współpracę dyrektora z nauczycielami i Radą Pedagogiczną w zakresie planowania pracy szkoły? (Proszę krótko scharakteryzować)
9. Jeżeli posiada Pan/Pani ewentualne inne uwagi na temat planowania pracy szkoły, proszę wskazać je poniżej:


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .