Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

satysfakcja pracowników

Witaj, przed Tobą ankieta dot. satysfakcji z pracy składająca się z sześciu kategorii czynników, które są poddawane ocenie. Prosimy określić, w jakim stopniu jesteś zadowolony/a ze spełniania danego czynnika w warunkach pracy w Firmie w skali 1-9 gdzie 1 oznacza 'jestem zupełnie niezadowolony/a a 9 oznacza jestem bardzo zadowolony/a.

Bardzo dziękujemy za wypełnienie ankiety.
1. Ogólna satysfakcja z pracy
123456789
Przestrzeganie praw pracowniczych
Brak stresu związanego z pracą
Sprawiedliwe zasady wynagradzania
Równowaga pomiędzy życiem osobistym, a życiem zawodowym
Poczucie stabilności zatrudnienia
Odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie w niezbędny sprzęt
Wysokość wynagrodzenia zasadniczego
Pozapłacowe składniki wynagrodzenia
Pozycja w Firmie odpowiadająca moim kompetencjom
Elastyczny czas pracy
2. Relacje z przełożonym
123456789
Jasne kryteria przyznawania premii / nagród
Rzetelna ocena pracy przez przełożonych
Wysoki poziom kompetencji przełożonego
Odpowiedni sposób delegowania obowiązków
Dobre relacje z przełożonym
Umiejętne rozwiązywanie konfliktów przez przełożonych
Wzajemne zaufanie i wiarygodność
Wdrażanie inicjatyw wypracowanych przez samych pracowników
Sprawna komunikacja z przełożonym
3. Komunikacja i przepływ informacji
123456789
Pełna wiedza o zakresie własnych praw i obowiązków służbowych
Sprawny przepływ informacji pomiędzy działami
Wiedza o wynikach Firmy i jej produktach
Udzielanie szczerych informacji zwrotnych
Jasne komunikowanie zmian na poziomie całej Firmy
Jasne komunikowanie zmian w moim dziale
4. Praca zespołowa i koordynacja
123456789
Dobra atmosfera pracy
Ilość obowiązków w pełni odpowiadająca możliwościom ich realizacji
Wzajemne wsparcie w wykonywaniu obowiązków zawodowych
Korzystanie z wiedzy i doświadczenia współpracowników
Efektywne wykorzystanie zasobów ludzkich
Samodzielność i niezależność w wykonywaniu obowiązków
Nieformalne relacje z innymi pracownikami
5. Kształcenie i rozwój
123456789
Wsparcie Firmy w poszerzaniu kompetencji
Możliwość stałego rozwoju zawodowego
Atrakcyjność oferty szkoleniowej
Klarowne kryteria awansu
Jakość funkcjonującego systemu oceny pracowników
Możliwość „wykazania się” w pracy
Rodzaj wykonywanych przeze mnie zadań
6. Wizerunek firmy na rynku pracy
123456789
Poczucie dumy z zatrudnienia w Firmie
Zadowolenie z reputacji Firmy
Wysoka pozycja Firmy na rynku branżowym
Przekonanie o wyjątkowości i wysokiej jakości oferowanych produktów / usług


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .
MoreGrowth   |   Natu.Care   |   HelloFinance   |   HiJunior   |   LifeAndMyFinance