Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Ankieta dla uczniów LP w Gdyni


” ROLA KOREKTY W ROZWOJU PLASTYCZNYM UCZNIA”


Badanie ankietowe obejmuje uczniów kilku szkół plastycznych w Polsce. Jego celem jest poszerzenie wiedzy o roli korekty w szkolnym rozwoju artystycznym. Poniżej znajdują się stwierdzenia i pytania dotyczące wykonywanych przez nauczycieli plastyków korekt prac uczniowskich. Ustosunkuj się do nich, zaznacz JEDNĄ, najbliższą Twoim odczuciom i przekonaniom wersję odpowiedzi lub wpisz własną odpowiedź w przypadku pytań otwartych. W niektórych pytaniach zamkniętych oprócz jednej odpowiedzi masz również możliwość dodatkowego przedstawienia swojego punktu widzenia w sposób opisowy.
W ankiecie nie ma odpowiedzi dobrych, ani złych, są mniej lub bardziej zgodne z Twoimi przekonaniami i odczuciami. Aby badanie miało sens, ważne jest abyś odpowiedział/ a na każde pytanie szczerze.
Przed zaznaczeniem wyborów – przeczytaj uważnie każdą możliwość.
Twoje odpowiedzi są poufne, a opracowane wyniki są chronione tajemnicą badawczą i będą prezentowane całościowo.
Jeśli będziesz miał/a jakieś pytanie, podnieś rękę, a osoba prowadząca podejdzie do Ciebie i udzieli Ci pomocy.
Dziękujemy za udział w badaniu.


1. Czy i w jaki sposób współpracuję z nauczycielem w prowadzeniu mojego rozwoju artystycznego?
.
2. Łatwiej mi się skupić na informacjach i sugestiach nauczyciela podczas:
a) korekty skierowanej do grupy
b) korekty indywidualnej
3. Korekta indywidualna pracy plastycznej kojarzy mi się przede wszystkim:
a) z osobistą rozmową z nauczycielem na temat realizacji koncepcji twórczej i sposobu wyrażania siebie
b) z oceną wykonania (co dobre, co złe)
c) ukierunkowaniem, poradą, wskazówką techniczną
4. Bardziej przemawiają do mnie wypowiedzi nauczyciela, gdy podczas aktualnej korekty:
a) nawiązuje do moich poprzednich prac i robi analizę porównawczą
b) skupia się głównie na obecnym zadaniu
5. Korekta bardziej pobudza mnie do refleksji gdy:
a) nauczyciel odnosi ją wyłącznie do moich dokonań
b) porównuje poziom mojego wykonania z pracami innych osób w grupie
6. Dostrzegam, że forma korekty indywidualnej nauczyciela jest:
a) podobna w stosunku do każdego ucznia
b) różna w stosunku do różnych osób
7. Na ogół w trakcie korekty mogę:
a) przedstawić swoją koncepcję i uzasadnić ją
b) wyrazić trudne emocje, wątpliwości i rozterki twórcze
c) poznać sposoby rozwiązania problemów pojawiających się w trakcie realizacji
d) wysłuchać argumentów nauczyciela i przyjąć je bez dyskusji
8. Lubię, gdy nauczyciel podczas korekty pracy ucznia:
a) nie traci poczucia humoru
b) mówi głośno, używa kwiecistego języka, metafor, dygresji
c) przywołuje przykłady wielkich artystów ( ich wzloty i upadki w drodze do sukcesu) lub własne doświadczenia artystyczne
d) ogranicza się do zwięzłych, rzeczowych, konkretnych informacji i wskazówek
e) rozmawia z każdym uczniem bardziej „na osobności”- w kameralny sposób
9. Moim zdaniem nauczyciel najbardziej docenia ucznia, który:
a) daje się prowadzić- podporządkowuje się jego wizji artystycznej i stara się sprostać jego oczekiwaniom,
b) potrafi wykorzystać sugestie i uwagi nauczyciela zachowując autorski charakter swojego pomysłu
10. Uważam, że podczas korekt najwięcej czasu i uwagi ze strony nauczyciela otrzymują:
a) uczniowie z trudnościami w nauce lub słabszymi postępami artystycznymi
b) uczniowie szczególnie uzdolnieni
c) uczniowie zdolni, ale niesystematyczni, nieobowiązkowi, niezdyscyplinowani
d) uczniowie przeciętnie uzdolnieni
11. Obserwuję, że rozpoczynając korektę nauczyciel najczęściej:
a) podkreśla mocne strony pracy
b) wskazuje niedociągnięcia, potknięcia, błędy etc.
c) pyta o punkt widzenia ucznia skłaniając go do autorefleksji
d) spontanicznie wyraża swoje emocje (np. rozczarowanie, zaskoczenie, niezadowolenie)
e) oceniając prace ucznia komentuje jego usposobienie, cechy charakteru
12. Gdy krytyka nauczyciela podczas korekty wydaje mi się niesłuszna:
a) przeżywam to wewnętrznie, nie podejmuję dyskusji choć mam inne zdanie
b) ostro bronię swoich racji
c) podejmuję próbę dialogu i negocjowania z nauczycielem swojego stanowiska
d) przyjmuję, że nauczyciel zawsze ma rację
13. Wzajemna korekta koleżeńska uczniów na zajęciach plastycznych:
a) ułatwia oswojenie się z sytuacją oceny
b) wzmacnia odporność na stres związany z ekspozycją społeczną i oceną
c) nasila wzajemną rywalizację między uczniami
d) rozwija asertywną umiejętność radzenia sobie ze słuszną i niesłuszną krytyką
14. Najtrudniejszym dla mnie etapem korekty jest:
a) pierwsze wrażenie nauczyciela i jego reakcja po ujrzeniu pracy
b) słuchanie informacji o niedociągnięciach
c) końcowa ocena
d) planowanie kierunku konstruktywnych zmian w zakresie aktywności twórczej
15. Uczucia, które najczęściej towarzyszą mi podczas korekty to:
a) obawa, lęk, niepewność
b) ciekawość poznawcza, radosne oczekiwanie
c) spokój
d) irytacja, złość
e) ogólne zdenerwowanie
f) zniecierpliwienie
g) zwątpienie w siebie
h) inne
16. Korekty plastyczne, których doświadczyłam(łem) miały na mnie najczęściej wpływ:
a) mobilizujący
b) blokujący, wzbudzający wątpliwości dotyczące zdolności plastycznych
c) porządkujący i ułatwiający organizację aktywności twórczej
e) wzmacniający samoocenę i wiarę we własne możliwości
f) neutralny
g) inne
17. Sytuacja korekty plastycznej:
a) buduje osobistą relację i więź między uczniem i nauczycielem-mistrzem
b) poszerza u ucznia świadomość ograniczeń i niedoskonałości
c) pomaga mu odkryć atuty i potencjalne możliwości
d) zwiększa dystans między uczniem i nauczycielem
e) motywuje ucznia do osobistego rozwoju i aktywności twórczej
f ) stwarza okazję osobistej rozmowy ucznia z nauczycielem przez pryzmat wytworów plastycznych
18. Podczas najważniejszej dla mnie korekty plastycznej dowiedziałam się (dokonałam odkrycia) na swój temat, że
19. Jaką zmianę wprowadziłabym (wprowadziłbym) w korektach plastycznych, aby bardziej przemawiały do uczniów i były owocne
opracowanie:
Wanda HawashAnkieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .