Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Ankieta GR PCK SANDOMIERZ

Jestem studentem III roku Bezpieczeństwa Wewnętrznego na specjaloności Zarządzanie Kryzysowe na Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnobrzegu. Piszę pracę licencjacką na temat " Rola i zadania stowarzyszeń w zarządzaniu kryzysowym na przykładzie Grupy Ratownictwa PCK Sandomierz ". Celem badania jest ocena przedstawiająca działania stowarzyszeń takie jak Grupa Ratownictwa PCK związanych z zarządzaniem kryzysowym.
Kwestionariusz ankiety składa się z 29 pytań o charakterze zamkniętym.
Proszę o wybranie odpowiedzi, które są szczere i prawdziwe (proszę o zaznaczanie kółkiem prawidłowej odpowiedzi).
Zapewniam o anonimowości tej ankiety. Wyniki, które uzyskam posłużą mi wyłącznie do celów naukowych.
Dziękuje za wypełnienie ankiety.
1. Płeć
Kobieta
Mężczyzna
2. Wiek
18-25 lat
26-35 lat
36-45 lat
powyżej 46 lat
3. Wykształcenie
Zawodowe
Średnie
Wyższe
4. Miejsce zamieszkania
Miejscowość 0 - 1500 mieszkańców
Miejscowość 1500 - 15 000 mieszkańców
Miejscowość 15 000 - 30 000 mieszkańców
Miejscowość powyżej 30 000 mieszkańców
5. Od ilu Pan/Pani członkiem Grupy Ratownictwa PCK Sandomierz
0 - 1
1 - 3
3 -6
powyżej 6
6. Jakie uprawnienia Pan/Pani w Grupie Ratownictwa PCK Sandomierz
Młodszy Ratownik
Ratownik KPP
Pielegniarka/ Pielegniarz
Ratownik Medyczny
Inne
7. Czy otrzymuje Pan/Pani wynagrodzenie finansowe z przynależności do Grupy Ratownictwa PCK Sandomierz
Tak
Nie
Nie słyszałem o żadnych profitach
8. Skąd Pan/Pani dowiedzał/a się o Grupie Ratownictwa PCK Sandomierz
Od znajomego
Z portali społecznościowych
Media
Widzałem/am Grupe Ratownictwa PCK Sandomierz w działaniach
9. Kiedy najczęściej w powiecie sandomierskim istnieje możliwość powołania sztabu kryzysowego
Klęski żywiołowe
Poszukiwania osób zaginionych
Zdarzenia masowe
Inne
10. Jakie klęski żywiołowe najczęściej występują na terenie powiatu sandomierskiego
Powodzie
Pożary
Huragany
Inne
11. W jakim położeniu geograficznym znajduje się powiat sandomierski
Kotlina i Wyżyna
Nizina i Wyżyna
Wyżyna
Nie wiem
12. Czy Grupa Ratownictwa PCK Sandomierz posiada podstawy prawne do działalności
Tak
Nie
Nie wiem
13. Jeżeli zaznaczył/a Pan/Pani odpowiedź TAK proszę podać jakie
Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym
Ustawa o Bezpieczeństwie Imprez Masowych
Regulamin Grup Ratownictwa ( uchwała Zarządu Głównego PCK )
Ustawa o Zarządzaniu Kryzysowym
14. Jakie wytyczne powinny zostać spełnione do powstania Grup ( stowarzyszeń ) Ratownictwa PCK (wybierz 3 odpowiedzi)
Minimum 15 członków zwyczajnych PCK ( w tym 10 członków posiadających aktualny kurs KPP )
Wyposażenie zgodne z obowiązującym regulaminem wyposażenia Grup Ratownictwa PCK
System alarmowania i powiadamiania członków jednostki
Na podstawie uchwały Zarządu Głównego PCK
Grupę tworzą pełnoletni członkowie PCK
Wpis do rejestru jednostek współpracujących z system PRM Grup Ratownictwa PCK
15. Jakie zadania realizuje Grupa Ratownictwa PCK Sandomierz w zarządzaniu kryzyswoym (wybierz 3 odpowiedzi )
Współdziałanie ze słuzbami ratowniczymi, instytucjami i innymi podmiotami w obszarze bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa i ochrony ludności, w tym ratownictwa medycznego i innego
Podejmowanie działań ratowniczych, poszukiwawczych, poszukiwawczo - ratowniczych w warunkach katastrofy naturalnej, awarii technicznej, wypadku w komunikacji z udziałem środku transportu zbiorowego i innych sytuacji kryzysowych
Wspomaganie operacji humanitarnych, w tym wspieranie działań administracji państwowej podczas stanu klęski żywiołowej, stanu wyjątkowego i stanu wojennego
Zabezpieczenie medyczne planowanych i nie planowanych imprez, w tym o charakterze masowym, pochodów i manifestacji oraz innych wydarzeń gromadzących obywateli na niewielkiej przestrzeni mogących potencjalnie prowadzić do zdarzeń
upowszechnianie zasad pierwszej pomocy wśród społeczeństwa m.in. poprzez oragnizacje szkoleń prelekcji i pokazów
wspieranie działań statutowych PCK
16. Jaki jest obszar działań Grupy Ratownictwa PCK Sandomierz w zarządzaniu kryzysowym
Miejski
Gminny
Powiatowy
Wojewódzki
Ogólnopolski
17. Z jakimi podmiotami zarządzania kryzysowego współpracuje Grupa Ratownictwa PCK Sandomierz (wybierz 5)
Państwowa Straż Pożarna
Policja
Państwowe Ratownictw Medyczne
Straż Miejska
Ochotnicze Straże Pożarne
Stowarzyszenia ( GOPR, TOPR, WOPR )
Wojsko Polskie
Straż Graniczna
Zespoły Zarządzania Kryzysowego (Gminny, Powiatowy, Wojewódzki)
18. Jak wygląda współpraca z tymi podmiotami (wybierz 3 odpowiedzi)
Wspólne podnoszenie własnych kwalifikacji
Współpraca w działaniach ratowniczych
Wspólne tworzenie map zagrożeń dla społeczności lokalnej
Organizacja i zabezpieczanie imprez ( również masowych )
Organizacja i uczestnictwo w manewrach i ćwiczeniach
Organizacja i uczestnictwo w spotkaniach dotyczących bezpieczeństwa oraz zarządzania kryzysowego
19. Czy Grupa Ratownictwa PCK Sandomierz podlega koordynacji podczas działań przez inne podmioty zarządzania kryzysowego
Tak
Nie
Nie wiem
20. Kto jest koordynatorem w trakcie działań Grupy Ratownictwa PCK Sandomierz z innymi podmiotami
Nikt nie koordynuje działaniami GR PCK Sandomierz
Koordynuje tylko Państwowa Straż Pożarna
Koordynatorem jest podmiot, który zadysponował grupę ratownictwa, ale może się to zmienic w trakcie działań ratowniczych
Koordynatorem jest szef Grupy Ratownictwa PCK Sandomierz
21. Czy Grupa Ratownictwa dysponuje odpowiednim sprzętem do realizacji zadań zarządzania kryzysowego
Tak
Nie
Nie wiem
22. Jakim sprzętem dysponuje Grupa Ratownictwa PCK Sandomierz (wybierz 5)
2 ambulanse typu "P"
Quad z przyczepką do transportu poszkodowanych
Łódź płaskodenna
2 namioty pneumatyczne (32 m2 i 16 m2)
Przyczepa kastroficzna z wyposażeniem
Środki łączności
GPS oraz sprzęt oświetleniowy
Leki oraz środki opatrunkowe
23. Czy środki i zasoby ludzkie, które posiada Grupa Ratownictwa PCK Sandomierz są w pełni wystarczające do realizacji zadań w obszarze zarządzania kryzysowego
Tak
Nie
Nie wiem
24. Czy Grupa Ratownictwa PCK Sandomierz posiada wewnętrzny system alarmowania i powiadamiania członków jednostki
Tak
Nie
Nie wiem czy taki system istnieje
25. Czy członkowie Grupy Ratownictwa PCK Sandomierz muszą posiadać odpowiednie kursy do realizacji zadań zarządzania kryzysowego
Tak
Nie
Nie wiem
26. Jakie kursy musi odbyć członek Grupy Ratownictwa PCK Sandomierz do relizacji zadań zarządzania kryzysowego
Zgodnie ze statutem Grupy Ratownictwa PCK Sandomierz oraz zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego PCK
Kurs Płetwonurka
Kurs wyskościowy
Kurs 16 godzinny pierwszej pomocy PCK
27. W jaki sposób realizowane są ćwiczenia i szkolenia ratowników Grupy Ratownictwa PCK Sandomierz
W porozumieniach z podmiotami współpracującymi z Grupą Ratownictwa PCK Sandomierz oraz zgodnie z założonymi ćwiczeniami i szkoleniami przez Zespoły Zarządzania Kryzysowego oraz wewnętrzne szkolenia i ćwiczenia jednostki
W porozumieniu z innymi Grupami Ratownictwa PCK
W porozumieni z innymi stowarzyszeniami działąjącymi w KSRG
28. W jakich ćwiczeniach brała udział Grupa Ratownictwa PCK Sandomierz w obszarze zarządzania kryzysowego i poza nim (wybierz 3 odpowiedzi)
Ćwiczenia ogólnopolskie " Być gotowym na EURO 2012"
Ćwiczenia wojwódzkie (coroczne)
Ćwiczenia powiatowe i gminne (coroczne)
Ćwiczenia międzynarodowe " EU CARPATHEX 2011"
Ćwiczenia wewnętrzne grup ratownictwa PCK
Ćwiczenia doskonalające umiejętności ratowników Grupy Ratownictwa PCK (wewnętrzne)
29. W jakich działaniach ratowniczych brała czynny udział Grupa Ratownictwa PCK Sandomierz w obszarze zarządzania kryzysowego i poza nim (wybierz 3 odpowiedzi)
Powódź 2010 w Sandomierzu
Transport rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej (pociąg Terespol - Warszawa)
Wypadek autokaru w Jasienicy (pow. Sandomierski)
Wypadek autobusu MZK w Sandomierzu
Liczne poszukiwania osób zaginionych
Zabezpieczenie medyczne Euro 2012
Zabezpieczenie medyczne ŚDM 2016 w Sandomierzu ( stan gotowości do wyjazdu alarmowego na ŚDM 2016 w Krakowie )


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .