Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Wpływ procesu komunikacji na motywację

* 1. Czy podejmuje Pan/Pani pracę zarobkową?
a) Tak
b) Nie
* 2. Czy jest Pan/Pani osobą studiującą?
a) Tak
b) Nie
* 3. Co sprzyja podniesieniu Pana/Pani poziomu motywacji w miejscu pracy?
Proszę wybrać maksymalnie 3 odpowiedzi
a) Wyższe zarobki b) Częstsze premie
c) Możliwość awansu d) Nagrody niepieniężne za prawidłową realizację zadania (np. karnety na basen)
e) Możliwość podnoszenia kwalifikacji przez szkolenia f) Publiczne uznanie za odpowiednią realizację zadania
g) Spotkania integracyjne h) Lepsza atmosfera między pracownikami
i) Jasno określone obowiązki j) Poprawa relacji z przełożonymi
* 4. W jakim stopniu w Pana/Pani opinii motywacja ma wpływ na realizację powierzonych zadań?
(Gdzie 1 oznacza bardzo niski wpływ, a 5 bardzo wysoki wpływ)
1
2
3
4
5
* 5. Czy według Pana/Pani opinii system motywacyjny stosowany w Pana/Pani miejscu pracy działa odpowiednio?
(W przypadku wyboru odpowiedzi "f" proszę o pominięcie pytania 6
a) Zdecydowanie tak b) Tak
c) Trudno powiedzieć d) Nie
e) Zdecydowanie nie f) W moim miejscu pracy nie funkcjonuje system motywacyjny
6. Który z podanych niżej sposobów motywacji stosowane jest w Pana/Pani miejscu pracy?
a) środki przymusu b) środki zachęty
c) środki perswazji d) żadne z wymienionych
* 7. W jakim stopniu motywująco działa na Pana/ Panią zastosowanie oceny pracowniczej?
(Gdzie 1 oznacza najniższy poziom motywacji, a 5 oznacza najwyższy poziom motywacji)
1
2
3
4
5
* 8. Czy w Pana/Pani miejscu pracy stosowane są narzędzia motywacji?
(Jeśli tak to jakie?)
a) Niestosowane są narzędzia motywacji
b) Stosowane są narzędzia motywacji
* 9. Jaką formę komunikacji preferuje Pan/Pani w kwestii przekazywana poleceń?
a) Bezpośredni kontakt b) Kontakt przez osoby trzecie
c) Trudno powiedzieć d) Nie ma to dla mnie znaczenia
* 10. Jaka forma komunikacji między pracownikiem a pracodawcą dominuje w Pani/Pana miejscu pracy?
a) Bezpośrednia rozmowa b) Kontakt telefoniczny
c) Wiadomości e-mail d) Raporty służbowe
e) Inne- jakie?
* 11. Do czego służy komunikacja w Pana/Pani miejscu pracy?
(Proszę wybrać maksymalnie 2 odpowiedzi)
a) Jest głównym źródłem informacji na temat funkcjonowania organizacji b) Jest sposobem przekazywania poleceń
c) Sprzyja rozwiązywaniu wątpliwości w realizacji określonych zadań d) Wspiera budowę relacji pomiędzy pracownikami
* 12. Podczas przekazywania komunikatu na temat zadania, które z podanych niżej elementów według Pana/Pani jest najważniejszy?
a) Relacja między osobą, która zleca zadanie a pracownikiem b) Treść komunikatu
c) Samo zadanie, które ma być wykonane d) Sposób w jaki komunikat zostanie przekazany
* 13. Czy uważa Pan/Pani, że komunikacja między pracownikami może mieć wpływ na efektywną realizację zadań?
a) Zdecydowanie tak b) Tak
c) Trudno powiedzieć d) Nie
e) Zdecydowanie nie
* 14. Czy w Pana/Pani opinii komunikaty jakie wysyła do Pana/Pani pracodawca mają wpływ na Pana/Pani motywację do pracy?
a) Zdecydowanie tak b) Tak
c) Trudno powiedzieć d) Nie
e) Zdecydowanie nie
* 15. W Pani/Pana opinii czy jasność komunikatu ma wpływ na motywację podczas realizacji powierzonego zadania?
a) Zdecydowanie tak b) Tak
c) Trudno powiedzieć d) Nie
e) Zdecydowanie nie
* 16. W jakim stopniu komunikacja w Pana/Pani opinii wpływa na motywację w pracy?
(Gdzie 1 oznacza, iż nie ma wpływu, a 5 oznacza, bardzo duży wpływ)
1
2
3
4
5
* 17. Czy odczuwa Pan/Pani satysfakcję z osiągnięcia sukcesu przez organizację, w której Pan/Pani pracuje?
a) Tak, odczuwam satysfakcję
b) Jest mi to obojętne
c) Nie odczuwam satysfakcji
* 18. Jakie własne wartości realizuje Pan/Pani poprzez wykonywanie obowiązków w miejscu pracy?
(proszę wybrać maksymalnie 3 odpowiedzi)
a) Poczucie bezpieczeństwa pod względem ekonomicznym b) Pozwala przynależeć do grupy i wzmacniać stosunki międzyludzkie w miejscu pracy
c) Umożliwia podnoszenie własnych kwalifikacji i pomaga w samorealizacji d) Pozwala identyfikować się z celami organizacji- lepiej zrozumieć funkcjonowanie
e) Nie realizuję żadnych z własnych wartości f) Inne
* 19. W jakim stopniu ważne jest dla Pana/Pani to czy zadania, które są przed Panem/Panią stawiane związane są z predyspozycjami, które Pan/Pani posiada?
(Gdzie 1 oznacza, iż nie jest to ważne, a 5 oznacza, iż jest ogromnie ważne)
1
2
3
4
5
* 20. Co ma największy wpływ na Pana/Pani zadowolenie z wykonywanej pracy?
a) Życzliwość między pracownikami b) Dobre relacje z przełożonym
c) Możliwość awansu d) Wysokość wynagrodzenia
e) Stabilność zatrudnienia f) Poczucie odpowiedzialności za realizowane cele
* 21. Płeć:
Kobieta
Mężczyzna
* 22. Wiek:
18-24
25-30
31-35
36-40
41-45
51 i więcej
* 23. Kierunek studiów:
* 24. Rok i stopień studiów
I rok- studia I stopnia
II rok- studia I stopnia
III rok- studia I stopnia
IV rok- studia I stopnia
I rok- studia II stopnia
II rok- studia II stopnia
* 25. Miejsce zamieszkania
Wieś
Miasto do 20 tyś. mieszkańców
Miasto od 20 do 50 tyś. mieszkańców
Miasto powyżej 50 tyś. mieszkańców


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .