Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Ankieta potrzeb do Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego

* 1. Zakresy wsparcia: - proszę zaznaczyć 5 obszarów (które wg Pani/Pana wymagają największego wsparcia w ramach LSR 2016-2023). Wagi zaznaczonego zakresu: 5 – bardzo ważnie, 1 - mniej ważne.
12345
1. Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań.
2. Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
2a. podejmowanie działalności gospodarczej
2b. tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi, w których jest prowadzona działalność w zakresie produkcji, przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego lub zwierzęceg
2c. rozwijanie działalności gospodarczej
2d. podnoszenie kompetencji (np. doradztwo, szkolenia) osób podejmujących, rozwijających działalność gospodarczą lub w zakresie tworzeniu, rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego
3. Wspieranie współpracy między podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym Lokalną Strategią Rozwoju w ramach:
3a. krótkich łańcuchów dostaw, lub
3b. w zakresie świadczenia usług turystycznych, lub
3c. w zakresie rozwijania rynków zbytu produktów lub usług lokalnych, w tym usług turystycznych
4. Rozwoju rynków zbytu i usług lokalnych, z wyłączeniem operacji polegających na budowie lub modernizacji targowisk
5. Zachowania dziedzictwa lokalnego
6. Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
7. Budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których świadczone są usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią d
8. Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .