Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA LOKA LNEJ STRATEGII ROZWOJU W RAMACH INICJATYWY LEADER PROW 2 014 - 2020 kopia kopia

* 1. Które z wymienionych poniżej problemów dostrzega Pani/Pan najczęściej na obszarze swojej miejscowości lub gminy?

(proszę zaznaczyć w skali od 0 do 4, przy czym 0- oznacza niewystępowanie danego problemu, 1- oznacza niski wskaźnik występowania problemu, 2- oznacza średni wskaźnik problemu, 3- oznacza wysoki wskaźnik problemu, 4- oznacza całkowity brak danego zjawiska np. „całkowity brak wsparcia inicjatyw społecznych mieszkańców”)

01234
Brak lub zbyt mała liczba ofert pracy na lokalnym rynku
Migracje zarobkowe mieszkańców do dużych ośrodków miejskich i zagranicę
Brak lub słabo rozwinięte instytucje wspierające małe i średnie przedsiębiorstwa
Brak lub zbyt małe wsparcie inicjatyw społecznych mieszkańców
Słabo rozwinięte instytucje wspierające małe i średnie przedsiębiorstwa lub ich brak
Słabo rozwinięta infrastruktura komunikacyjna (drogi, chodniki, oświetlenie)
Niedostatecznie rozwinięta infrastruktura techniczna (wodociąg, kanalizacja)
Niska opłacalność produkcji rolnej
Znaczne rozdrobnienie gospodarstw rolnych
Brak lub zbyt mała liczba gospodarstw agroturystycznych, ekologicznych
Niedostateczne wykorzystanie położenia i walorów obszaru
Zbyt słaba promocja obszaru
Inne
* 2. Które z wymienionych poniżej rozwiązań może wpłynąć w znaczącym stopniu na rozwój Pani/Pana miejscowości lub gminy?

(proszę zaznaczyć w skali od 0 do 3, przy czym 0- oznacza brak całkowitego znaczenia dla rozwoju, 1- oznacza niski wskaźnik znaczenia, 2- oznacza średni wskaźnik znaczenia, 3- oznacza wysoki wskaźnik znaczenia)


0123
Wzmocnienie kapitału społecznego
Wsparcie dla podmiotów chcących założyć działalność gospodarczą oraz pomoc w rozwoju przedsiębiorczości
Wsparcie dla rozwoju produktów lokalnych
Wsparcie dla rozwoju rynków zbytu
Wsparcie dla przedsięwzięć mających na celu zachowanie dziedzictwa lokalnego
Wsparcie dla rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej
Wsparcie rozwoju infrastruktury drogowej
Podnoszenie kompetencji mieszkańców w powiązaniu z zakładaniem działalności gospodarczej, rozwojem przedsiębiorczości lub różnicowaniem źródeł dochodu
Podniesienie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych a także innowacji
Wsparcie dla dywersyfikacji (różnicowania) źródeł dochodu, w tym tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego tj. infrastruktury służącej przetwarzaniu produktów rolnych w celu udostępniania jej lokalnym producentom.
Inne
* 3. W jaki sposób chcielibyście Państwo być informowani o działaniach prowadzonych przez LGD?

(zaznaczyć max 3 z proponowanych)

Przez stronę internetową LGD
Przez portale społecznościowe (np. Facebook)
Przez lokalna prasę, w tym internetową
Przez ulotki oraz inne materiały promocyjne
Przez pocztę e-mail
* 4. METRYCZKA

Wiek:
(właściwe zaznacz)

<30
30-65
>65
* 5. METRYCZKA

Płeć:
(właściwe zaznacz)

kobieta
mężczyzna
* 6. METRYCZKA

Przedstawiciel:
(właściwe zaznacz)

sektor publiczny
sektor gospodarczy
sektor społeczny
mieszkaniec
* 7. METRYCZKA

Obszar:
(właściwe zaznacz)

Miasto Braniewo
Gmina Braniewo
Gmina Frombork
Gmina Lelkowo
Gmina Pieniężno
Gmina Płoskinia
Gmina Milejewo
Gmina Młynary
Gmina Tolkmicko
Gmina Wilczęta
Dziękujemy za wypełnienie ankiety.

Biura Zarządu LGD


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .