Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Kwestionariusz lidera wsi

* 1. Gmina
* 2. Sołectwo
3. I. Aktywność gospodarcza i inwestycyjna w ostatnich 2-3 latach była:
bardzo dużadużaśredniamałaznikoma lub żadna
zakup ziemi rolnej
rozwój gospodarstwa rolnego
zakup działek pod budownictwo mieszkaniowe
zakup mieszkania / domu
budowa domów mieszkalnych
remont budynków mieszkalnych
urządzanie posesji
zakładanie działalności gospodarczej
rozwój już istniejącej działalności gospodarczej
4. I. Aktywność gospodarcza i inwestycyjna obecnie:
rośniebez zmianmaleje
zakup ziemi rolnej
rozwój gospodarstwa rolnego
zakup działek pod budownictwo mieszkaniowe
zakup mieszkania / domu
budowa domów mieszkalnych
remont budynków mieszkalnych
urządzanie posesji
zakładanie działalności gospodarczej
rozwój już istniejącej działalności gospodarczej
5. II. Wpływ problemów rozwojowych na wieś w ostatnich 2-3 latach był:
bardzo dużydużyśrednimałyznikomy lub żaden
ubywanie wykształconej młodzieży
ubywanie młodych rodzin
starzenie się społeczeństwa
zagraniczna emigracja zarobkowa
migracja zarobkowa w kraju
utrzymanie pustostanów (opuszczonych domów i posesji)
znalezienie nabywcy na pustostany
6. II. Wpływ problemów rozwojowych na wieś obecnie:
rośniebez zmianmaleje
ubywanie wykształconej młodzieży
ubywanie młodych rodzin
starzenie się społeczeństwa
zagraniczna emigracja zarobkowa
migracja zarobkowa w kraju
utrzymanie pustostanów (opuszczonych domów i posesji)
znalezienie nabywcy na pustostany
7. III.1 Warunki życia we wsi oceniam jako:
bardzo dobre
dobre
ani dobre, ani złe
złe
bardzo złe
8. III.2 w tym dla:
bardzo dobredobreani dobre, ani złezłebardzo złe
młodzieży
rodzin z dziećmi
pracujących
osób starszych
9. III.3 w tym w zakresie:
bardzo dobredobreani dobre, ani złezłebardzo złe/brak
Zaopatrzenie w artykuły i towary (sklepy)
Placówki usługowe (komercyjne)
Usługi bankowe i poczta
Gastronomia
Rozrywka (kluby, dyskoteka, kręgielnia)
Komunikacja zbiorowa,
Żłobki, przedszkola, szkoły,
Biblioteki,
Dostęp do Internetu
Placówki ochrony zdrowia i pomocy społecznej
Usługi komunalne
Obiekty i tereny parafialne
Obiekty życia społecznego i kulturalnego
Obiekty dziedzictwa kulturowego
0biekty i tereny kultury fizycznej i sportu,
Obiekty i tereny integracji, rekreacji i wypoczynku
Drogi, chodniki w obszarze zabudowy
Przejścia dla pieszych
Przystanki
Parkingi
Systemy informacji (oznaczenie ulic, istotnych obiektów)
Przestrzeń reprezentacyjna: centrum wsi, skwery, wjazd do wsi
Obiekty i tereny na rzecz obsługi przyjezdnych
Miejsca noclegowe
Atrakcje dla przyjezdnych
10. III.4 w tym w zakresie:
bardzo dobredobreani dobre, ani złezłebardzo złe
Klimat społeczny, relacje międzyludzkie, sąsiedzkie
Oferta (ilość, różnorodność, jakość) wydarzeń społecznych, kulturalnych i sportowych
Możliwości rozwoju osobistego (wiedzy, umiejętności, zainteresowań i hobby)
Możliwości, warunki relaksu i wypoczynku
11. III.5 w tym w zakresie:
bardzo dobredobreani dobre, ani złezłebardzo złe
Możliwości pracy i zarobkowania na miejscu we wsi
Możliwości pracy i zarobkowania w sąsiednich miejscowościach
12. III.6 Warunki życia we wsi w okresie ostatnich 3 - 5 lat:
bardzo się poprawiły poprawiły się ani poprawiły ani pogorszyły pogorszyły się bardzo się pogorszyły
13. III.7 Warunki życia, w porównaniu do miejscowości będącej siedzibą gminy, są:
zdecydowanie lepsze lepsze podobne gorsze zdecydowanie gorsze
14. IV.1 Na rozwój wsi program odnowy wsi miał wpływ:
bardzo duży duży umiarkowany mały znikomy lub żaden
15. IV.2 w tym dla:
bardzo dużydużyumiarkowanymałyżaden
młodzieży
rodzin z dziećmi
pracujących
osób starszych
16. IV.3 w tym w zakresie:
bardzo dużydużyumiarkowanymałyżaden
zaspokajania potrzeb bytowych (zob. III.3)
zaspokajania potrzeb społecznych i rozwoju osobistego (zob. III.4)
możliwości pracy i zarobkowania (zob. III.5)
17. IV.4 W program odnowy wsi ostatnich 3-5 latach mieszkańcy angażowali się w stopniu:
bardzo dużym dużym umiarkowanym małym nie angażowali się
18. IV.5 Dorobkiem materialnym zaangażowania mieszkańców w szczególności jest:
1
2
3
4
19. IV.6 Dorobkiem niematerialnym zaangażowania mieszkańców w szczególności jest:
1
2
3
4
20. V.1 Wieś oceniam jako :
Rozwijającą się dynamicznie Rozwijającą się O nikłym rozwoju Trwającą w zastoju (nie rozwijającą się) Będącą w regresie
21. V.2 Rozwój wsi, względem podobnych miejscowości w otoczeniu, jest:
zdecydowanie lepszy lepszy podobny gorszy zdecydowanie gorszy
22. V.3 Aktywność gospodarcza we wsi jest:
bardzo duża duża umiarkowana mała znikoma lub żadna
23. V.4 Aktywność społeczna we wsi jest:
bardzo duża duża umiarkowana mała znikoma lub żadna
24. V.5 Wieś reprezentuje typ:
Monofunkcyjny (jedna funkcja)
O funkcji wiodącej i uzupełniającej (dwie funkcje)
Wielofunkcyjny (trzy i więcej funkcji)
25. Funkcja wsi
Rolnicza
Usługowa
Produkcyjna / przemysłowa
Turystyczna / wypoczynkowa
Mieszkaniowa („sypialnia”)
Obsługowa (okolicznych miejscowości)
26. VI. Potencjał rozwoju wewnętrznego (obiekty, tereny)
Liczba budynków niezamieszkałych, potencjalnie możliwych do zasiedlenia
Liczba posesji mieszkalnych z zabudową w ruinie lub już bez zabudowy
Liczba niewykorzystywanych budynków lub zespołów budynków handlowych, produkcyjnych, magazynowych, hodowlanych, itp.
Liczba zagród z niewykorzystanymi obiektami gospodarskimi
27. Data wypełnienia ankiety
Metryczka wypełniającego ankietę
28. WIEK
29. CZAS ZAMIESZKIWANIA WE WSI (W LATACH)
30. FUNKCJA
sołtys,
radny,
przewodniczący rady sołeckiej,
31. ZAANGAŻOWANIE W PROGRAM ODNOWY WSI:
tak
nie
32. ZAANGAŻOWANIE W PROGRAM ODNOWY WSI:
obecnie
dawniej
33. WYKSZTAŁCENIE:
podstawowe,
zawodowe,
średnie,
wyższe
34. AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA:
pracodawca,
pracobiorca,
gospodarstwo rolne,
emeryt lub rencista
35. email
36. telefon


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .