Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Ankieta w zakresie oceny generatorów wartości w spółkach notowanych na GPW w Warszawie S.A.

1. Proszę wpisać branżę, w której Spółka prowadzi działalność gospodarczą
2. Czy w procesie zarządzania spółką wykorzystujecie Państwo założenia koncepcji Zarządzania wartością przedsiębiorstwa (Value based management)?
Tak
Nie
3. Czy dokonujecie Państwo wyceny spółki w ramach monitoringu wewnętrznej (fundamentalnej) wartości przedsiębiorstwa (intrinsic value of company)?
Tak
Nie
4. Czy dokonujecie Państwo pomiaru poziomu kreacji wartości dla akcjonariuszy?
Tak
Nie
5. Czy dokonujecie Państwo pomiaru poziomu kreacji wartości dla interesariuszy (innych niż akcjonariusze spółki)?
Tak
Nie
W dalszej części ankiety proszę o odpowiedź na pytanie dot. poszczególnych generatorów wartości (czynników kształtujących wartość) zidentyfikowanych w Państwa przedsiębiorstwie. Pytania dotyczące % zmiany wartości dotyczą zmiany pomiędzy 2013 a 2014 rokiem obrachunkowym. Pytanie 6 i 12 dotyczy dnia udzielania odpowiedzi.
6. Ile wynosi okres przewagi konkurencyjnej / okres wzrostu wartości w Państwa przedsiębiorstwie?
(Okres przewagi konkurencyjnej jest to szacunkowa liczba lat przewagi konkurencyjnej tj. sytuacji w której stopa zwrotu z inwestycji będzie wyższa niż koszt kapitału)
nie dotyczy
1 rok
2 lata
3 lata
4 lata
powyżej 5 lat
7. Ile wynosi % poziom wzrostu wartości sprzedaży w Państwa przedsiębiorstwie?
(Jest to % zmiana zagregowanej wartości sprzedaży liczona rok do roku)
nie dotyczy
0-1%
1-2%
3-4%
4-5%
powyżej 5%
odnotowano spadek wartości sprzedaży
8. Ile wynosi % poziom marży zysku operacyjnego brutto w Państwa przedsiębiorstwie?
(Marża zysku operacyjnego brutto jest to relacja zysku operacyjnego przed spłatą odsetek i przed opodatkowaniem (EBIT) do wielkości sprzedaży wyrażona w %)
nie dotyczy
0-1%
1-2%
3-4%
4-5%
powyżej 5%
9. Ile wynosi % zmiana wartości zapłaconego podatku dochodowego w stosunku do poprzedniego roku w Państwa przedsiębiorstwie?
(Jest to % zmiana ujmowanej w wymiarze gotówkowym wartości faktycznego odpływu gotówki z tytułu zapłaconych podatków)
nie dotyczy
poniżej -10%
od -9 do -5%
od -5 do 0%
od 0 do 5%
od 5 do 10%
powyżej 10%
10. Ile wynosi % zmiana wartości kapitału obrotowego netto w Państwa przedsiębiorstwie?
(Jest to % zmiana wartości należności bieżących powiększonych o zapasy i skorygowanych o zobowiązania bieżące)
nie dotyczy
poniżej -10%
od -9 do -5%
od -5 do 0%
od 0 do 5%
od 5 do 10%
powyżej 10%
11. Ile wynosi % zmiana wartości inwestycji w majątek trwały w Państwa przedsiębiorstwie?
(Jest to % zmiana wartości inwestycji w majątek trwały przedsiębiorstwa liczona rok do roku)
nie dotyczy
poniżej -10%
od -9 do -5%
od -5 do 0%
od 0 do 5%
od 5 do 10%
powyżej 10%
12. Ile wynosi poziom średniego ważonego kosztu kapitału w Państwa przedsiębiorstwie?
(Wskaźnik złożony jako średni ważona kosztu kapitału własnego i kosztu kapitału obcego (WACC – weighted average cost of capital))
nie dotyczy
0-5%
5-10%
10-15%
15-20%
powyżej 20%
13. Proszę wskazać jakie wskaźniki dot. wymienionych poniżej generatorów wartości wykorzystywane są w Państwa przedsiębiorstwie. W przypadku braku pomiaru proszę wpisać „nie dotyczy”.
Kapitał ludzki
Kapitał strukturalny
Kapitał relacyjny
Kapitał intelektualny
Kapitał ludzki to m.in. wiedza pracowników, ich umiejętności oraz motywacja.

Kapitał strukturalny to m.in infrastruktura techniczna, bazy danych, własności intelektualne (patenty, licencje, znaki towarowe).

Kapitał relacyjny to m.in relacje z klientami, relacje z kooperantami, relacje z inwestorami, relacje z innymi interesariuszami.

Kapitał intelektualny to suma kapitału ludzkiego, strukturalnego i relacyjnego. Wskaźnik kapitału intelektualnego w ujęciu zagregowanym można wyznaczyć m.in. za pomocą takich miar jak: CIV (Calculated Intangible Value), VAIC™ (Value Added Intellectual Coefficient), KCE (Knowledge Capital Earnings), MV/BV (Market Value to Book Value), MVA (Market Value Added).
14. Jakie inne (nie wymienione w ankiecie) generatory wartości wykorzystywane są w Państwa przedsiębiorstwie? Jakiego obszaru dotyczą i jaka jest konstrukcja wskaźnika?
15. Jeżeli są Państwo zainteresowani otrzymaniem zsyntetyzowanych wyników przeprowadzonego badania, zachęcamy do podania adresu poczty elektronicznej, na który zostaną przez nas przesłane.
Dziękujemy za poświęcony czas.


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .