Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Diagnoza postaw etycznych i wybranych wartości, które kierują postępowaniem ucznia ankieta dla nauczycieli.

1. Co Pana/Pani zdaniem jest ważne w życiu? (trzy najważniejsze)
udane życie rodzinne
dobre wykształcenie
dobrze płatna praca
pełne rozrywek życie
duże pieniądze
interesująca praca
spokojne życie
przyjaciele
bycie użytecznym dla ludzi
2. Które wartości są dla Pana/Pani ważne?
rodzina
przyjaźń
miłość
wykształcenie
wolność
praca
pieniądze
naród
atrakcyjność
własność
tolerancja
religijność
szacunek dla drugiego człowieka
prawdomówność
uczciwość
korzystanie z życia (rozrywkowość)
spryt
pieniądze
3. Kto ma wpływ na kształtowanie Pana/Pani poglądów na świat i życie?
własne przemyślenia
rodzice
nauczyciele
dziadkowie
zasady religijne
koledzy i przyjaciele
media
literatura
inni kto?
4. Czy uczniowie uczestniczą w planowaniu działań wychowawczych, profilaktycznych oraz
tematyki godzin wychowawczych?
TAK
NIE
5. Czy w szkole istnieje spis pożądanych postaw uczniów?
Jeżeli tak, to gdzie się one znajdują (w jakich dokumentach) i jakie postawy są tam wymienione?
TAK
NIE
6. Czy organizuje Pani/Pan dyskusje z uczniami na temat odpowiednich zachowań i postaw ?
TAK
NIE
7. Proszę wymienić instytucje wspierające działania wychowawcze szkoły w dziedzinie kształtowania prawidłowych postaw i zachowań dzieci i młodzieży.
8. Proszę zaznaczyć, które działania służące kształtowaniu właściwych postaw i zachowań uczniów podejmowane są przez szkołę.
Projekty edukacyjno - wychowawcze
Lekcje wychowawcze, pogadanki
Udział w uroczystościach szkolnych
Zajęcia z pedagogiem szkolnym
Zajęcia ze specjalistami
Rozmowy indywidualne z uczniami i rodzicami
inne ......................................................


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .