Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Ankieta ewaluacyjna Lokalnej Strategii Rozwoju i Lokalnej Grupy Działania skierowana do mieszkańców z obszaru KE LGD

* 1. Czy wie Pan/Pani czym zajmuje się Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania?
TAK
NIE
* 2. Czy słyszał Pan/Pani Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalną Grupę Działania?
TAK
NIE
* 3. Jak ocenia Pan/Pani swoją wiedzę na temat możliwości pozyskiwania środków finansowych w ramach środków unijnych?
BARDZO DOBRZE
DOBRZE
ZADOWALAJĄCO
NIEZADOWALAJĄCO
SŁABO
* 4. Czy zauważył Pan/Pani w ostatnich 5 latach oddziaływanie środków unijnych na Pańską/Pani gminę?
TAK
NIE
* 5. Czy słyszał Pan/Pani o Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego
na lata 2009-2014?
TAK
NIE
* 6. Czy wie Pan/Pani jakie projekty zostały zrealizowane w oparciu o Lokalną Strategię Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego na lata 2009-2014 na terenie Pana gminy?
TAK
NIE
* 7. Czy wie Pan/Pani na jakie działania można było uzyskać środki w oparciu o Lokalną Strategię Elbląskiego Obszarów Kanału Elbląskiego Wiejskich na lata 2009-2014?
TAK
NIE
* 8. Proszę zaznaczyć 5 obszarów, które wg Pana/Pani wymagają największego wsparcia w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2020:
wzmocnienie kapitału społecznego, w tym z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych i wspieranie partycypacji społeczności lokalnej w realizacji LSR
zakładanie działalności gospodarczej i rozwój przedsiębiorczości
dywersyfikację źródeł dochodu, w tym tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego tj. infrastruktury służącej przetwarzaniu produktów rolnych w celu udostępnienia jej lokalnym producentom
podnoszenie kompetencji osób z obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju w powiązaniu z zakładaniem działalności gospodarczej, rozwojem przedsiębiorczości lub dywersyfikacją źródeł dochodów, w szczególności rolników i osób długotrwale pozostających bez pracy
podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych, a także innowacji
rozwój produktów lokalnych
rozwój rynków zbytu, z wyłączeniem targowisk
zachowanie dziedzictwa lokalnego
rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej
rozwój infrastruktury drogowej gwarantującej spójność terytorialną w zakresie włączenia społecznego
* 9. Płeć
Kobieta
Mężczyzna
* 10. Wiek
do 26 lat
26-40 lat
40-60 lat
powyżej 60 lat
* 11. Miejsce zamieszkania
wieś
miasto do 25 tys. mieszkańców
miasto powyżej 25 tys. mieszkańców


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .