Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Test wiedzy rachunkowość

* 1. Dokumenty podlegające księgowaniu przez jednostkę gospodarczą to dowody:
budżetowe
materialne
księgowe
pieniężne
* 2. Bilans, czyli główny element sprawozdania finansowego, składa się z pozycji:
aktywa i pasywa
przychody i koszty
zyski i straty
koszty operacyjne i przychody finansowe
* 3. Podstawowym dokumentem regulującym w Polsce system rachunkowości jest:
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Ustawa o rachunkowości
* 4. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego to część:
bilansu
rachunku zysków i start
informacji dodatkowej
rachunku przepływów pieniężnych
* 5. Do głównych elementów sprawozdania finansowego zaliczamy:
bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową
rachunek zysków i strat, informację dodatkową, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
bilans, rachunek przepływów pieniężnych, informację dodatkową
bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych
* 6. Zamknięcie ksiąg rachunkowych na koniec roku obrotowego polega na:
dokonaniu inwentaryzacji
ustaleniu sald końcowych aktywów i pasywów bilansu
porównaniu zysków i start minionego okresu
dokonaniu spisu dokumentów księgowych z danego okresu
* 7. Inwentaryzacją nazywamy:
opublikowanie sprawozdania finansowego
ustalanie faktycznego stanu aktywów i pasywów
badanie sprawozdania finansowego
zliczanie dowodów księgowych
* 8. Otwarcia ksiąg rachunkowych dokonuje się:
na dzień zmiany zarządu
na początek każdego miesiąca
przed walnym zgromadzeniem zarządu
na dzień ogłoszenia upadłości


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .