Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

ekonimia 1

1. PNB/GNP/to:
B/ wartość rynkowa wszystkich dóbr materialnych wytworzonych w gospodarce w danym okresie
C/ wartość rynkowa wszystkich dóbr i usług pomniejszona o opisy amortyzacyjne
A/ wartość rynkowa wszystkich dóbr i usług finalnych wytworzonych w gospodarce w danym okresie
2. Zysk ekonomiczny =0, to:
A/ przedsiębiorca nie realizuje zysku w ujęciu księgowym
B/ realizuje zysk tzw. normalny
C/ faktycznie ponosi stratę
3. Do najczęściej wymienianych przyczyn wystąpienia niekorzyści skali działania przedsiębiorstwa zalicza się:
C/ ograniczenie niepodzielności zasobów
B/ wysoka specjalizacja maszyn i pracowników je obsługujących
A/ trudności w zarządzaniu
4. Całkowite koszty stałe firmy, to;
A/ koszt związany ze zużyciem środków trwałych
C/ koszty, które rosną tylko wtedy, gdy rosną inne koszty
B/ koszty, które nie ulegają zmianie wraz ze wzrostem produkcji
5. Zysk księgowy firmy, to:
C/ utarg pomniejszony o koszty jawne
B/ utarg pomniejszony o koszty całkowite
A/ zysk ekonomiczny pomniejszony o koszty jawne –
6. Stopa wzrostu, np. dochodu narodowego, to:
B/ iloraz różnicy dochodu w roku badanym i w roku podstawowym do dochodu w roku podstawowym
C/ inaczej-przyrost dochodu narodowego
A/ iloraz dochodu narodowego w roku badanym do dochodu narodowego w roku podstawowym
7. Do podstawowych przyczyn korzyści skali działania przedsiębiorstwa zaliczamy:
C/ elastyczność działania
A/ specjalizacja pracowników maszyn
B/ łatwość zarządzania przedsiębiorstwem
8. Koszt krańcowy, to:
B/ przyrost kosztów przedsiębiorstwa wywołany zwiększeniem produkcji o jednostkę
A/ przyrost kosztów przedsiębiorstwa wywołany zwiększemem produkcji o pewną określoną wielkość
C/ koszt wytworzenia przeciętnego produktu
9. Całkowite koszty zmienne
A/ zmieniają się z powodu zmian cen czynników wytwórczych
C/ koszty, które maleją wraz ze wzrostem produkcji
B/ koszty, które wzrastają wraz ze wzrostem produkcji
10. Koszty j awne przedsiębiorstwa, to:
A/ koszty całkowite, jeśli księgowość prowadzona jest prawidłowo
C/ nie zależą od wielkości produkcji
B/ wydatki rejestrowane prze system księgowy
11. Długookresowa krzywa kosztów przeciętnych
B/ wskazuje minimum przeciętnych kosztów całkowitych dla każdej skali produkcji przy danej technologii i niezmienności zasobów
A/ ma kształt odwróconej litery U
C/wskazuje maksimum przeciętnych kosztów całkowitych
12. Przeciętny koszt całkowity
B/ iloczyn przeciętnych kosztów stałych i wielkości produkcji
C/ suma kosztów jawnych i ukrytych
A/ suma przeciętnych kosztów stałych i przeciętnych kosztów zmiennych lub iloraz kosztów całkowitych wielkości produkcji
13. Prawo malejących przychodów krańcowych mówi, że:
A/ zwiększenie czynników zmiennych, przy niezmiennej ilości czynników stałych wywołuje coraz mniejszy wzrost produkcji
B/ zwiększenie czynników stałych i zmiennych wywołuje proporcjonalny wzrost zatrudnienia
C/ należy oszczędnie wykorzystywać zasoby
14. Zysk ekonomiczny firmy
A/ utarg pomniejszony o koszty jawne
C/jest zawsze większy od księgowego
B/ zysk księgowy pomniejszony o koszty ukryte
15. Analiza kosztów ekonomicznych przedsiębiorstwie za okres krótki uważamy:
A/ okres około; 5 lat
C/ czas, w którym produkcja osiąga maksimum
B/ okres, w którym przynajmniej jeden z czynników wytwórczych nie ulegnie zmianie /zużyciu/
16. Budżet to:
A/ podstawowy plan finansowy sfery produkcji materialnej
C/ uczestniczy biernie i czynnie w redystrybucji
B/ podstawowy plan finansowy banku centralnego
17. Cykl gospodarczy obejmuje cztery fazy występujące w określonej sekwencji:
B/ kryzys, depresja, odżywienie, rozkwit
A/ depresja, kryzys, odżywienie, rozkwit
C/ rozkwit, depresja, kryzys, ożywienie
18. Do wad metodologii SNA należy:
A/ nieuwzględnianie sfery niematerialnej
C/ proliferacja produkcji
B/ nieuwzględnianie produkcji nierynkowej
19. Społeczny produkt globalny, to:
B/ wielkość wartości wytworzonej przez sferę usług materialnych
A/ zasób obliczony metodą MPS
C/ strumień
20. Inflacja przejawia się przede wszystkim:
B/ wzrostem ogólnego poziomu cen
A/ wzrostem cen dóbr produkcyjnych
C/ wzrostem płac realnych


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .