Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

ANKIETA PRZEDSIĘBIORCY DLA POWIATU TUCHOLSKIEGO

Szanowni Państwo!

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytania z poniższej ankiety nt. aktualnej sytuacji Waszych przedsiębiorstw. Ankieta jest całkowicie anonimowa. Wyniki ankiety będą gromadzone i wykorzystywane przez firmę Dorfin Grant Thornton w celu opracowywania Strategii Rozwoju Obszaru Społeczno - Gospodarczego powiatu tucholskiego.

Wypełnienie ankiety zajmie kilka minut, a zebrane informacje ułatwią nam zaplanowanie działań prowadzących do poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej.
1. Na terenie jakiej gminy firma działa?
Tuchola
Cekcyn
Gostycyn
Kęsowo
Lubiewo
Śliwice
2. Jaka jest skala zatrudnienia?
samozatrudnienie
mniej niż 10 pracowników
od 10 do mniej niż 50 pracowników
od 50 do mniej niż 250 pracowników
powyżej 250 pracowników
3. W którym roku firma rozpoczęła swoją działalność?
4. Podaj dominującą branżę
rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
górnictwo i wydobywanie
przetwórstwo przemysłowe
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
budownictwo
handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
transport i gospodarka magazynowa
informacja i komunikacja
działalność finansowa i ubezpieczeniowa
działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
edukacja
opieka zdrowotna i pomoc społeczna
działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
pozostała działalność usługowa
gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby
organizacje i zespoły eksterytorialne
inna
5. Od ostatnich dwóch latach sprzedaż
rośnie
nie zmienia się
spada
6. Od ostatnich dwóch latach wynik finansowy
rośnie
nie zmienia się
spada
7. Co jest największą barierą w rozwoju?
Maksymalna liczba odpowiedzi - 5.
brak rynków zbytu
ograniczony dostęp do środków finansowych
brak pracowników o odpowiednich kwalifikacjach
niska rentowność
brak terenów inwestycyjnych
wysokie koszty pracy
biurokracja centralna
biurokracja lokalna
brak miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
braki w infrastrukturze lokalnej (np. drogi, internet)
braki w infrastrukturze przedsiębiorstwa (np. budynki, maszyny)
inne
8. Braki w której infrastrukturze lokalnej stanowią największą barierę w rozwoju?
W przypadku braków w infrastrukturze wskaż konkretną barierę. W przeciwnym wypadku pomiń to pytanie.
drogi
internet
gaz
prąd
wodno - kanalizacyjna
9. Czy firma zamierza w najbliższych latach rozwijać działalność poprzez
TakNie
budowę/rozbudowę
zakup maszyn/urządzeń
zakup technologii
zatrudnianie pracowników
10. W jakich zawodach planują Państwo zatrudniać pracowników?
Jeśli firma planuje zatrudniać pracowników, proszę wymienić najbardziej pożądane zawody. W przeciwnym przypadku proszę pominąć to pytanie.
Dziękujemy za wypełnienie ankiety.


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .