Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Analiza stanu bezpieczeństwa mieszkanców powiatu lubaczowskiego

1. Co według Pana/Pani oznacza pojęcie "bezpieczeństwo"?
2. Co według Pana/Pani oznacza pojęcie "poczucie bezpieczeństwa"?
3. Co według Pana/Pani oznacza pojęcie " przestępczość"?
to zbiór czynów zabronionych ustawowo pod groźbą kary to nauka o przestępstwach to zbiór bezprawnych działań o niskiej szkodliwości
4. Czy czuje się Pan/Pani bezpiecznie w miejscu swojego zamieszkania?
tak nie
5. Czy obecnie czuje się Pan/Pani bardziej bezpiecznie niż rok temu?
tak nie
6. Na czym głównie Pan/Pani opiera ocenę stanu bezpieczeństwa w najbliższej okolicy?
na własnych doświadczeniach i obserwacji na opiniach członków rodziny na informacjach z pracy, telewizji, radia
7. Czy stał się Pan/ stała się Pani ofiarą przestępstwa?
tak nie
8. Czy obawia się Pan/Pani, że może stać się ofiarą przestępstwa?
tak nie
9. Czy był Pan/ była Pani świadkiem przestępstwa?
tak nie
10. Które z wymienionych niżej zjawisk stanowią, w Pana/Pani opinii, najważniejszy problem w najbliższym otoczeniu oraz miejscowości, w której Pan/Pani mieszka? Proszę wskazać trzy najważniejsze.
przemoc domowa alkoholizm narkomania
wandalizm zdemoralizowana młodzież nietrzeźwi kierowcy
kradzież i włamania gwałty prostytucja
korupcja
11. Jakie miejsce w Pana/Pani miejscowości jest Pana/Pani zdaniem najmniej bezpieczne?
środki komunikacji miejskiej przystanki autobusowe obiekty sportowe
małe lokalne ulice parki osiedla
12. Jakie są według Pana/Pani najważniejsze przyczyny przestępczości? Proszę wskazać trzy najważniejsze.
brak pieniędzy bezrobocie zaburzenia psychiczne
przemoc w rodzinie zażywanie środków odurzających spożywanie alkoholu
wpływ towarzystwa wpływ środków masowego przekazu
13. Czy wspiera Pan/Pani działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa?
tak nie
14. Jakie działania Pana/Pani zdaniem mogą podjąć mieszkańcy w celu poprawy własnego bezpieczeństwa?
ubezpieczenie osobiste zakładanie elektronicznych zabezpieczeń zakup środków ochrony osobistej
tworzenie grup dozorujących najbliższe otoczenie
15. Co według Pana/ Pani zwiększyłoby poczucie bezpieczeństwa obywateli w miejscu zamieszkania? Proszę uszeregować według kryterium od 1-5 (1-minimalny, 5-maksymalny).
12345
rozbudowany system monitoringu
lepiej oświetlone ulice i parkingi
zwiększona liczba patroli policyjnych
możliwość anonimowych zgłoszeń przestępstw
informowanie mieszkańców o zagrożeniach i sposobach zabezpieczenia się przed nimi
16. Co Pana/Pani zdaniem wpłynęłoby na zmniejszenie przestępczości w Pana/Pani miejscu zamieszkania? Proszę wskazać trzy najważniejsze.
zwiększenie liczby miejsc pracy stały monitoring oświetlenie ulic i parkingów
większa liczba patroli policyjnych szybsza reakcja Policji na zgłoszenia możliwość anonimowych zgłoszeń przestępstw
angażowanie mieszkańców w współpracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa surowsze kary dla przestępców
17. Jakie działania Pana/Pani zdaniem mogą w znaczący sposób wpłynąć na zmniejszenie przestępczości i poprawę bezpieczeństwa mieszkańców?
18. Którą z niżej wymienionych służb darzy Pan/Pani największym zaufaniem w kwestii bezpieczeństwa?
Policja Państwowa Straż Pożarna Straż Miejska
Organy samorządowe
19. Jak ocenia Pan/Pani skuteczność pracy Policji?
zdecydowanie skuteczna raczej skuteczna raczej nieskuteczna
zdecydowanie nieskuteczna
20. Metryczka
Płeć
Wykształcenie (podstawowe, zawodowe, średnie, wyższe)
Miejsce zamieszkania (miasto/wieś)
Wiek (poniżej 20, 20-30, 30-40, 40-50, powyżej 50)


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .