Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Obraz samobójstwa w opiniach młodzieży

Jestem studentką socjologii na Wydziale Nauk Społecznych SGGW.
Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w niniejszym kwestionariuszu ankiety.
Badania dotyczą samobójstw w Polsce.
Twoje odpowiedzi na poniższe pytania będą stanowiły cenny materiał empiryczny, który stanie się podstawą do opracowania naukowego. Zapewniam o anonimowości.
Nie ma odpowiedzi dobrych, czy złych.
Z góry dziękuję!
1. Czy, Twoim zdaniem, istnieją zachowania mogące sygnalizować chęć popełnienia samobójstwa?
(Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.)
tak
nie -> proszę przejść do pytania 3
Proszę zaznacz w jakim stopniu poniższe stwierdzenia odnoszą się do Twojej osoby, w jakim stopniu zgadzasz się z ich treścią. W zależności od treści danego stwierdzenia:

5 oznacza – w stopniu bardzo wysokim: zdecydowanie się zgadzam, najczęściej,
4 – w stopniu wysokim: zgadzam się, często
3 – w stopniu średnim: trudno powiedzieć, czasem
2 – w stopniu niskim : nie zgadzam się, rzadko
1 – wcale: zdecydowanie się nie zgadzam, nigdy
2. Co Twoim zdaniem jest sygnałem chęci popełnienia samobójstwa?
12345
zerwanie kontaktów z bliskimi
mówienie o śmierci
negowanie sensu wszystkiego/życia
obojętność na sprawy bieżące / brak zainteresowań
zamknięcie w sobie
3. W jakim stopniu zgadzasz się z poniższymi stwierdzeniami?
12345
Samobójstwo jest przejawem dezintegracji społecznej (słabych więzi, rozpadu społecznego).
Źródłem zachowań samobójczych jest psychika człowieka.
4. Najczęstsze powody pojawienia się myśli samobójczych to:
12345
problemy ekonomiczne
brak wiary w siebie
nieporozumienia rodzinne
śmierć bliskiej osoby
poważna choroba bliskiej osoby
depresja
zawód miłosny
problemy w szkole lub w pracy
poczucie osamotnienia
choroba psychiczna
5. Samobójstwo to:
12345
przejaw bezsilności
przejaw egoizmu
grzech
przejaw tchórzostwa
przejaw odwagi
czyn, który można usprawiedliwić
6. Próba samobójcza (niekończąca się śmiercią) to:
12345
szantaż
protest
próba rozładowania napięcia
kara dla bliskich
ucieczka
wołanie o pomoc
czyn, który ma zmienić stosunek do samobójcy
ostrzeżenie dla bliskich
7. Próby samobójcze są najczęściej podejmowane :
(Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.)
wśród dorosłych kobiet
wśród dorosłych mężczyzn
wśród nastolatek
wśród nastolatków
8. Jak myślisz, jakie są najczęstsze powody popełnienia samobójstwa w Polsce?
(Proszę zaznaczyć trzy najczęściej występujące Twoim zdaniem przyczyny.)
trwałe kalectwo
nieporozumienia rodzinne
zawód miłosny
warunki ekonomiczne
śmierć bliskiej osoby
problemy szkolne
choroba psychiczna
nagła utrata źródeł utrzymania
niepożądana ciąża
popełnienie przestępstwa
przewlekła choroba
9. Jak myślisz, jakie są najczęstsze sposoby pozbawiania się życia stosowane przez samobójców w Polsce?
(Proszę zaznaczyć trzy najczęściej występujące Twoim zdaniem sposoby.)
rzucenie się z wysokości
zatrucie gazem
zażycie środków nasennych
powieszenie się
uszkodzenie układu krwionośnego
inne samookaleczenie
utopienie się
zażycie trucizny
zastrzelenie się
rzucenie się pod pojazd
10. Kto częściej dokonuje samobójstw w Polsce?
(Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)
Kobiety
Mężczyźni
11. Gdzie Twoim zdaniem dokonywanych jest najwięcej samobójstw w Polsce?

(Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.)
na wsi
w małych miasteczkach
w miastach
12. Jak myślisz, w jakim wieku najczęściej są samobójcy w Polsce?
Proszę podać wiek w latach:
13. Czy w Polsce istnieje system zapobiegania samobójstwom?
(Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)
tak
nie → proszę przejść do pyt. 15
nie wiem → proszę przejść do pyt. 15
14. Jak oceniasz działanie systemu zapobiegania samobójstwom w Polsce?

(Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.)
bardzo dobrze
dobrze
trudno powiedzieć
źle
bardzo źle
15. Czy Twoim zdaniem środki masowego przekazu powinny informować o dokonywanych samobójstwach?
(Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.)
tak
nie
trudno powiedzieć
16. Wyobraź sobie, że dowiadujesz się, że Twój znajomy chce popełnić samobójstwo. Napisz proszę, kto/co Twoim zdaniem mógłby/mogłoby mu pomóc.
17. Czy znałeś kogoś, kto popełnił samobójstwo?
(Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)
tak
nie → proszę przejść do pyt. 19
18. Jakie relacje łączyły Ciebie z tą osobą/osobami?
(Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)
bardzo bliskie
bliskie
była to osoba jedynie znajoma
19. Napisz proszę jakie Twoim zdaniem skutki niesie za sobą samobójstwo dla:

rodziny samobójcy:
przyjaciół samobójcy:
społeczeństwa:
METRYCZKA
20. Płeć
kobieta
mężczyzna
21. Wiek w latach
22. Wyznanie
katolickie
23. Wykształcenie
podstawowe
gimnazjalne
zawodowe
średnie
wyższe
24. Miejsce zamieszkania
wieś
miasto poniżej 50 tys. mieszkańców
miasto od 50 tys. do 200 tys. mieszkańców
miasto powyżej 200 tys. mieszkańców
25. Wykształcenie matki
podstawowe
zawodowe
średnie
wyższe
26. Wykształcenie ojca
podstawowe
zawodowe
średnie
wyższe


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .