Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Kształtowanie świadomości przestrzennej u dzieci w wieku przedszkolnym

Jestem studentem I roku studiów II stopnia gospodarki przestrzennej. Serdecznie zapraszam do wypełnienia krótkiej ankiety na temat kształtowania świadomości przestrzennej u dzieci w wieku przedszkolnym. Wyniki badań posłużą jako dane do pracy magisterskiej oraz publikacji.
* 1. Jak ważny jest rozwój świadomości przestrzennej w kontekście ogólnego rozwoju dziecka?
Przez świadomość przestrzenną rozumie się całą wiedzę na temat otaczającej nas przestrzeni oraz wszelkich wartości zawartych w krajobrazie. Jest to umiejętność określenia parametrów i cech danej przestrzeni na podstawie swoich doświadczeń i wzorców nabytych w przeszłości.
Nieważny
Mało ważny
Średnio ważny
Dość ważny
Bardzo ważny
Najważniejszy
* 2. Proszę określić pełnioną przez Panią/Pana funkcję:
Nauczyciel(ka) w Przedszkolu
Nauczyciel(ka) w Szkole Podstawowej
Nauczyciel(ka) w Gimnazjum
Nauczyciel(ka) w Liceum
Rodzic/opiekun dziecka
Dziadek/Babcia
Student
Wychowawca kolonijny
Animator czasu wolnego
Prowadzący warsztaty
* 3. Jaki jest najlepszy czas na rozpoczęcie nauki świadomości przestrzennej (edukacji przestrzennej) dla dziecka:
1
2
3
4
5
6
7
8
Nie mam zdania
* 4. Czy jest Pan(i) za wprowadzeniem zajęć w przedszkolu, które miałyby na celu kształtowanie świadomości przestrzennej dzieci?
Tak
Nie
Nie mam zdania
* 5. Czy wiedza, którą dzieci wyniosłyby z potencjalnych zajęć z zakresu edukacji przestrzennej byłaby dla nich cenna w przyszłości?
Nie mam zdania
Wcale nie
Raczej nie
Średnio cenna
Raczej cenna
Bardzo cenna
* 6. Jak ważne dla kształtowania świadomości przestrzennej dziecka jest (1- nieważny, 2 - mało ważny, 3 - średnio ważny ,4 - dość ważny, 5 - bardzo ważny, 6 - najważniejszy):
123456
Podejście i wpływ rodziców
Podejście i wpływ wychowawcy/opiekuna/przedszkolanki
Kontakt z rówieśnikami
Samodzielny dostęp do informacji (np. Internet, telewizja)
Uczestnictwo w warsztatach
Własne doświadczenia poznawcze
Wpływ otoczenia, w którym dorasta (kultury)
Stan otaczającej przestrzeni
* 7. W jakiej formie powinny odbywać się zajęcia z zakresu edukacji przestrzennej?
Warsztaty
Wykłady/pogadanki
Gra miejska
Nie mam zdania
* 8. Czy zajęcia z dziećmi (warsztaty, pogawędki, gry) z głównym założeniem zwiększania świadomości i odpowiedniego wyedukowania uczestników, mogą realnie wpłynąć w dalszej perspektywie na jakość przestrzeni polskich miast? Proszę uzasadnić swoją odpowiedź.
* 9. Jakie powinny być cele edukacji przestrzennej? Proszę wybrać 3 najważniejsze:
Kształtowanie odpowiednich postaw dzieci w stosunku do przestrzeni, w której żyją
Kształtowanie odpowiednich postaw dzieci w stosunku do ludzi, z którymi dzielą przestrzeń
Urozmaicenie zajęć w Przedszkolu
Zachęcanie do poznawania swojego otoczenia
Wzmacnianie tożsamości lokalnej i poczucia przynależności do społeczności u dzieci
Wyjaśnianie procesów zachodzących w relacji człowiek-przestrzeń
Wyjaśnianie zasad funkcjonowania miast i społeczności
Rozwijanie zainteresowań związanych z gospodarką przestrzenną
* 10. W jakim stopniu ważne są niżej wymienione aspekty podczas prowadzenia zajęć (1- nieważny, 2 - mało ważny, 3 - średnio ważny ,4 - dość ważny, 5 - bardzo ważny, 6 - najważniejszy):
123456
Znajomość tematu, przygotowanie merytoryczne prowadzących
Sposób przekazywania informacji (przystępny, klarowny)
Umiejętność odpowiadania na pytania
Umiejętność tłumaczenia szczególnie trudnych kwestii
Umiejętność właściwego organizowania czasu dla dzieci podczas szkolenia
Wizualna atrakcyjność przekazywanego materiału
Czas trwania warsztatów
* 11. Płeć:
Kobieta
Mężczyzna
* 12. Wiek
poniżej 18 lat
18-24
25-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
80 i więcej


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .