Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%
Społeczna odpowiedzialność biznesu jako narzędzie kształtowania wizerunku banku

Wpływ CSR na wizerunek marki

Szanowni Państwo,
Nazywam się Joanna Klimczak i jestem studentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Zwracam się z prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety. Uzyskane informacje pomogą mi w napisaniu pracy licencjackiej pt. ,,Społeczna odpowiedzialność biznesu jako narzędzie kształtowania wizerunku banku - na przykładzie grupy mBank''. Ankieta jest całkowicie anonimowa a uzyskane informacje posłużą wyłącznie celom naukowym. Czas jej wypełnienia to około 5 minut.
Dziękuję za poświęcony czas.
* 1. 1. Czy zwraca Pani/Pan uwagę na działania przedsiębiorstw na rzecz społeczeństwa lub otoczenia?
a) TAK
b) NIE
2. Czy termin społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) jest dla Pani/Pana znajomy?
a) TAK
b) NIE
3. Uważam, że CSR to:
a) narzędzie marketingowe służące zwiększeniu zysków,
b) działalność dobroczynna przedsiębiorstwa,
c) działania, przez które przedsiębiorstwo wspiera społeczeństwo i środowisko,
d) odpowiedzialność przedsiębiorstw za ich oddziaływanie na otoczenie,
e) programy tworzone w celach reklamowych,
f) zasady, według których przedsiębiorcy powinni postępować uczciwie,
g) kodeks, dzięki któremu regulowane są zasady dbania o środowisko naturalne przez duże korporacje,
h) inne, jakie ..?
4. Co, oprócz ceny, wpływa na Pani/Pana decyzję o wyborze produktu/usługi? (proszę zaznaczyć max 4 odpowiedzi)
a) Jakość produktu/usługi
b) Ogólna wiedza o firmie/jej wizerunek
c) Informacja o tym, że produkt jest przyjazny dla środowiska
d) Uprzejmość i kompetencje sprzedawcy /obsługi
e) Informacja o tym, że kupując wspieram potrzebujących
f) Opakowanie produktu
g) Reklama produktu/usługi
h) Żadna z powyższych
i) Inne, jakie..?
5. Które z wymienionych niżej czynników mogą wpłynąć na Pana/Pani rezygnację z zakupu produktu/usługi? (proszę zaznaczyć max 4 odpowiedzi)
a) Informacje o łamaniu praw człowieka przez producenta
b) Informacje o nieuczciwości firmy wobec klientów
c) Informacje o nieprzestrzeganiu norm jakości przez producenta
d) Informacje o nieuczciwym traktowaniu pracowników przez producenta
e) Informacje o zanieczyszczaniu środowiska naturalnego przez producenta
f) Informacja o nieuczciwych praktykach finansowych producenta
g) Informacje o testowaniu produktów na zwierzętach
h) Żadna z powyższych
i) Inne, jakie ..?
6. Czy według Pani/Pana społeczna odpowiedzialność, czyli działania na rzecz społeczeństwa i środowiska wpływają na wizerunek przedsiębiorstwa?
a) zdecydowanie tak
b) raczej tak
c) nie mam zdania
d) raczej nie
e) zdecydowanie nie
7. Czy chętniej wybiera Pani/ Pan produkty/usługi od firm prowadzących działania na rzecz społeczeństwa/ środowiska?
a) zdecydowanie tak
b) raczej tak
c) nie mam zdania
d) raczej nie
e) zdecydowanie nie
8. Czy uważa Pani/Pan, że przedsiębiorstwa powinny angażować się w pomoc na rzecz społeczeństwa i środowiska?
a) tak
b) nie (proszę przejść do pytania nr 10 )
9. Jeśli tak, to w jaki sposób, Pani/Pana zdaniem przedsiębiorstwa powinny pomagać społeczeństwu? (proszę zaznaczyć max 3 odpowiedzi)
a) Udzielając pomocy finansowej,
b) Udzielając pomocy rzeczowej,
c) Tworząc projekty społeczne angażujące innych do pomocy w określonym celu,
d) Uwzględniając w swoich działaniach potrzeby /opinie społeczności lokalnej,
e) Poprzez wolontariat pracowniczy,
f) Prowadząc/włączając się w kampanie społeczne,
g) Dbając o środowisko naturalne przez np. akcje sadzenia drzew,
h) Dbając o środowisko naturalne przez ograniczenie emisji zanieczyszczeń,
i) Przez bezpośrednie działania na rzecz lokalnej społeczności, np. ufundowanie placu zabaw,
j) Wspierając edukację oraz rozwój kultury w swoim rejonie,
k) Inne, jakie? .....
10. Czy uważa Pan/Pani stwierdzenia za prawdziwe? Przedsiębiorstwo można uznać za społecznie odpowiedzialne jeśli daje zatrudnienie, osiąga zyski, płaci podatki, przestrzega prawa. ( skala, gdzie 5 oznacza zdecydowanie się zgadzam, 4- raczej się zgadzam, 3- nie mam zdania, 2- raczej się nie zgadzam, 1- zdecydowanie się nie zgadzam )
54321
1. Przedsiębiorstwo można uznać za społecznie odpowiedzialne jeśli daje zatrudnienie, osiąga zyski, płaci podatki, przestrzega prawa.
2. Przedsiębiorstwo można uznać za odpowiedzialne, jeśli w swoich działaniach uwzględnia dobro środowiska naturalnego.
3. Organizacja jest społecznie odpowiedzialna, jeśli w swoich działaniach uwzględnia potrzeby społeczeństwa.
11. W Pani/Pana opinii jakie działania powinno prowadzić przedsiębiorstwo, aby można było uznać je za odpowiedzialne? (Proszę zaznaczyc max 4 odpowiedzi)
a) Powinna dbać o swoich pracowników
b) Jej usługi/produkty powinny być dobrej jakości
c) Powinna postępować zgodnie z prawem i spełniać narzucone wymogi
d) Powinna uczciwie płacić podatki
e) Powinna dawać zatrudnienie i walczyć z bezrobociem
f) Powinna troszczyć się o środowisko naturalne
g) Powinna wspierać finansowo osoby potrzebujące
h) Powinna brać pod uwagę głos lokalnej społeczności
i) Powinna zatrudniać osoby niepełnosprawne
j) Powinna prowadzić kampanie wspierające osoby dotknięte chorobą lub niepełno-sprawnością
k) Powinna wspierać kulturę i rozwój społeczności
l) Inne, jakie ..?
* 12. Płeć:
a) kobieta
b) mężczyzna
* 13. Wiek:
a) < 18
b) 18- 25
c) 26- 35
d) 36- 45
e) 46- 55
f) 56- 65
g) 66 <
* 14. Miejsce zamieszkania:
a) wieś
b) miasto do 50 tys. mieszkańców
c) miasto powyżej 50 tys. do 100 tys. mieszkańców
d) miasto powyżej 100 tys. mieszkańców do 500 tys. mieszkańców
e) miasto powyżej 500 tys. mieszkańców
15. Wykształcenie:
a) podstawowe
b) średnie
c) wyższe
16. Miesięczny dochód:
a) jestem uczniem/studentem, nie pracuję
b) jestem na emeryturze
c) > 1500 zł
d) powyżej 1500- 2500 zł
e) powyżej 2500- 3500 zł
f) powyżej 3500- 4500 zł
g) powyżej 4500- 6000 zł
h) powyżej 6000 zł
i) odmawiam odpowiedzi na to pytanie
Dziękuję za poświęcony czas.


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .