Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Oceń projekt Regulaminu Konsultacji Społecznych

Sprawy miasta to sprawy mieszkańców. Dlatego ich zdanie, ich głos jest niezwykle istotny w podejmowaniu ważnych dla miasta decyzji. Konsultacje społeczne to forma dialogu, którą prowadzi urząd z mieszkańcami a zasady tych konsultacji określa Regulamin Konsultacji Społecznych.
Poniżej znajdziecie Państwo propozycję nowego, dostosowanego do zapisów Gminnego Programu Rewitalizacji regulaminu konsultacji. Prosimy o jego ocenę oraz przedstawienie propozycji ewentualnych zmian wraz z uzasadnieniem.
Wszystkie Państwa uwagi zostaną przeanalizowane, odniesienie się do nich zostanie zawarte w raporcie podsumowującym przebieg konsultacji, który zostanie zamieszczony na stronie Urzędu Miejskiego do dnia 4 stycznia 2018 r.
REGULAMIN KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Rozdział 1.
Zasady ogólne

§ 1

1. Regulamin konsultacji społecznych, zwany dalej Regulaminem, określa zasady
i tryb prowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Wołomin
w sprawach ważnych dla gminy Wołomin.
2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1, stosuje się do przedsięwzięć, dla których tryb konsultacji społecznych nie został określony w przepisach odrębnych.

§ 2

Konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy Wołomin to otwarty proces dialogu władz z mieszkańcami, mający na celu podjęcie przez władze optymalnych decyzji w sprawach publicznych mających wpływ na jakość życia mieszkańców.

§ 3

Konsultacje w gminie Wołomin prowadzone są w oparciu o siedem zasad konsultacji społecznych:
1. DOBRĄ WIARĘ - konsultacje odbywają się w duchu dialogu obywatelskiego. Strony słuchają się nawzajem, wykazując wolę zrozumienia odmiennych racji;
2. POWSZECHNOŚĆ - każdy zainteresowany tematem powinien móc dowiedzieć się o konsultacjach i wyrazić w nich swój pogląd;
3. PRZEJRZYSTOŚĆ - informacje o celu, regułach, przebiegu i wyniku konsultacji muszą być powszechnie dostępne. Jasne musi być, kto reprezentuje jaki pogląd;
4. RESPONSYWNOŚĆ - każdemu, kto zgłosi opinię, należy się merytoryczna odpowiedź w rozsądnym terminie, co nie wyklucza odpowiedzi zbiorczych;
5. KOORDYNACJĘ - konsultacje społeczne posiadają koordynatora, który odpowiada za proces konsultacji. Rolę koordynatora konsultacji pełni wskazana jednostka organizacyjna. Każdy proces konsultacji posiada wskazaną imiennie osobę, która organizuje konsultacje społeczne. Koordynatora (jednostki oraz osoby) wskazuje Burmistrz ogłaszając przeprowadzenie konsultacji społecznych. Jednostka koordynująca w terminie 10 dni od rozpoczęcia konsultacji wysyła informację o prowadzonych konsultacjach do Wydziału Planowania Rozwoju i Rewitalizacji na adres mailowy: rewitalizacja@wolomin.org.pl
6. PRZEWIDYWALNOŚĆ - konsultacje powinny być prowadzone na możliwie jak najwcześniejszym etapie tworzenia projektów, polityk publicznych lub planowania inwestycji. Powinny być prowadzone w zaplanowany sposób i w oparciu o czytelne reguły;
7. POSZANOWANIE INTERESU OGÓLNEGO - choć poszczególni uczestnicy konsultacji mają prawo przedstawiać swój partykularny interes, to ostateczne decyzje podejmowane w wyniku przeprowadzonych konsultacji powinny reprezentować interes publiczny i dobro ogólne.

Rozdział 2.
Tryb inicjowania konsultacji

§ 4

Konsultacje społeczne przeprowadza się w sprawach ważnych dla mieszkańców gminy Wołomin:
1. z inicjatywy Burmistrza Wołomina;
2. z inicjatywy Rady Miejskiej;
3. na wniosek:
1) grupy minimum 500 mieszkańców gminy Wołomin posiadających czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej;
2) minimum 5 organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z2016 r. poz. 1817 t.j.), działających na terenie gminy Wołomin;
3) Wołomińskiej Rady Seniorów;
4) Młodzieżowej Rady Miasta;
5) Komitetu Rewitalizacji;
6) Rady Sportu.
§ 5

W konsultacjach społecznych mogą wziąć udział, w zależności od przedmiotu konsultacji:
1. wszyscy mieszkańcy lub, o ile konsultacje społeczne dotyczą określonej terytorialnie części gminy Wołomin, mieszkańcy tej części gminy Wołomin;
2. określona grupa społeczna mieszkańców, której dotyczy przedmiot konsultacji społecznych;
3. organizacje pozarządowe mające swoją siedzibę na terytorium gminy Wołomin;
4. przedsiębiorstwa/określone podmioty z regionu;
5. pracodawcy/związki zawodowe;
6. inni uczestnicy, których interes wiąże się z przedmiotem konsultacji społecznych.

§ 6

Wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych powinien zawierać:
1. przedmiot konsultacji;
2. wskazanie inicjatora przeprowadzenia konsultacji;
3. dane kontaktowe inicjatorów konsultacji;
4. uzasadnienie potrzeby przeprowadzenia konsultacji społecznych;
5. informacje o zasięgu konsultacji;
6. sugerowany termin przeprowadzenia konsultacji;
7. sugerowane formy konsultacji.
§ 7

W przypadku wniosków składanych przez co najmniej 500 mieszkańców należy wskazać osoby upoważnione do kontaktów w imieniu składających wniosek. Do wniosku należy również dołączyć czytelnie przygotowaną listę osób popierających inicjatywę zawierającą:
1. imię i nazwisko;
2. adres;
3. podpis.

§ 8

W przypadku wniosków składanych przez co najmniej 5 organizacji do wniosku należy dołączyć listę zawierającą:
1. nazwę każdej organizacji oraz adres jej siedziby;
2. imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania każdej z organizacji;
3. podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania każdej z organizacji.

§ 9

1. Burmistrz Wołomina rozpatruje wnioski, biorąc pod uwagę:
1) wagę przedmiotu konsultacji;
2) koszt przeprowadzenia konsultacji;
3) zaproponowane formy konsultacji, w jakich miałyby zostać przeprowadzone;
4) inne przesłanki, ważne z punktu widzenia przedmiotu konsultacji.
2. Wniosek może być uwzględniony w całości, w części lub też rozpatrzony odmownie.
3. Wnioski zawierające błędy formalne mogą zostać uzupełnione w terminie 7 dni roboczych od daty powiadomienia o nich wnioskodawcy.
4. W przypadku gdy braki nie zostaną uzupełnione w wyznaczonym terminie, wniosek pozostaje bez rozpatrzenia.
5. O sposobie rozpatrzenia wniosku, wraz z uzasadnieniem, Burmistrz informuje wnioskodawców na piśmie, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia wniosku.

Rozdział 3.
Tryb prowadzenia konsultacji

§ 10

Konsultacje społeczne ogłasza Burmistrz Wołomina.

§ 11

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych powinno zawierać:
1. przedmiot konsultacji;
2. cel konsultacji;
3. zasięg terytorialny konsultacji;
4. termin konsultacji;
5. formy konsultacji;
6. nazwę komórki organizacyjnej urzędu lub gminnej jednostki organizacyjnej wyznaczonej do przeprowadzenia konsultacji oraz dane koordynatora;
7. inne niezbędne informacje.

§ 12

1. Wyboru form konsultacji dokonuje Burmistrz Wołomina.
2. W zależności od przedmiotu konsultacji oraz potencjalnych adresatów konsultacji, przeprowadza się je w minimum dwóch z wymienionych form:
1) protokołowane otwarte spotkania konsultacyjne z mieszkańcami;
2) warsztaty dla grup mieszkańców mające na celu wypracowanie rozwiązań;
3) ankiety, w tym ankiety internetowe;
4) dyżury konsultacyjne;
5) możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, która jest
wyłożona do wglądu;
6) przyjmowanie opinii na piśmie w tym poprzez internet oraz ustnie do protokołu;
7) głosowanie;
8) inna, umożliwiająca łatwy dostęp do konsultacji społecznych wszystkim
zainteresowanym.

§ 13

Informacja o konsultacjach społecznych powinna zostać opublikowana co najmniej na 7 dni przed datą rozpoczęcia konsultacji oraz zawierać niezbędne informacje dotyczące trybu i formy konsultacji

§14

1. Ogłoszenie o konsultacjach społecznych publikowane jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wołominie, stronie internetowej gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
2. Ogłoszenie o konsultacjach społecznych przesyłane jest w formie elektronicznej do:
1) Biura Rady Miejskiej;
2) innych podmiotów, adekwatnych do tematu i formy konsultacji.
3. Akcja informacyjna może być prowadzona także:
1) przez bezpośredni kontakt z uczestnikami za pomocą poczty tradycyjnej lub
elektronicznej;
2) za pośrednictwem lokalnych mediów (prasy, radia, telewizji);
3) przez roznoszenie ulotek, rozwieszanie plakatów;
4) poprzez inne efektywne sposoby dotarcia do uczestników konsultacji społecznych.

§ 15

1. Konsultacje, w miarę możliwości technicznych i organizacyjnych, prowadzone są
w terminach i formach dogodnych dla osób potencjalnie zainteresowanych ich tematem.
2. Wszystkie materiały, niezbędne do pełnego uczestnictwa w konsultacjach, udostępniane są, w miarę możliwości technicznych i organizacyjnych, w formie elektronicznej.
§ 16

1. Burmistrz może powierzyć wykonanie konsultacji społecznych wyspecjalizowanym podmiotom, określając zasady ich udziału w konsultacjach społecznych.
2. Konsultacje wymagające wiedzy specjalistycznej powinny odbywać się z udziałem ekspertów.
§ 17

1. Minimalny czas trwania konsultacji to 14 dni.
2. W uzasadnionych przypadkach czas trwania konsultacji może zostać skrócony. O skróceniu terminu konsultacji decyduje Burmistrz Wołomina.

Rozdział 4.
Raport z konsultacji

§ 18

Po zakończeniu konsultacji społecznych, w terminie nie dłuższym niż 45 dni burmistrz publikuje raport z ich przebiegu za pomocą:
1. Biuletynu Informacji Publicznej;
2. strony internetowej gminy;
3. rozesłania wersji elektronicznej do osób uczestniczących w konsultacjach, o ile wyraziły na to zgodę i udostępniły adres e-mail do tego celu.

§ 19

Raport z przebiegu konsultacji społecznych przygotowuje koordynator konsultacji. Raport powinien zawierać:
1. informacje o przebiegu konsultacji w tym: czas trwania, zastosowane formy, liczba osób uczestniczących;
2. merytoryczne podsumowanie konsultacji;
3. zestawienie wszystkich wniesionych uwag wraz z odniesieniem się do nich oraz uzasadnieniem w przypadku ich nieuwzględnienia.

Rozdział 5.
Przepisy końcowe

§ 20

Burmistrz Wołomina zapewni niezbędne warunki organizacyjno-techniczne do przeprowadzenia konsultacji społecznych.
§ 21

Konsultacje społeczne są ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich osób.
§ 22

Wyniki konsultacji nie są wiążące, są jednak brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji
w sprawie poddawanej konsultacjom.
1. Moja opinia na temat przedstawionej propozycji zmiany Regulaminu Konsultacji Społecznych jest:
a) zdecydowanie pozytywna
b) pozytywna
c) negatywna
d) zdecydowanie negatywna
e) trudno powiedzieć
2. Zgłaszanie uwag, propozycje zapisów (prosimy o adresację)
3. Kategoria interesariusza
1. wiek
2. wykształcenie
3. płeć
4. nazwa instytucji/jednostki/organizacji/przedsiębiorstwa (gdy uwagę zgłasza jej przedstawiciel)
5. e-mail (opcjonalnie, ułatwi to kontakt w przypadku pytań)
6. telefon (opcjonalnie, ułatwi to kontakt w przypadku pytań)
4. Jestem mieszkańcem
obszaru rewitalizacji
gminy poza obszarem rewitalizacji


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .