Έξοδος από αυτήν την έρευνα
Contact
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Completed 0%

ΕΚΘΕΣΗ

1. Επωνυμία Επιχείρησης:
2. Είδος Εταιρείας:
Ατοµική Eπιχείρηση
Ανώνυµη Εταιρεία
Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης ΕΠΕ
Ετερόρρυθµη Εταιρεία ΕΕ
Οµόρρυθµη Εταιρεία ΟΕ
Συνεταιρισµός
Αστική Εταιρεία
3. Διεύθυνση Εταιρείας:
4. Τηλέφωνο:
5. Fax
6. Κινητό
7. Email
8. Web
9. Ενδιαφέρομαι για (αγαθά, υπηρεσίες)
10. Υπεύθυνος επικοινωνίας:
11. Επιθυμητή Γλώσσα Επικοινωνίας:
αγγλική
πολωνική
άλλη
12. Έχετε συνάψει στο παρελθόν συνεργασίες με τις πολωνικές εταιρίας;