Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Bardzo dziękuję za wypełnienie i zwrot ankiety

1. Proszę podać płeć
Kobieta
Mężczyzna
2. Proszę podać wiek
Poniżej 25
25 - 35
36 - 45
46 - 55
56 -65
Powyżej 65
3. Proszę podać wykształcenie
Podstawowe
Zawodowe
Średnie (w tym policealne)
Wyższe (w tym licencjat)
4. Proszę podać zajmowane stanowisko
Referent/Pracownik biurowy
Specjalista
Kierownik/Dyrektor
5. Czy zarządza Pan/Pani pracownikami?
Tak
Nie
6. Czy zna Pan/Pani zasady oceny pracowniczej obowiązujące w firmie?
Tak
Nie
7. Czy ma Pan/Pani możliwość wcześniejszego przygotowania się do rozmowy oceniającej?
Tak
Nie
8. Czy w trakcie przeprowadzania oceny Pana/Pani przełożony rozmawia z Panem/Panią indywidualnie?
Tak
Nie
9. Czy według Pana/Pani wynik oceny odzwierciedla Pana/Pani rzeczywisty wkład w wykonywaną pracę?
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Trudno powiedzieć
Raczej nie
Zdecydowanie nie
10. Czy czuje się Pan/Pani sprawiedliwie ocenianym?
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Trudno powiedzieć
Raczej nie
Zdecydowanie nie
11. Czy ocena pracownicza motywuje Pana/Panią, czy wyzwala negatywne odczucia?
Zdecydowanie motywuje
Raczej motywuje
Jest dla mnie obojętna
Raczej wyzwala negatywne odczucia
Zdecydowanie wyzwala negatywne odczucia
12. Co według Pana/Pani jest najbardziej istotnym kryterium oceny?
Proszę zaznaczyć max. 3 odpowiedzi
Wiedza i umiejętności konieczne na konkretnym stanowisku pracy
Wykształcenie
Gotowość do dalszego rozwoju
Ilość i jakość wykonywanej pracy
Terminowość wykonywanych zadań
Organizacja własnej pracy
Rzetelność
Lojalność
Stosunek do klientów, współpracowników, przełożonych
Kreatywność, inicjatywa, podejmowanie decyzji
13. Jakie są Pana /Pani oczekiwania wobec procesu oceny?
Proszę zaznaczyć max. 3 odpowiedzi
Obiektywna ocena pracy
Otrzymanie informacji zwrotnej na temat sposobu wykonywania zadań
Docenienie przez przełożonego
Możliwość wyrażenia własnego zdania
Uzyskanie gratyfikacji finansowej
Poznanie celów firmy na przyszły okres
Uzyskanie awansu
Przekazanie zadań na najbliższy okres
Możliwość rozwoju zawodowego
14. Jakie błędy dostrzega Pan/Pani w Systemie Okresowych Ocen Pracowniczych?
Brak obiektywizmu ze strony oceniającego
Zbyt surowe lub pobłażliwe ocenianie
Kierowanie się przy ocenie opiniami innych osób
Dyskryminacja ze względu na wiek, płeć, wyznanie itp.
Brak bezpośredniej rozmowy
Przełożony nie jest przygotowany do rozmowy
Przełożony poświęca zbyt mało czasu na rozmowę
Brak konsekwencji związanych z oceną
Wpływ jednej konkretnej sytuacji (negatywnej lub pozytywnej) na całą ocenę
15. Jakie zmiany wprowadziłby Pan/Pani w sposobie przeprowadzania oceny pracowników?
Częstotliwość przeprowadzania oceny
Kryteria oceniania
Sposób przeprowadzania oceny
Podmiot dokonujący oceny
Skutki przeprowadzanej oceny
Tryb odwołania od oceny
16. Które z poniższych stwierdzeń związanych z oceną jest Panu/Pani najbliższe?
Proszę zaznaczyć max. 3 odpowiedzi
Wyciągam wnioski z oceny i staram się doskonalić swoją pracę
Czuję się niesprawiedliwie oceniany
Nie zgadzam się z oceną, ale to i tak nie ma żadnego znaczenia
Czuję się doceniony
Ocena to strata czasu
Ocena to czas wytykania błędów pracownikowi
Dzięki rozmowie z oceniającym wiem, co i jak mogę poprawić w swojej pracy
W trakcie rozmowy ustalam z przełożonym kierunek mojego rozwoju i rodzaje szkoleń
Dzięki ocenie wiem, jakie są oczekiwania mojego przełożonego


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .