Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Kwestionariusz ankiety na temat: Nowoczesne sposoby zarządzania zasobami ludzkimi

Część I. Wykorzystywanie nowoczesnych metod zarządzania zasobami ludzkimi w firmie

Proszę zaznaczyć wybraną odpowiedź, bądź wpisać odpowiedź w wyznaczonym miejscu.
Proszę kierować się instrukcją pod pytaniem.
* 1. Które z elementów zarządzania zasobami ludzkimi zaobserwował/a Pan/Pani w swojej firmie?
(Gdzie 0 oznacza brak występowania danego elementu, a 5 bardzo częste występowanie danego elementu.)
012345
zarządzanie kompetencjami pracownika, służące transferowi oraz rozwojowi kompetencji
wartościowanie stanowisk pracy, dostarczające wiedzy na temat rzeczywistej wartości pracy wykonywanej na poszczególnych stanowiskach oraz służące jako punkt wyjścia do dokonania oceny jej jakości
opis stanowiska pracy, określającego podstawowe cele, obowiązki, wymagania, pomagający w ocenie pracy pracownika
system ocen okresowych pracownika
wynagrodzenia premiowe
szkolenia
* 2. Które z elementów strategii personalnej zaobserwował/a Pan/Pani w swojej firmie?
(Gdzie 0 oznacza brak występowania danego elementu, a 5 bardzo częste występowanie danego elementu.)
012345
szukanie wybitnych jednostek wśród pracowników
motywowanie finansowe
pokazywanie ścieżki kariery
szkolenia
analiza potrzeb szkoleniowych
naprowadzanie najlepszych na osiągnięcie awansu
delegowanie zadań
motywowanie
rozmowy indywidulane
zebrania
karanie upomnieniem
karanie naganą
karanie grzywną
* 3. Które z poniższych twierdzeń są prawdziwe dla sposobu zarządzania zasobami ludzkimi w Pani/Pana firmie?
(Proszę o wybór literki P jeśli zdanie jest prawdziwe, bądź literki F, gdy zdanie nie jest zgodne z prawdą.)
prawrda czy fałsz?
Firma pozyskuje kadrę o najwyższych kwalifikacjach i umiejętnościach.
Firma utrzymuje kadrę o najwyższych kwalifikacjach i umiejętnościach.
Istnieje motywujący system wynagrodzeń za wykonywanie zadań o najwyższej jakości.
Działania firmy wyzwalają inicjatywę i kreatywność.
Firma umożliwia pracownikowi poczucie dokonania postępów w postaci awansu finansowego.
Rozwój pracowników gwarantuje karierę w firmie.
Zwiększa się poczucie bezpieczeństwa zatrudnienia, dzięki rozszerzaniu wachlarza umiejętności pracownika.
4. Jakie narzędzie rozwoju pracownika są stosowane w Pani/Pana firmie?
konferencje
wykłady
motywowanie finansowe (premie)
coaching
szkolenia indywidualne
szkolenia grupowe
mentoring
naprowadzanie najlepszych na osiągnięcie awansu
zebrania
rozmowy indywidualne
zaangażowanie pracownika w specjalny projekt
rotacja stanowisk
dokształcanie (studia)
5. Które z wymienionych elementów zarządzania zasobami ludzkimi są najistotniejsze i najbardziej oddziałują na Panią/Pana w obecnej firmie i dlaczego?
(Proszę o wybór tylko tych, które występują w obecnej firmie. Proszę o krótkie uzasadnienie, bądź wpisanie jedynie znaku X przy wybranej odpowiedzi.)
zarządzanie kompetencjami pracownika, służące transferowi oraz rozwojowi kompetencji / uzasadnienie:
wartościowanie stanowisk pracy, dostarczające wiedzy na temat rzeczywistej wartości pracy wykonywanej na poszczególnych stanowiskach oraz służące jako punkt wyjścia do dokonania oceny jej jakości / uzasadnienie:
opis stanowiska pracy, określającego podstawowe cele, obowiązki, wymagania, pomagający w ocenie pracy pracownika / uzasadnienie:
system ocen okresowych pracownika / uzasadnienie:
wynagrodzenia premiowe / uzasadnienie:
szkolenie / uzasadnienie:
6. Które z wymienionych elementów strategii personalnej są najistotniejsze i najbardziej oddziałują na Panią/Pana w obecnej firmie i dlaczego?
(Proszę o wybór tylko tych, które występują w obecnej firmie. Proszę o krótkie uzasadnienie, bądź wpisanie jedynie znaku X przy wybranej odpowiedzi.)
szukanie wybitnych jednostek wśród pracowników / uzasadnienie:
motywowanie finansowe / uzasadnienie:
pokazywanie ścieżki kariery pracownikowi / uzasadnienie:
szkolenia / uzasadnienie:
analiza potrzeb szkoleniowych / uzasadnienie:
naprowadzanie najlepszych na osiągnięcie awansu / uzasadnienie:
delegowanie zadań / uzasadnienie:
motywowanie / uzasadnienie:
rozmowy indywidualne / uzasadnienie:
zebrania / uzasadnienie:
karanie upomnieniem / uzasadnienie:
karanie naganą / uzasadnienie:
karanie grzywną / uzasadnienie:
inne / uzasadnienie:
7. Co najbardziej oddziałuje na Panią/Pana, powodując zwiększenie efektywności w procesie pracy w obecnej firmie?
dokonywanie oceny potencjału ludzkiego
systematyczne ustalanie znaczenia, charakteru oraz potrzeb danego stanowiska
informowanie o możliwości awansu
kształtowanie i rozwijanie pożądanych postaw i umiejętności pracownika
możliwość prezentowania prze pracownika pomysłów dotyczących własnego rozwoju oraz rozwoju firmy jako całości
bieżąca kontrola pracy pracownika
informacje zwrotne na temat wyników i sposobu wykonywania pracy przez pracownika
stosowanie systemu premiowego
przyznawanie nagród finansowych
wzbogacanie pracownika w wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania pracy na danym stanowisku
rozwijanie kompetencji niezbędnych z punktu widzenia skutecznego realizowania zadań na obecnym i przyszłych stanowiskach
8. Czy Pani/Pana zdaniem jest niezbędne wprowadzenie jakichkolwiek zmian w sposobie zarządzania zasobami ludzkimi w obecnej firmie?
(Proszę o krótkie uzasadnienie swojej odpowiedzi.)
zdecydowanie tak
raczej tak
trudno powiedzieć
raczej nie
zdecydowanie nie
* 9. Co może spowodować zwiększenie przynależności do organizacji, w przypadku pracowników Pani/Pana obecnej firmy?
* 10. Co należałoby zmienić w procesie zarządzania zasobami ludzkimi, w obecnej Pani/Pana firmie, aby zwiększyć efektywność, produktywność i zadowolenie pracowników?
Część II. Dane o osobie badanej
Proszę zaznaczyć wybraną odpowiedź, bądź wpisać odpowiedź w wyznaczonym miejscu.
* 11. Wiek:
do 25 lat
26-35 lat
36-45 lat
powyżej 46 lat
* 12. Płeć:
K
M
* 13. Staż pracy w obecnej firmie:
* 14. Obecnie zajmowane stanowisko w firmie:
15. Krótki opis zakresu obowiązków na obecnie zajmowanym stanowisku:
Dziękuję za poświęcenie czasu i wypełnienie ankiety.


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .